ข่าวดี สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 / กศน./ ปวช. และ ปวส. มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี60

 

ข่าวดี สำหรับน้องๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ ม.6 / กศน./ ปวช. และ ปวส.มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปี60

 

 

ทุนการศึกษาที่ได้รับ โควตาพิเศษ 2560 (รอบ 2)

 • ทุกคณะ ทุกสาขา
 • ปวช. / ม.6 / กศน. รับทุน 15,000 บาท*
 • ปวส. รับทุน 10,000 บาท*
  หมายเหตุ *เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

 • รับสมัคร วันนี้ - 31 มี.ค. 60
 • สัมภาษณ์และลงทะเบียน วันนี้ - 31 มี.ค. 60

 

กระบวนการสมัคร

 • ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
 • สอบสัมภาษณ์

 

วิธีสมัครเรียน

 • สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th
 • สมัครด้วยตนเอง สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
 • ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2) ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

เอกสารการสมัคร

 • ใบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
 • บัตรประจำตัวประชาชน...จำนวน 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป

 

ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว 

สำหรับผู้ลงทะเบียน

 • การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิดภาคการศึกษา

สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.

 • ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน

 

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุมอาคาร 11 ชั้น 2

โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15

 Line Id : @SPU60

www.spu.ac.th