หนังสือพุทธทำนาย ข้อความจาก ปู่ฤษีมณีรัตน์ (สัมเด็ดรุ่ง)

ค้นพบ  “หนังสือ อินตก-เทพทำนายโดยย่อ

หนังสือใบลานนี้ ได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทสลาว) ข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผุ้ทรงศีลองคืหนึ่งเผยแผ่ให้ เลยเกิดความศรัทธา เสียสละทรัพยืสินพิมพ์แจกจ่ายมายังพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเพื่อเป็นกุศล และเพื่อพิจารณาญาณด้วยตนเอง ถึงเหตุการณ์มหันตภัยของดลกยุคดลกาภิวัฒน์ซึ่งบังเกิดขึ้นตามพุทธทำนายไว้ ดังนี้

โลชังชม โทโพโส อินโตกรุณา

พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกให้คนอื่นฟังหรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติทั้งปวง ถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมหนังสือใบลานฉบับนี้ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมี ภูติผีปีศาจเข้ามาทำลายอย่างแน่แท้

ในปีจอถึงปีกุน เมื่อเดือนหงายจะมีพิษอยู่บนศรีษะ ฉกกัดให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลทยประการ

ทุกข์ยากฮ้อน         ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว

ทุกข์ยากฮ้อน         ย้อนน้ำและไฟ

ทุกข์ยากฮ้อน         ย้อนบ่มีไผสิเบิ่งไผ

ทุกข์ยากฮ้อน       ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร

ทุกข์ยากฮ้อน         ย้อนเพราะมีคนตายตามทุ่งนา

ทุกข์ยากฮ้อน         ย้อนบ่มีผู้เฒ่า

ทุกข์ยากฮ้อน         ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก

ทุกข์ยากฮ้อน         ย้อนนอนบ่หลับ

ในปีจอนี้ ในเมืองจันทร์จะมีฤษีองค์ทองคำ สิกขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอขึ้น 8 ค่ำ ห้ามบ่ให้ตักน้ำอาบ น้ำกิน ตามห้อยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตก (ก่อนค่ำ) พระยายมราชจะนำเอายาพิษมาพ่นใส่โลกมนุษย์

ในปีจอ เมืองกรุงเทพ จะแตกพังทลายเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกตหัวเชียงเมี้ยงข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์ นี่คือ พระคาถาขององคือินทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนไว้ในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์ มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ว่า

ปะโต เมตัง ปะระชีวินัง สุขะโต จุติ   จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

พระ คาถาบทนี้ให้เขียนลงในใบลานแผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดี ติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถ หรือโพกศรีษะยามเกิดเหตุการณ์ จะช่วยให้หลุดพ้นจากอันตราย ในกาลเวลานี้ มนุษย์โลกทำกุศลผลบุญเพียง 3 ส่วน และทำบาปกรรมถึง 6 ส่วน จึงสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึง 9 ข้อ นับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุน มีดังนี้

1 จะเกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว

2. จะเกิดอัคคีภัย

3. จะเกิดอุทกภัย

4. จะเกิดฟ้าผ่า

5. จะเกิดร้อน หนาวเกินไป

6. จะเกิดสารพิษต่างๆ

7. จะเกิดกาฬโลกต่างๆ

8. จะเกิดข้าวยากหมากแพง

9. จะเกิดอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกัน

มหันตภัยทั้ง 9 อย่างนี้ จะหลุดพ้นได้เฉพาะผู้มีบุญ คนที่ปฏิบัตตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นรู้จงบอกต่อกันไปให้ รับทำความดีมากมาก ถ้าเลย ปีจอ ปีกุน ไปแล้ว ทุกคนพร้อมลูกหลานจะได้รับความสุข กาย สบายใจ ให้ทุกคนเคร่งครัดในศีลข้อ 5

