ธรรมะกับข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิต

 • คนดี อยู่ไหน
  คนดี อยู่ที่เรา นี่แหละ
  ถ้าเรา ไม่ดีแล้ว เราจะอยู่ที่ไหน
  อยู่กับใคร มันก็ไม่ดี ทั้งนั้น

  พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 

 • คนเราบางคน บางทีก็อยากจะเอาบุญ เช่น ผ้ายังสกปรกอยู่...ยังไม่ได้ทำความสะอาด แต่อยากจะย้อมสีซะแล้ว 
  ... ลองเอาผ้าเช็ดเท้าที่ยังไม่ได้ฟอกไปย้อมสีดูซิ...มันจะสวยไหม ?
  การไม่กระทำบาปนั้น...มันเลิศที่สุด 
  บางคนบางคราว โจรมันก็ให้ได้ มันก็แจกได้ 
  แต่ว่าจะพยายามสอนให้มันหยุดเป็นโจรนั่นนะ มันยากที่สุด 
  การจะละความชั่ว ไม่กระทำผิด...มันยาก 
  "การทำบุญ" โจรมันก็ทำได้ มันเป็น..."ปลายเหตุ" 
  "การไม่กระทำบาป" ทั้งหลายทั้งปวงนั้นนะ เป็น..."ต้นเหตุ" 

  พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

 

 • " การกระทำบุญคือการปราบปรามจิตใจเรา ไม่ใช่ปราบอย่างอื่น
  ให้ใจมีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตาอยู่ในใจ

  ถ้าหากว่าใจเรา มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เหมือนขวดน้ำบรรจุน้ำให้เต็มอยู่แล้วเติมเข้าไปมันก็ล้นออก เพราะน้ำข้างในมันปิดกั้นอยู่ 

  ความชั่วของเราเหมือนกันฉันใด เมื่อมันปิดเต็มตื้ออยู่ในใจ ความดีจะเข้าไปอย่างไร แม้ความดีมีอยู่ก็เข้าไปไม่ได้ในเวลานั้น 

  ฉะนั้นการทำบุญ ก็คือการละความชั่ว ล้างความชั่วออกจากจิตใจของเรา ล้างอยู่ในใจของเรา

  ใจเรามันมืด มันสกปรก แต่ว่ามันสะอาดได้ เหมือนอย่างผ้าของเราสกปรก มันติดของสกปรก

  ก่อนที่จะสกปรกเพราะอะไร

  ปกติเมื่อของสกปรกติดความขาว ความขาวมันหายไป แต่ว่ามันมีอยู่ มีอยู่ในของสกปรก ถ้าเราเอาผงซักฟอกมาฟอกออก ความสกปรกมันออกหนีหมด 

  ความขาวก็อยู่ตรงนั้นความสกปรกก็อยู่ตรงนั้น

  ไม่ได้เรียกมันมา มันเกิดมันมีอยู่ตรงนั้น เมื่อเอาของสกปรกออกก็เห็นความสะอาด ใจเราก็เหมือนกัน ถ้าหากเอาของสกปรกออกเอาของผิดออก จะเห็นความสะอาดตรงนั้น 

  บุญที่เราสร้างก็ไม่ต้องเรียกมา มันมีโอกาสจะเกิดเพราะอยากเกิดอยู่แล้ว "

พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท)

    

 • ทุกสรรพสิ่งที่ดิ้นรนแสวงหา สะสมกันเข้าไว้ ในที่สุดก็ต้องทิ้งต้องจาก ซึ่งป่วยการที่จะกล่าวไปถึงสมบัติที่จะนำเอาติดตัวไปด้วย แม้แต่เนื้อตัว ร่างกายที่ว่าเป็นของเราก็ยังเอาติดตัวไปด้วยไม่ได้ และก็เป็นความจริงที่ได้เห็นและรู้จักกันมานานนับล้านๆปีคนแล้วคนเล่า 

  ในเมื่อความเป็นจริงก็เห็นๆกันอยู่เช่นนี้แล้ว เหตุใดเราท่านทั้งหลายจึงต้องพากันดิ้นรนขวนขวายสะสมสิ่งที่ในที่สุดก็จะต้องทิ้ง จะต้องจากไป ซึ่งเท่ากับเป็นการทำลายวันเวลาอันมีค่าของพวกเราซึ่งก็คงมีไม่เกินคนละ ๑๐๐ ปี ให้ต้องโมฆะเสียเปล่าไปโดยหาสาระประโยชน์อันใดมิได้ 

  เหตุใดไม่เร่งขวนขวายสร้างสมบุญบารมีที่เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐ์ ซึ่งจะติดตามตัวไปได้ในชาติหน้า แม้หากว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่มีจริงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ อย่างเลวพวกเราก็เพียงเสมอตัว มิได้ขาดทุนแต่อย่างใด หากสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ว่ามีจริงดั่งที่ปราชญ์ในอดีตกาลยอมรับ แล้วเราท่านทั้งหลายไม่สร้างสมบุญและความดีไว้ สร้างสมแต่ความชั่วและบาปกรรมตามติดตัวไป เราท่านทั้งหลายไม่ขาดทุนหรอกหรือ เวลาในชีวิตของเราที่ควรจะได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ กลับต้องโมฆะเสียเปล่าก็สมควรที่จะได้ชื่อว่าเป็น " โมฆะบุรุษ " โดยแท้ 

(สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก)

  

 • " มนุษย์ผู้ใดถือศีล ๕ ได้มั่นเที่ยงแล้ว 
  ผู้นั้นได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาในพุทธศาสนา 
  เป็นผู้มีปัญญา เกิดมามิเสียชาติ 
  เป็นผู้ฉลาดนำความสุขมาใส่ตัว 
  ประเสริฐกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งมวล "

  ครูบาศรีวิชัย 

   

 • ศีล๕เป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ หากใครรักษาศีล๕ไม่ครบก็แสดงว่ายังเป็นคนไม่เต็มคน พระท่านว่า หากใครพูดจาโกหก หรือมุสาวาทได้ ก็ไม่มีความผิดศีลข้อใดที่เขากระทำไม่ได้

 • สิ่งที่ได้รับอยู่ คือ ผลของกรรมเก่า
  สิ่งที่กำลังทำอยู่ คือ เหตุของกรรมใหม่
  อยากได้ผลแบบไหน จงเร่งสร้างเหตุแห่งกรรมนั้น.. 

รักเีดียวใจเดียว
ความเห็นที่ 1
รักเีดียวใจเดียว

สาธุ....
ศีล 5 อาจทำได้ ไม่ถึง 5 ข้อ ข้อที่ทำได้ จะยึดมั่นถือมั่นเป็นสรนะ