แจก ซีดี ดีวีดี ธรรมะหลายรายการ ครับ

แจก ซีดี ดีวีดี ธรรมะหลายรายการ ครับ
แจกฟรี แผ่น DVD ธรรมะ สำหรับผู้ที่สนใจ จะนำไปศึกษา>>
โดยเลือกจากรายการที่ท่านต้องการ ด้านล่างนี้ ๘-๙ รายการ (รวมได้ทุกหมวดหมู่ ) ให้เต็มความจุแผ่น DVD>>
*** ส่งซองเปล่า ติดแสตมป์ ๕ บาท ๑-๒ ดวง แล้วจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง แล้วส่งมาที่ ***>>

ห้องสมุดชุมชนวัดบ้านชุมแสง ต.ชุมแสง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๘0
----------------------------------
>>
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ>>
- รวมคำสอนและพระธรรมเทศนา รวม DVD จำนวน ๒ แผ่น>>
พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช >>
- การปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ >>
- วิธีการปฏิบัติ ๑๓ ก.ค. ๒๕๔๙ แสดงธรรมที่ สวนสันติธรรม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี>>
- แสดงธรรมที่ ศาลากาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๑๓ (๑๕ ก.ค ๒๕๕0)>>
- แสดงธรรมที่ ศาลากาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๑๗ (๒0 ม.ค ๒๕๕๑)>>
- แสดงธรรมที่ ศาลากาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๑๘ >>
- แสดงธรรมที่ ศาลากาญจนาภิเษก ครั้งที่ ๒๕ (๒๑ พ.ย ๒๕๕๑)>>
- รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๑>>
- รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๒>>
- รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๓>>
- รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๔>>
- รวมธรรมบรรยาย แผ่นที่ ๕>>
> >
หมวด เสียงอ่านหนังสือ >>
- อานนท์พุทธอนุชา พระสุรเสียงของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ >>
- ประวัติหลวงพ่อปาน >>
- เสียงอ่านหนังสือ วิถีแห่งควมรู้แจ้ง,ประทีปส่องธรรม (พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช) >>
- เสียงอ่านหนังสือ ทางเอก (พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช)>>
- เสียงอ่านหนังสือ วิมุตติมรรค (พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช)>>
- จิตคือพุทธะ (พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช)>>
- อัตตชีวประวัติ อ.วศิน ทินทสระ>>
- เสียงอ่านหนังสือ โลกทิพย์ (Life in the world unseen) โดย ชมรมกัลยาณธรรม>>
- ๑0๘ คำถาม อ.วศิน อินทสระ>>
- คิดจากความว่าง – ดังตฤณ>>
- วาทะดังตฤณ >>
- เสียงอ่านหนังสือ วิปัสสนานุบาล – ดังตฤณ>>
- เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน – ดังตฤณ>>
- มีชีวิตที่คิดไม่ถึง – ดังตฤณ>>
- มหาสติปัฏฐานสูตร – ดังตฤณ>>
- เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว – ดังตฤณ>>
- จดหมายจากน้องขวัญ,พาตัวพาใจกลับบ้าน>>
- อวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตน>>
- นักทำใจ - อ.กำพล ทองบุญนุ่ม>>
- รวมคำสอนพระสุปฏิปันโน เล่ม ๕>>
- เสียงอ่านหนังสือ “ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต” แนะนำ ***>>
- ชีวประวัติหลวงปู่ชา>>
>>
หมวด ธรรมนิยาย >>
- ผู้สละโลก>>
- ปลายเทียน>>
-ลีลาวดี>>
-กามนิต-วาสิฏฐี>>
- กรรมพยากรณ์ ตอนชนะกรรม ให้เสียงโดย ทีมพากษ์อินทรีย์ (๒ แผ่น) แนะนำเลยครับ ชุดนี้ *****>>
-นารีผล (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) >>
-สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม>>
- พุทธจริยา>>
- ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา>>
-พระมหากัสสปะเถระ>>
-ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล>>
-ทศชาติชาดก>>
- เรื่องเล่าชีวิตกรรม (สถานีวิทยุสังฆทานธรรม) แนะนำ ****>>
- นิทานชาดก (สถานีวิทยุสังฆทานธรรม)>>
> >
> >หมวด ธรรมบรรยาย MP-3>>
-ร่วมเรื่อง ตายแล้วฟื้น, การระลึกชาติ>>