นอกจากหนังสือินตกที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีผู้ทรงศีลองค์นึงได้พบเห็น คำสอนที่จารึกไว้ในแผ่นศิลาที่พบในภูเขาแห่งหนึงที่พระพุทธเจ้าได้เดินวิปัส นากรรมฐานผ่านไป พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า พี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็แล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าท่านเชื่อก็เป็นกุศล รู้เพียงเท่านี้ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวขอพระผู้ทรงศีลรูป นี้ว่า ในแผ่นสิลาได้เขียนไว้โดยพระมหากัสสะปะ ว่าในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน 7-8 จะเกิดเหตการณ์ร้ายตามหนทาง ในเดือน 9- 10 คนใจบาปจะถูกล้างผลาญให้หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน     สุดท้ายนี้พระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศํกดิ์สิทธิ์ ของอินตกเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านผู้เคารพบูชา หรือบนว่าจะบอกแกผู่อื่น หรือพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้ ท่านปรถนาสิ่งไดจะได้สมใจนึกปราถนาจะปราศจาก ภัยพิบัตทั้งปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

พระพุทธเจ้าทำนาย

ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวัน ณ สวน หฤคทายวันประเทศอินเดียโดยคณะทูตไทยที่ไปอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อปี พศ 2485 ตามคำแปลเป็นภาษาไทยว่าดังนี้

สาธุ อรหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์ทั่วโลก ที่เกิดมาแล้วแต่ลำบากทั่วหน้า ทุกชาติ ทุกศาสนาตามธรรมชาติ เมือ่อาตมาเข้านิพพานไปแล้ว 5 พันปีเป็นสุด โลกจะหมุนไปไกล้ถึงจำนวนที่ ตถาคตทำนายไว้สองพันห้าร้อยปีมนุษย์ และสัตว์จะได้รับภัยพิบัตเสียครั้งหนึ่ง ระยะ 30 ปี สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอจะได้เห็น ไม่เคยพบจะได้พบยักษ์หินที่ถูกสาปให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอาลวาดยิ่งหนัก ใกล้กับ พ ศ 2550 ยิ่งทวีคูณขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือดนองเต็มพื้น ดิน พื้นน้ำจะลุกลามเผามนุษย์ไม่ขาดะยะ ต่างฝ่ายต่างทำลายเหมือนยักษ์ กระหายเลือด แผ่นดินจะเป็น เปลวไฟจะตายไปอย่างละครึ่งหนึ่งจึงจะเลิกล้ม ต่างฝ่ายตางหมดกำลังด้วยกัน ตามวิสัยยักษ์ร้ายนอกศาสนาที่กำเนิดจากป่าอำมหิต ส่วนพุทธศาสนิกชนผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคตสมารถระงับร้อนไม่รุนแรง  บ้านใดได้บูชาพระโพธิสัตว์ ผ้ากาสวพัตร์ ก็จะรับภัยพิยบัตเบาบางแต่ธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะลุกลามาทิศตะวันออกใหม้วัดวาอาราม สมณะชีพรหมณ์จะอดอยากยากเข็น ลูกไฟจะตกจากฟ้าเหล็กกล้าจะผุดจากน้ำ สงครามจะเกิดทั่วทิศพระยานาคจะพ่นพิษเป็นเพลิง ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวสารจะขาดแคลน ทุกแคว้นจะอดอยาก พลูมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ภัยในที่สุด ครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่า ดังนี้ ชา ตะ มะ สะ ละ วา พระพุทธชินลิตท่านให้เขียนใส่กระดาษ หรือผ้าขาวติดไว้ในบ้าน หรือ หัวนอนดังนี้จะมีชีวิตยาว จะทันผู้มีบุญชื่อ พระยาธรรมิกราชา เมื่อแรกสถิตอยู่อยุธยา บัดนี้ท่านสถิตอยู่ลานช้าง ( ภาคอีสานในปัจจุบัน ) พระธรรมิกราชาเข้ามาปีกุน  เดือน 11 เป็นเที่ยงแท้หนักหนาท่านจะเสด็จมา ใน ปีระกา แรม 5 ค่ำ มหากษัตริย์มาทางทิศตะวันตก สมณะชีหรหมณ์ตามมาได้พอประมาณ 76,400 รูป ทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถา ว่าดังนี้ นะสัจจังทะ คะยังมะสำคำปัง คอยดูในปีมะโรง คนจะเดินโก่งโคง คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบุญ ชื่อ พระยาธรรมิกราชา  ให้หมั่นรักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็ง ตลิ่งจะพัง มหาสมุทรจะชอกช้ำ อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปีกุนเดือน 8 เป็นเที่ยงแท้ ผู้ใดไม่เชื่อจะรับ อันตรายคอยดูปีจอคนจะพ้นภัย สะโรนะโททายะโม พุทธตะยะ ภาวนาทุกค่าเช้าจะได้เห็นพระธรรมิกราชา (พระโพสัตว์หริออริยเมตไต ) ในปีกุนท่านจะเข้ามาอีก ถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านได ผู้นั้นจะได้รับอันตรายรู้แล้วให้บอกต่อกันด้วย

