กอไก่ - ฮอนกฮูก สำหรับคนมีแฟน

 

กอไก่ - ฮอนกฮูก สำหรับคนมีแฟน

 

ก - เ ก็ บ เ ร า ไ ว้ ใ น ใ จ
ข - เ ข้ า ใ จ เ ร า
ค - ค อ ย เ ป็ น กำ ลั ง ใ จ ใ ห้ เ ร า
ง - ง้ อ เ ร า เ มื่ อ รู้ ตั ว ว่ า เ ข า ผิ ด
จ - จั บ มื อ เ ร า เ มื่ อ ต้ อ ง ก า ร กำ ลั ง ใ จ
ฉ - เ ฉ ย กั บ ค ว า ม ใ จ ร้ อ น ข อ ง เ ร า
ช - ช่ ว ย เ ห ลื อ เ ร า
ซ - ซื่ อ สั ต ย์ กั บ เ ร า ญ า ติ ดี กั บ เ ร า เ ส ม อ
ด - เ ดิ น เ คี ย ง ข้ า ง เ ร า
ต - ติ ด ต า ม ข่ า ว ค ร า ว ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ข อ ง เ ร า
ถ - ไ ถ่ ถ า ม ทุ ก ข์ สุ ข
ท - ทำ ใ ห้ ชี วิ ต ข อ ง เ ร า เ ป ลี่ ย น ไ ป
ธ - ธั ม ม ะ ธั ม โ ม กั บ เ ร า
น - นั บ ถื อ เ ร า แ ล ะ น่ า รั ก ใ น ส า ย ต า ข อ ง เ ร า
บ - บ อ ก ค ว า ม จ ริ ง แ ก่ เ ร า
ป - ป ล อ บ ใ จ เ มื่ อ เ ร า ท้ อ
ผ - ผ า ย มื อ ต้ อ น รั บ เ ร า เ ส ม อ
ฝ - ฝ า ก ค ว า ม จ ริ ง ใ จ ไ ว้ กั บ เ ร า
พ - เ พิ่ ม พ ลั ง ใ ห้ แ ก่ เ ร า
ฟ - ฟั ง เ ร า เ ส ม อ
ภ - ภู มิ ใ จ ใ น ตั ว เ ร า
ม - ม อ บ สิ่ ง ดี ดี แ ก่ เ ร า
ย - ย ก โ ท ษ ใ ห้ กั บ ข้ อ ผิ ด พ ล า ด ข อ ง เ ร า
ร - รั ก ที่ เ ร า เ ป็ น เ ร า
ล - ล ะ เ อี ย ด อ่ อ น กั บ ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง เ ร า
ว - ไ ว้ ใ จ เ ร า
ศ - ศึ ก ษ า นิ สั ย ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง เ ร า
ส - สั ง เ ก ต ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ใ น ตั ว เ ร า
ห - เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง เ ร า
อ - อ ธิ บ า ย ใ น สิ่ ง ที่ เ ร า ไ ม่ เ ข้ า ใ จ
ฮ - เ ฮ ฮ า กั บ เ ร า ไ ด้ ทุ ก เ ว ล า ...*

 

ลองท่องดูนะคะสำหรับคนมีแฟนเคียงข้าง

 

ที่มา http://www.trekkingthai.com/cgi-bin/webboard/generate.pl?board=heart&content=3530

dish123
ความเห็นที่ 1
dish123

เป็นการท่องบทอาขยานยุคใหม่

ลุงป.6 ณ เอ็มไทย
ความเห็นที่ 2
ลุงป.6 ณ เอ็มไทย

.........คงไม่ต้องถึงกับท่องไว้มั๊ง ?
แต่ถ้าได้แฟนที่เป็นอย่างทุกตัวอักษรก็นับว่าเยื่ยมมากครับ
กลัวแต่จะเป็น
ก. กลัวเรารักไม่จริง
ข. ข้องใจเราตลอด
ค. คอยขัดขวางเราทุกทางเพราะนึกเอาเองว่าเรามีกิ๊ก
..........ฯลฯ............

เจ้าหญิงของนายกันชน
ความเห็นที่ 3
เจ้าหญิงของนายกันชน

มันไม่ครบ นะตัวยากๆ แปลกๆ ที่ไม่ค่อยได้ใช้ไม่มีบิญญัติไว้อ่ะค่ะ :em07: :em07:

หมูสนามเด้อ
ความเห็นที่ 4
หมูสนามเด้อ

พ. แพ้
บ. บักบาโลฯ
อ. อิหลี
ด. เด้อ
ฮ. ฮ่วย!!

:em12: :em12: :em12: :em12:

ลุงป.6 ณ เอ็มไทย
ความเห็นที่ 5
ลุงป.6 ณ เอ็มไทย

..........ฮ่วย บอลเยอรมันแพ้แค่นี้ถึงกับไม่หลับไม่นอนเลยหรือไงหลาน ?
เอาไว้คอยเชียร์ NBA---NFL..ดีกั่วเนาะ
V
V

pestle
ความเห็นที่ 7
pestle

ขอเวอร์ชั่นหลังแต่งงานด้วย :em13: :em12:

mysarika
ความเห็นที่ 8
mysarika

@คําตอบลุงป.6 โดนๆๆๆ :em21: ของเค้าไม่ต้องท่องหรอก เพราะว่าถูกหมดทุกข้อเลย :em07:

สุดแสนล้านทรวง
ความเห็นที่ 9
สุดแสนล้านทรวง

ความจำฉันสั้น แต่รักฉันยาว

งานนี้คงไม่ได้ไปสู้ขอใครง่ายๆแล้วซิ :em26:

ลุงป.6 ณ เอ็มไทย
ความเห็นที่ 10
ลุงป.6 ณ เอ็มไทย

........@..8..mysarika
นั่นสิหลาน
คุณจขกท.เอาความจริงมาพูดทุกคำเลย
ถูกทุกข้อทุกตัวอักษรจริงๆด้วย
ได้แฟนอย่างนี้ก็วี่เศษ