- ตายแล้วไปไหน (รวมเรื่องราวจากหนังสือโลกทิพย์) 2 แผ่น >>
- รวมธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี (๒ แผ่น)>>
- รวมพุทธวัจน์ ยามเช้า โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล วัดนาป่าพง จ.ปทุมธานี>>
-ธรรมบรรยาย หลวงพ่อพุทธทาส>>
-ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร์ หลวงพ่อพุทธทาส>>
- ปกิณกะธรรม หลวงพ่อพุทธทาส>>
-ศิลปแห่งการครองชีวิต หลวงพ่อพุทธทาส>>
-ภาษาคน ภาษาธรรม หลวงพ่อพุทธทาส>>
-สมถะวิปัสสนาแห่งยุคปรามณู หลวงพ่อพุทธทาส>>
- คู่มือมนุษย์ หลวงพ่อพุทธทาส>>
-พระอาจารย์วัลลภ ชวนปัญโญ วัดสุวรรณประสิทธิ์ กทม.>>
- ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม โดย ชมรมกัลยาณธรรม>>
-พระอาจารย์จวน >>
- หลวงปู่มหาเนียม สุวโจ (๒ แผ่น)>>
- รวมธรรมเทศนา หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม>>
- พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังรี ชุดที่ ๑>>
-รวมธรรมเทศนา ๑00 ปี หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ชุดที่ ๒ >>
- พระธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังรี ชุดที่ ๓>>
- หลวงพ่อชาบรรยายธรรมและตอบปัญหา>>
- เสียงธรรม โดย พระโพธิญาณเถระ (ชา สุภัทโท)>>
-สิ่งที่ควรรู้ก่อนฝึกสติ หลวงปู่พุทธอิสระ>>
- การเข้าถึงธรรมะ หลวงพ่อเทียน>>
-สาระจากพระอภิธรรม พระอาจารย์เฉลียว อุตฺตมปณฺโญ>>
-เศรษฐีที่แท้ พระอำนาจ โอภาโส>>
-ดูกายเห็นจิต คิดเห็นธรรม อ.กำพล ทองบุญนุ่ม>>
- โอวาท ๔ ของท่านเหลียวผ่าน>>
- ธรรมภาคปฏิบัติ สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรม (ถ้ำชี) ๓ แผ่น>>
- รวมธรรมบรรยาย โดยพระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา (๔ แผ่น)>>
-พระธรรมคำสอน หมวดกรรมฐาน พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา >>
-พระธรรมคำสอน หมวดหลักธรรม-แนวความคิด พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา >>
- ประทีปธรรมนำสุข พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา >>
-พระธรรมคำสอน หมวดกรรมฐาน พระครูเกษมธรรมทัต วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา >>
-พระธรรมคำสอน หมวดกรรมฐาน ชุด ระลึกรู้สภาพความเป็นจริง พระครูเกษมธรรมทัต >>
- รวมธรรมบรรยยาย สถานการณ์พระพุทธ,พุทธทำนาย โดยพระมหาสม สิริปัญโญ *****>>
-รวมธรรมบรรยาย ส่งอารมณ์ จากป่าปริวาสกรรม เหมาะสำหรับฟังขณะนั่งกรรมฐาน **** >>
> >
รวมธรรมบรรยาย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)>>
-รักนั้นดีแน่ แต่รักแท้ดีกว่า>>
-จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา>>
-ฟังทีไร ได้สุขทุกที>>
-บูชาพระพรหมจนองค์พัง ก็ยังไม่รู้จักท้าวมหาพรหม>>
-งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข>>
-ธรรมไม่ทิ้งโลก ๒๕๔๙>>
> >
> >หมวดวีซีดี (เป็น File MPEG) เขียนลงแผ่น DVD ใช้เล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น (เครื่องเล่นดีวีดีจีนแดงบางเครื่องเล่นได้)>>
-ถึงโสดาบันในชาตินี้ ดร.สนอง วรอุไร>>
-รายการทไวไลท์โชว์ สัมภาษณ์ ดร.สนอง วรอุไร>>
-ร้องขอชีวิต (เด็กอายุต่ำกว่า ๗ ขวบ และสตรีมีครรภ์ ไม่ควรรับชม) โดย ชมรมกัลยาณธรรม>>
-เรื่องกฏแห่งกรรม โดย พันเอก(พิเศษ)ทองคำ ศรีโยธิน>>
->>
-ตายแล้วไปไหน ดร.สนอง วรอุไร (๒ แผ่น)>>
-โลกหลอนของเด็กดมกาว>>
-คำให้การของผู้ต้องหาโทรมหญิง>>
-กินทิ้ง กินขว้าง >>
-ทวนกระแสโลก (๒ แผ่น) ดร.สนอง วรอุไร>>
-พุทธประวัติย่อ (รวม ๓ เรื่อง) ที่เกี่ยวเนื่องกับสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล>>
-การ์ตูน พุทธประวัติ>>
-รวมธรรมบรรยาย โดยพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม>>
-ความง่วง ๔ ประการ โดย พระมหาสม สิริปญฺโญ>>
-วิธีอยู่เหนือดวง โดย ดร.สนอง วรอุไร>>
-รายการชีวิต ไม่สิ้นหวัง ออกอากาศทางช่อง ๓