คำเตือนโลกมนุษย์จะเข้าสู่กาลียุค จะทำให้เกิดภัยธรรมชาติ จาก ดิน น้ำ ลม ไฟ จะเกิดมหาสงครมครั้งที่สามตามมา มนุษย์จะตายไปกว่าครึ่ง   สำหรับประเทศไทยจะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี 2550 จะได้รับภัยทางน้ำและไฟเฉพาะที่ติดชายทะเลและกรุงเทพ แผ่นดินจะยุบตัว คลื่นน้ำจะพัดเข้าถล่มความสูงกว่า 200 เมตร มนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่ง น้ำจะเข้าช่องแคบสระบุรี และด้านตอนล่างของทะเลบางส่วน จะเกิดขึ้นไปเรื่อยเรื่อย สุดท้านประเทศไทยจะเหลือประชากร สามสิบเปอร์เซ็น

ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียงสิบเปอร์เซ็นเท่านั้น บุคคลที่รอดชีวิตก็สูญเสียสติสัมปชัญญะไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระ พุทธศาสนาไม่เข้าใจบำเพ็ญฌาณภวนา ฉะนั้นอย่าหลงไหลทรัพย์สินของตนเองให้มากนัก เพราะเมื่อเข้ายุคศิวิลัย เงิน ทอง จะไม่มีค่าเลย เพราะมนุษย์จะวัดกันที่ความดี ศีลธรรม บุญกุศลเท่านั้น ปีมะโรง  พ ศ 2555 ปีมะเส็ง 2556 ปีระกา  พ ศ  2560 ปีกุน พ  ศ 2562

คำทำนายสมเด็จพระพุทธจารย์โต ( โต พรหมรสี  )

รัชกาลที่ 1 ทายว่า มหากาฬ ( ทำลายเพื่อน พี่น้อง )

รัชกาลที่ 2 ทายว่า ฌาณยักษ์ ( ชำนาญเวทมนต์ )

รัชกาลที่ 3 ทำนายว่า รักมิตร ( มีการค้าขายกับต่างชาติมากมาย )

รัชกาลที่ 4 ทำนายว่า สนิทคำ ( ออกบวช )

รัชกาลที่ 5 ทำนาบว่า จะแขนขาด ( คือต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงและเขมร เพื่อป้องกัน อธิปไตย )

รัชกาลที่ 6 ทำนายว่า ราชโจร (เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 เกิดกลุ่มโจรมากมาย มีการก่อตั้งกองเสือป่าครั้งแรกของไทย )

รัชกาลที่ 7 ทำนายว่า ชนร้อนทุกข์ ( เกิกการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย )

รัชกาลที่ 8 ทำนายว่ายุคทมิฬ ( พระเจ้าแผ่นดินถูกรอบปลงพระชน )

รัชการที่ 9 ทำนายว่า ถิ่นกาขาว ( มีฝรั่งมากมานำเงินมาซื้อประเทศไทยเกิดวิกฤตการเงิน )

รัชกาลที่ 10 ทำนายว่า ชาวศิวิไลย์ ( จะมีเหลือเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่รอด คอยเป็นยุคของพระศรีอริยเมตไต )

