ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน

ความหมายของประชาธิปไตยPosted on January 3, 2009 by VA

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน


ความหมายของประชาธิปไตย
                1.ความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งมาจากคำภาษากรีกว่า Democratia ซึ่งประกอบด้วยคำ  2  คำ  คือ Demos กับ kratein คำว่า Demos หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชน
                2.ความหมายที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค นักปรัชญาการเมืองหลายท่านที่ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปกครองที่ดีก็คือ การปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย์ เชื่อว่าสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม ยอกจากนี้ระบบการเมืองจะต้องเปิดโอกาส หรือให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการดำเนินการใดๆ ภายใต้กฎระเบียบของสังคมด้วย ซึ่งรูปแบบการปกครองดังกล่าว ก็คือระบอบประชาธิปไตย
                3.ความหมายที่เน้นการเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ใช้อำนาจนี่ผ่านทางองค์กรทางการเมืองต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง บาทบาทของประชาชนในทางการเมือง จึงมีความสำคัญมากในระบอบนี้ จนมีผู้กล่าวว่า ประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชน คือ เสียงสวรรค์ เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนเอง กิจกรรมการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน อาจเป็นทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เข้าไปทำหน้าที่แทน หรืออาจเป็นทางตรง เช่นการประท้วง การร้องเรียน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหา เป็นต้น
                4.ความหมายที่เน้นเจตนารมณ์ของประชาชน ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไว้อย่างกระชับและคมคายว่า เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู้นำทางการเมืองเป็นผู้ที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก หรือได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยู่ในอำนาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็โดยการแสดงให้ประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่า รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น
                5.ความหมายตามที่มาและขอบเขตอำนาจ มีผู้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่า อำนาจสูงสุดมาจากประชาชน ทั้งนี้โดยอ้างว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ   โดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถที่คิดและกระทำการใดๆ ได้ แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม เขาจะสละสิทธิ์และอำนาจบางประการให้กับผู้ปกครอง เพื่อใช้อำนาจนั้นดำเนินการภายในกรอบที่กำหนด ฉะนั้นเราจะพบว่ารัฐบาลในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีอำนาจที่มีขอบเขต
                จากความหมายอันหลากหลายของคำว่า ประชาธิปไตย นี้ จึงอาจสรุปความหมายหลักได้ 3 ประการ คือ
                    1.ความหมายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง
                    2.ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง
                    3.ความหมายในเชิงวิถีวิชีวิตของประชาชน

 

ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
            ข้อดี
                1.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่ายากดีมีจน เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน ทุกคนมีเสรีภาพในการกระทำใดๆ ได้หากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
                2.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใช้อำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายมาใช้ปกครองตนเอง และเป็นรัฐบาลเพื่อใช้อำนาจบริหาร ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ดี เพราะผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของปวงชนย่อมรู้ความต้องการของประชาชนได้ดี
                3.ประเทศมีความเจริญมั่นคง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองทำให้ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่ตนกำหนดขึ้นมายอมรับในคณะผู้บริหารที่ตนเลือกขึ้นมาและประชาชนไม่มีความรู้ต่อต้าน ทำให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
            ข้อเสีย

                 1.ดำเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองที่ดี แต่การที่จัดสรรผลประโยชน์ตรงกับความต้องการประชาชนทุกคนย่อมทำไม่ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการยากที่จะให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ ทั้งนี้เพราะวิสัยของมนุษย์ย่อมมีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมจึงมีการกระทบกระทั่งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นได้
                2.เสียค่าใช้จ่ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งในแต่ละระดับต่างต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั่งงบประมาณดำเนินงานชองทางราชการและค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
                3.มีความล่าช้าในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ โดยผ่านขั้นตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงต้องดำเนินตามขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า เช่น การตรากฎหมาย ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของวาระ อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน หรือบางฉบับต้องใช้เวลาเป็นปี จึงจะตราออกมาเป็นกฎหมายได้

glofhotza
ความเห็นที่ 1
glofhotza

ประชาธิปไตยมันต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย ยกตัวอย่าง มีบ้านหลังหนึ่ง คนในบ้านมี 5คน ถ้ามีโจร 10 คน บอกว่ากการปล้นบ้านของชอบธรรมเพราะเสียงส่วนใหญ่ มันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แบบนี้ใช่ไหมที่ฝ่ายเพื่อไทยต้องการ