***หรือถ้าอยากได้ไว้เล่นกับเครื่องเล่น dvd กรุณาแจ้งไว้เป็นกรณีพิเศษ จะได้แปลงไฟล์ให้ครับ****>>
> >
> >CD รวมไฟล์ หนังสือ ( PDF,DOC) พิเศษ ๑ แผ่น หรือรวมลงในแผ่น DVD ได้ (700 M)เนื้อหาประกอบด้วย>>
-พระไตรปิฏก+พจนานุกรมพุทธศาสน์+บทสวดมนต์>>
-กรรมพยากรณ์ ตอน ชนะกรรม >>
-กรรมพยากรณ์ ตอน เลือกเกิดใหม่>>
-๗ เดือนบรรลุธรรม>>
-ทางเอก>>
-เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว>>
-เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน>>
-มีชีวิตที่คิดไม่ถึง>>
-วิปัสสนานุบาล>>
-ทางนฤพาน>>
-กายสิทธิ์ ฯลฯ
****ไฟล์หนังสือใช้เปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นครับป ต้องการแจกให้กับท่านที่มีความสนใจที่จะศึกษาจริง ๆ นะครับ จึงขอให้ท่านส่งซองเปล่า พร้อมกับติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาด้วย เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งของพระเจ้าหน้าที่ทำงานครับ หวังว่าคงเป็นการไม่ลำบากจนเกินไปนะครับ...ขอบคุณครับ


***ถ้าจะรับเป็นแผ่น cd mp3 ขอสงวนสิทธิ์รับได้ท่านละ ไม่เกิน 3 แผ่นนะครับ(เดี๋ยวน้ำหนักจะเกินครับ)***>>
__________________

http://board.palungjit.com/f69/%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B8%81-%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-218337.html
ความเห็นที่ 1
paris

ขอบคุณคะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ใครทำคอมเก่ง ๆ ช่วยทำแบบดาวน์โหลดได้จะดีมากเลย คะเผยแพร่ธรรมทาน Mthai น่าจะเปิดช่องทางธรรมมะ ให้สมาชิกบ้างนะคะ

ความเห็นที่ 2
ฟ้งได้จ้า ฟรี

เชิญที่หน้านี้ได้เลยจ้าคนความเห้นที่หนึ่งข้างล่างผม หน้านี้มีธรรมะให้โหลดฟังเพียบเลยครับ มีหลายหมวดให้เลือกฟังด้วย อนุโมทนาครับ ไปฟังได้เลยครับผม

:-)audio.palungjit.com/