นี่หนังเรื่องใหม่หรอคะ?

 เรื่อยอ่บอกวา่เป็น เรื่องราวของหนมุ่แปลกหน้า กบัสาว RiAeDoทรงเสนห่์ที่โคจรมาเจอกัน อาจเป็น พรหมลขิิตหรือเป็นเรื่องเร้นลบัอะไรบางอยา่ง อยากดจูงัเลยยยยยย