กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาเมือง ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท ด้วยแนวคิดการพัฒนาตามผังเมืองให้น่าอยู่ตามผังแม่บทการพัฒนาเมืองที่เชื่อมโยงจากผังระดับต่างๆ ที่บังคับใช้อยู่และผ่านกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการจัดทำผังหลัก แผนปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 มิติ อาทิ มิติด้านสาระของโครงการ ในด้านการแปลงนโยบายจากผังเมืองรวมจังหวัด ผังชุมชน ผังเมืองเฉพาะ ผังพัฒนาพื้นที่ไปสู่แผนงาน และรายละเอียดโครงการต่างๆ   ส่วนมิติด้านพื้นที่ของการพัฒนา ในการกำหนดที่ตั้ง ขนาด และขอบเขตของพื้นที่ที่จะดำเนินการพัฒนา และมิติด้านระยะเวลา การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะดำเนินการก่อนและหลังการพัฒนา  สำหรับหน่วยงานที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนาเมือง โดยยื่นหนังสือคำขอโครงการพร้อมรายละเอียดตามแบบฟอร์มของกลุ่มงานได้ที่กรมโยธาและผังเมือง เพื่อการพัฒนาเมืองให้พร้อมรับสภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเจริญเติบโตของเมืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.dpt.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดโทร         02-299 4469-70

ความเห็นที่ 1
thuypheeba

ยอดไปเลยครับ

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 2
thuynaja

สุดยอดค่ะ
https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 3
thuypheeba

ตามมาเลยจร้า

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com

ความเห็นที่ 4
thuynaja

ตามมาเลยจร้า

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com