เงินบำเหน็จดำรงชีพ

กลุ่มข้าราชการบำนาญอายุไม่เกิน 65 ปี จะมีสิทธิ์รับเงินเพิ่มหรือไม่
ตามข่าว
ความเห็นที่ 1
ตามข่าว

นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 แล้ว เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2551 ขั้นตอนต่อไปก็จะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา และแจ้งเวียนวิธีปฏิบัติให้ส่วนราชการทราบเกี่ยวกับการขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม ในหลักการ ของกฎกระทรวง คือ ให้จ่ายบำเหน็จดำรงชีพในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

และผู้มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพ กรณีแรก คือ ผู้รับบำนาญที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปีบริบูรณ์ จะมีสิทธิได้รับไม่เกิน 200,000 บาท และกรณีที่สอง คือ ผู้รับบำนาญที่มีอายุ
ครบ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ให้มีสิทธิขอรับได้ไม่เกิน 400,000 บาท แต่ถ้ารับ 200,000 บาท ไปแล้ว
ก็ให้ขอรับเพิ่มไม่เกินส่วนที่ยังไม่ครบตามสิทธิ แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท ตัวอย่างเช่น

ตามข่าว
ความเห็นที่ 2
ตามข่าว

1. ผู้รับบำนาญ เมื่อออกจากราชการได้รับเงินบำนาญเดือนละ 10,000 บาท คำนวณ 15 เท่า เป็น
เงินบำเหน็จดำรงชีพจำนวน 150,000 บาท และถ้าขอรับไปแล้ว ก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มอีก แม้จะมีอายุครบ 65 ปีก็ตาม หรือ เช่น

2. ผู้รับบำนาญ เมื่อออกจากราชการได้รับเงินบำนาญเดือนละ 15,000 บาท คำนวณ 15 เท่า เป็น
จำนวน 225,000 บาท ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพตอนออกจากราชการได้ จำนวน 200,000 บาท และเมื่อมีอายุครบ
65 ปีบริบูรณ์ และต้องการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม จึงขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพเพิ่มได้อีก 25,000 บาท หรือ เช่น

3. ผู้รับบำนาญ เมื่อออกจากราชการได้รับเงินบำนาญเดือนละ 28,000 บาท คำนวณ 15 เท่า เป็น
จำนวน 420,000 บาท ขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพตอนออกจากราชการได้ จำนวน 200,000 บาท และเมื่อมีอายุครบ
65 ปีบริบูรณ์และต้องการขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม สามารถขอรับเพิ่มได้อีกเพียง 200,000 บาท เนื่องจากรวมกันแล้วไม่เกิน 400,000 บาท

ตามข่าว
ความเห็นที่ 3
ตามข่าว

นายมนัส แจ่มเวหา กล่าวเพิ่มเติม ว่า สำหรับขั้นตอนการขอรับบำเหน็จดำรงชีพนั้น ผู้รับบำนาญที่มีสิทธิสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์
ถ้าประสงค์จะขอรับบำเหน็จดำรงชีพเพิ่ม จะต้องไปกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรองและแบบขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สบง. 12) พร้อมกับแนบสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารที่เขียนรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ยื่นเอกสารทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ผู้รับบำนาญสังกัดอยู่ในตอนที่ออกจากราชการ

ลุงป.6
ความเห็นที่ 4
ลุงป.6

.......อ้าว..อีกสามปีผมก็มีสิทธิ์ได้เงิน 400,000 บาทแล้วนี่...ทำยังไงจะไม่ให้เมียรู้วะ..
เดี๋ยวพักนี้ต้องหาวิธีซ่อนเงินป้าเขาหน่อย..ลาภปากมาอีกแล้ว...

กบ
ความเห็นที่ 5
กบ

อ้าว งั้นพ่อเราก็มีเงินให้ถลุงเล่นเพิ่มอีกแล้วเหรอเนี่ย?

ปล. พ่อถลุงคนเดียวไม่เคยแบ่งใคร

นก
ความเห็นที่ 6
นก

นก
ความเห็นที่ 7
นก

ข้อคิดเห็นที่ 2 เข้าใจถูกต้องคะ

นก
ความเห็นที่ 8
นก

ข้อคิดเห็นที่ 2 เข้าใจถูกต้องคะ