Fire_Wolf
ความเห็นที่ 2
Fire_Wolf

ประชาธิปตรัย ควายแดง อะไรไม่พอใจ กู พวกกู ด่า ไล่ เผา สาดน้ำกรด เห็นต่างจากพวกกูไม่ได้

นี่แหละประชาธิปตรัย ฉบัยควายแดง จ้างเผา 1.5 ล้านยังทำได้เลย

:em13: :em13: :em13:

ชายไร้พุง
ความเห็นที่ 3
ชายไร้พุง

ของไทยเรามันไม่ใช่ ปชต.

แต่มันเป็นระบอบอำมาตยาธิปไตยที่ยอมให้มีการเลือกตั้ง (บังหน้า)

ชายไร้พุง
ความเห็นที่ 4
ชายไร้พุง

ประชาธิปไตย ของแมงสาปควายๆ ..

เลือกตั้งแพ้ แต่เสือ ก อยากเป็นรัฐบาล...หาเรื่องไล่รัฐบาลตลอดเวลา จนบ้านเมืองไม่สงบสุข ..ไม่มีการพัฒนา..

ดีแต่ทำสำนวนโวหาร...นโยบายพรรคไม่เคยคิดเอง..ใครเขาจะเลือก

Sirichokchai4
ความเห็นที่ 5
Sirichokchai4

ประชาธิปไตยฉบับควายแดงคือการรับเงินเข้าคูหากากบาทเท่านั้น จบ!?! :em32:

folioh
ความเห็นที่ 6
folioh

ดร.สุขุม พูดตรงประเด็นที่สุดแล้ว (ศาล รธน. วิจารณ์ได้) แต่ ศาล รธน. กำลังสร้างระบบอำนาจ เหมือนก่อนนี้ประเด็น การแก้ รธน. ที่ผ่านๆมาในหลายๆเรื่อง ไม่แปลกใจหรอกที่ผลจะออกมาในรูปนี้ ก็ตลอดมานั่นแหละ

ไม่ตื่นเต้นสักนิด :em13:

manops21
ความเห็นที่ 7
manops21

ไอ้โชค ถ้ามีหลักฐานก็ไปแจ้ง กกต อย่ามากล่าวหาลอยๆ ครับ

riaf
ความเห็นที่ 8
riaf

ประเทศไทย ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
เพราะชนชั้นปกครอง เป็นคนเลวทราม ไร้คุณธรรม

คนจนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ กระจุกอยู่ในหมู่คนรวย คนชั้นกลาง
ทางแก้คือ ต้องเก็บภาษีที่ดิน เอาเงินไปตั้งธนาคารที่ดิน
ต้องเก็บภาษีที่ดิน กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระ ม หา ....

ประชาธิปไตย อย่างแท้จริงคือ
การสร้างรัฐสวัสดิการ เพื่อดูแลคนไทยทุกคน ให้อยู่อย่างมีความสุข
คือ เรียนฟรีจนจบ ม.6 , รักษาพยาบาลฟรี ทุกโรค
เบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ
รถเมล์ร้อนฟรี , รถไฟชั้นสามฟรี
แจกแท๊บเล็ต เด็ก ป.1
ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุเอื้ออาทร
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนสวัสดิการแรงงานต่างด้าว

ปชช นวมินทร์
ความเห็นที่ 9
ปชช นวมินทร์

เมื่อประชาชนเลือกไม่ได้ ก็ต้องย้อนไปกำหนดให้องค์กรที่เป็นผู้คัดเลือก 40 สว. นี้ เข้ามา เป็นผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งเข้ามาด้วย

ไม่ใช่คัดสรร จากความพึงพอใจ ของหัวหน้าองค์กรอย่างเดียว อย่างนี้ด่าเก่งอย่างเดียว ก็เป็นได้

ลองโยงดูซิ พวกนี้ใครยืนอยู่ข้างหลัง...

คนนอกคอก
ความเห็นที่ 10
คนนอกคอก

ดู ๆ ไป ก็เหมือน ตลก.กำลังปกป้องพวกเดียวกันอยู่ดี เพราะถ้า สว.สรรหาไป ตลก.ก็ไปได้เช่นกัน