พระคาถาบูชาพ่อ ร 5

ธูป 9 ดอก ตั้งนะโม สามจบ

พระยาสยามมิน ทะโร วะโร อัตตัง        พุทธะสังมิ อิติ อรหัง

วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ            โยเทวามนุสานัง

ปิโยพรหมานะ มุตตะโย                ปินัน หริยัง นะมามิหัง

ข้าพเจ้า ได้พบหนังสือเล่มนี้เข้าโดยบังเอิญเมื่ออ่านแล้วเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาจึงไดพิมพ์แจกเป็นกุศลทาน ซึ่งในใจความหนังสือมีอยู่ว่า

วัน หนึ่งในโบสถ์ของวัดศิริประสุประตินาถ ได้มีหลวฃพ่อองค์หนึ่งนั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของวัด ในเวลานั้นได้มีงูตัวหนึ่งเลื้อยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ หลวงพ่อเมือได้เห็นงูตัวนั้นก็เกิดอาการกลัว หลังจากนั้นงูก็ได้กลายเมนุษย์ในรูปของพรหมณ์ แล้วก็พูดกับหลวงพ่อว่า    เจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟัง  ข้าพเจ้าคือพญานาคราชและได้จุติ ณ วัดแห่งนี้เพื่อบำบัดความชั่วร้ายและคนบาป คนที่ทำกรรมมากจะให้พินาศหายไปจากโลกนี้ และเจ้าจงประกาศให้รู้ว่าผู้ไดนำเรื่องของข้าพเจ้าไปพิมพ์แจก 1,000ใบ ภายใน 15-30 วันมันผู้นั้นจะมีโชคลาภมีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมปราถนาทุกประการ และผู้ได้ได้รู้ได้อ่านอย่าคิดเป็นการหลอกลวงหรือไม่เชื่อ และผู้ใดคิดจะพิมพ์แจกต้องพิมพ์แจกภายใน 15-30 วันอย่าคิดพิมพ์พลัดวันประกันพรุ่ง หรืออ่านแล้วฉีกทิ้ง มันผู้นั้นจะมีเรื่องและภัยพิบัตต่อผู้นั้น ให้พิมพ์แจกหรือแจกต่อต่อไป ( หรือเก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว )จากนั้นหลวงพ่อองค์นั้นได้พิมพ์แจก 1000 ใบ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันเท่านั้น ท่านได้สำเร็จวิชาต่างต่าง  และคุณโกบินตะปราสาทคุปตาได้พิมพ์แจก 1000 ใบเขาก็ได้เงินทองที่ยิบยืมไปคืนมา อีกรายหนึ่งพิมพ์แจก  500 ใบ รายนี้เป็นชาวนาวันหนึ่งเขาไปไถนาเขาได้พบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไปหมด ส่วนอีกรายหนึ่งก็ได พิมพ์แจก 100 ใบเขาถูกรอตเตอรี่ 1,000,000 บาท อีกรายหนึ่งถีบสามล้อก็พิมพ์แจก 650 ใบเขาก็เจอแจกันทอง อีกรายหนึ่งคนตกงานไปสมัครงานที่ใหนก็ไม่มีใครรับเขาพิมพ์แจก 3-4 วัน เขาก็ได้งานทำเป็นงานที่ดีและอีกรายหนึ่งอ่านแล้วไม่เชื่อฉีกทิ้ง หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วันลูกชายเขาก็ตาย อีกรายหนึ่งได้ อ่านแล้วคิดจะพิมพ์แจกและผลัดวันประกันพรุ่งจนเลยกำหนดผู้นั้นเป็นพ่อค้าทำ การค้าขายก็ขาดทุนและพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกคน อีกรายหนึ่งพิมพ์แจก 1,000 ใบ ไม่กีวันเขาก็มีเงินทองแบบไม่น่าเชื่อ อยู่อยู่ก็มีเงินขึ้นมาเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในโบสถ์วัดศิริประสุนาถนี้ ต้องคิดด้วยความสัตย์จริงและศรัทธาอ่านแล้วต้องพิมพ์แจกอ่านแล้วอย่าฉีกทิ้ง ให้แจกต่อกันไปด้วยความศรัทธาและเชื่อถือจะเป็นผลดีแก่ตนเอง

ขอให้ได้บุญกันทุกคนน่ะครับ สาธุ