นิพพานคืออะไร โดยพระราชสุทธิญาณมงคล

http://board.palungjit.com/showthread.php?t=174525

 

นิพพานคืออะไร/>>>

พระราชสุทธิญาณมงคล>>

> > นิพพาน ๒(ดับกิเลสมีเบญจขันธ์ และดับเบญจขันธ์แตกดับ)>> นิพพาน ๓ (ดับกิเลสมีเบญจขันธ์ และดับเบญจขันธ์เหลือแต่ธาตุดับธาตุสิ้นสลายหมดสิ้นไปด้วย)>> นิพพาน ๔ (ความดับกิเลสของพระอริยะตามลำดับชั้น พระโสดาบัน- สกิทาคามี-อนาคามี-อรหันต์)>> นิพพาน คือความเย็นทางวิญญาณ เย็นทางอารมณ์>> นิพพาน คือความไม่ร้อน (เพราะถูกไฟราคัคคิ-โทสัคคิ-โมหัคคิเผา)>> นิพพาน คือความสะอาดในภายใน นิพพาน คือความสว่างทางปัญญา>> นิพพาน คือความสงบทางอารมณ์ นิพพาน คือความอิ่ม ไม่หิวด้วย ตัณหา>> นิพพาน คือความบริบูรณ์ในความปรารถนา นิพพาน คือความพ้นจากห้วงมายาของโลก>> นิพพาน ไม่ดำ-ไม่ขาว-ไม่ยาว-ไม่สั้น-ไม่มีผู้หญิง-ไม่มีผู้ชาย>> นิพพาน มิใช่ความตาย หรือถึงได้เมื่อตายแล้ว นิพพานไม่ใช่เมืองแก้ว>> คนสามัญเปรียบเสมือนอาหารดิบ (คนดิบ-คนเถื่อน) >> นิพพาน ดุจอาหารที่สุกแล้ว ผลไม้ที่สุกแล้ว>> นิพพาน เปรียบประดุจภาชนะที่ขัดสีเกลี้ยงแล้วสะอาดแล้ว>> นิพพาน เปรียบประดุจการนอนหลับเต็มอิ่มไม่ฝัน>> นิพพาน เปรียบประดุจการเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้ว>> นิพพาน คือภาวะความพ้นจากความเถื่อน>> นิพพาน มีแต่อาการเคลื่อนไหว ตนผู้เป็นผู้โกรธเกลียดไม่มี>> >> >> พ้นปุถุชน ก็ ถึงอริยะ-พุทธะ / พันสังสารวัฏฎ์ ก็ถึงพระนิพพาน / พ้นมืด ก็สว่าง / พ้นโง่ ก็ฉลาด / พ้นสกปรก ก็สะอาด / พ้นโลกิยะ ก็ถึงโลกุตระ / พ้นร้อน ก็เย็น / พ้นเด็ก ก็ผู้ใหญ่ / พ้นดิบ ก็สุก / พ้นเห็นแก่ตัว ก็เสียสละ / พ้นทุกข์ ก็สุข / พ้นร้าย ก็ดี>> อาลยสมุคฆาโล ผู้ละความอาลัยได้แล้ว>> อนาลโย ผู้หมดความอาลัย>> นิโรโธ ผู้ดับความทุกข์ได้>> นิพพานัง ผู้ดับสิ่งเสียบแทงใจได้>> ปิปาสวินโย ผู้ไม่กระทำบาป >> มทนิมมทโน ผู้ละความเมาในวัยในชีวิตได้>> วัฎภูปัจเฉโท ผู้ดับกระแสของวัฏฏะได้>> ตัณหักขโย ผู้ดับตัณหา ๓ ประการได้>> วิสุทโธ ผู้ถึงซึ่งความบริสุทธิ์>> วิมุตติ ผู้หลุดพ้นแล้ว>> วิสังขาร ผู้หยุดปรุงแต่ง ผู้ที่สิ่งใดมาปรุงแต่งไม่ได้ ผู้หมดการปรุงแต่ง>> อมตะ ผู้ไม่ตาย ผู้ถึงธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ไม่ตายอีกต่อไป>> ขอให้สำเร็จในสิ่งที่ต้องการ กล้าหาญในสิ่งที่ชอบ ประกอบกิจด้วยมานะ อย่าละเลยผู้มีพระคุณ เจือจุนต่อผู้ต่ำต้อย อย่าด้วยมารยา ฉลาดในการคบเพื่อน ไม่แช เชือนในการงาน อาจหาญเมื่อมีอุปสรรค พลาดแพ้เป็นครูอดสูทำไม ลุกขึ้นยืนหยัดติดขัดแก้ไข ชีพยังหายใจดิ้นไปจนได้ดี อย่าเคืองคำสอน อย่าถอนคำสั่ง จง ระวังคนยุ อย่าลุอำนาจ อย่าขาดความสามัคคี อย่าดีคนเดียว อย่าเที่ยวนินทา อย่าว่าคนเมา อย่าเอาของสงฆ์ อย่าขาดปลงกรรมฐาน

 

ความเห็นที่ 1
9iC

แล้วจะรู้ได้อย่างว่าถึงนิพพาน
แล้วจะไปถึงได้อย่างไร...???

ความเห็นที่ 2
sd (พี)

ความคิดเห็นที่ 4
หมดกัน