มุมมองความรัก

 

 

 

>>ความรักในมุมมองของวิทยาศาสตร์

 

ในทางเคมี “ความรัก” คือ ความรู้สึกต้องการอยากอยู่ด้วยของสิ่งมีชีวิต จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบประสาทวิทยา แสดงหลักฐานให้เห็นว่า เวลาที่คนเรามีความรู้สึกรักใคร่นั้น จะมีสารเคมีบางตัวในสมองเช่น เทสทอสเตอโรน( Testosterone) เอสโทเจน (Estrogen) และโดฟามีน ( Dopamine ) เป็นต้น สารเคมีต่าง ๆ เหล่านี้มักจะเกิดขึ้นและคงอยู่ไม่กี่สัปดาห์หรือเพียงไม่กี่เดือน

 

“ความรัก” ในทางจิตวิทยาหมายถึงเครื่องพันธนาการของมนุษย์ “รักแท้” คือ ความรักที่มีแต่การให้โดยไม่ต้องการสิ่งใด ๆ ตอบแทน แต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์ว่า "รักแท้" นั้นมีอยู่จริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงแต่ช่วงอารมณ์ของคน ๆ หนึ่งเท่านั้น

 

>>ความรักในมุมมองของศาสนา

 

ในศาสนาพุทธ “ความรัก” คือ ความทุกข์ รักน้อยทุกข์น้อย รักมากทุกข์มาก ไม่รักเลยไม่ทุกข์เลย ที่ใดมีรักที่นั้นมีชีวิต หากแต่คำกล่าวนี้ แท้จริงไม่ได้สื่อความว่าไม่ให้คนเรารักกัน แต่ความรักที่ให้แก่กันจะต้องเป็นความรักที่มอบให้อย่างบริสุทธิ์ใจอย่างมีเมตตา ไม่คิดยึดติดในอารมณ์ รูป รส กลิ่น เสียงหรือความรู้สึกต่อความรักนั้น ๆ การแผ่เมตตาก็ถือเป็นความรักรูปแบบหนึ่ง  ศาสนาพุทธแบ่งความรัก (ปิยัง) เป็น 4 อย่าง คือ  ราคะ ความรักที่เกิดจากความต้องการทางเพศ   สิเนหา ความรักที่เกิดจากสัญชาติญาณ  เปมัง ความรักที่เกิดจากความผูกพัน ช่วยเหลือกันมา  และเมตตา ความรักที่เกิดจากการฝึกให้คุณธรรมเกิดมีขึ้นใจจิตใจ

 

ศาสนาคริสต์ถือว่าความรักคือสิ่งสูงสุดเปรียบเสมือนพระเจ้า พระเจ้าคือความรัก ความรักของพระองค์ไม่มีที่สิ้นสุด

 

 

เครดิต : KHANPAK