กรมพลฯจัดประชุม 10 ประเทศจากอาเซี่ยน จัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกาย

 

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดการประชุมพิเศษว่าด้วยการจัดทำตัวชี้วัดสมรรถภาพทางกายอาเซี่ยน (special meeting on the  formulation of ASEAN fitness  indicators ระหว่างวันที่ 27 – 28 ก.พ.2560 โดยผู้แทนจาก กรมพลศึกษา และตัวแทน 10 ประเทศจากอาเซี่ยน  ร่วมประชุม ประกอบไปด้วย  บรูไน , กัมพูชา , อินโดนีเซีย , ลาว , มาเลเซีย , เมียนมาร์ , ฟิลิปปินส์ , สิงคโปร์ , เวียดนาม และ ไทย ที่ ห้อง กษัตริย์ศึก 1 รร. เดอะทวินทาวเวอร์ โดยมีเนื้อหาทั้งการจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน ของเยาวชน และ ประชาชนไทย และเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละประเทศในอาเซี่ยน  ซึ่งในวันสุดท้ายจะทำการสรุปเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการจัดทำ Asean fitness indicators โดยวันที่ 27 ก.พ.พิธีเปิดมี  นางสาว ดารณี ลิขิตวรศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ รักษาการแทนรองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธาน