คู่ขัดแย้งในสังคมนี้ คือแนวคืดเผด็จการลากตั้ง กับ ฝ่าย ปชต.เลือกตั้ง ตะหาก

 

 

 

 

 

                         ระหว่างการตั้งต้นกระบวนการปรองดองให้เป็นรูปเป็นร่าง หัวข้อที่ผู้เกี่ยวข้อง

 

พูดถึงมากคือการดึง "คู่ขัดแย้ง" เข้าสู่กระบวนการ

น่าสนใจว่าคู่ขัดแย้งนี้คือใครและฝ่ายใด เพราะข้อทักท้วงที่พูดถึงกันมากคือถ้ามุ่ง

ปรองดองไม่ตรงจุด อาจไม่เกิดผลตามความตั้งใจ

รวมถึงอาจทำให้การเสริมสิริมงคลด้วยดอกบัวหลายสีสันที่เป็นสัญลักษณ์ของสายสัมพันธ์

ปรองดองในทำเนียบรัฐบาลไม่บรรลุผล

บรรดาผู้ร่วมอยู่ในคณะกรรมการชุดต่างๆ ทั้งน้อยใหญ่ต้องกำหนดให้แน่ชัดว่า

กลุ่มเป้าหมายของการปรองดองนี้คือใคร

การพิจารณาไปตามความคิดตามกรอบความเชื่อแต่ดั้งเดิม อาจมองว่าคู่ขัดแย้งเป็นกลุ่มประชาชน

ที่ใช้สัญลักษณ์สีเสื้อในการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างกัน ไม่ว่า เหลือง แดง หรือ หลากสี

หรืออาจมองว่าเป็นพรรคการเมืองใหญ่ สองพรรค และมวลชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองเหล่านี้

มีบ้างที่อาจมองไปว่าเป็นกลุ่มอำนาจเก่ากับอำนาจเก่ากว่า หรืออาจเป็นกลุ่มชนชั้นที่แตกต่างทาง

สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ

ล่าสุดยังมีผู้มองว่า กลุ่มอำนาจปัจจุบัน หรือแม้แต่องค์กรอิสระก็ถือเป็นคู่ขัดแย้ง

ทางการเมืองเช่นกัน

หากไม่มองที่ตัวบุคคล คู่ขัดแย้งทางการเมืองตลอดช่วงสิบปีมานี้เป็น

คู่ขัดแย้งทางความคิด 2 แบบ

แบบแรกให้คณะบุคคลที่เชื่อว่าเป็นคนดีคนเก่งเป็นฝ่ายจัดการ ทั้งในด้านการบริหาร การตัดสินใจ

ไปจนถึงทำกระบวนการปรองดองขึ้นเองด้วยความมุ่งหวังให้เกิดความสำเร็จ

อย่างชัดเจนและเด็ดขาด

แบบหลังคือให้ประชาชนเลือกเองว่าจะให้ใครเป็นตัวแทนมาเจรจาต่อรองในเรื่องสำคัญ ซึ่งผลการ

ตัดสินใจนั้นคงไม่มีทางสมบูรณ์แบบ หรืออาจแย่ไปเลยก็เป็นได้ หากแต่สามารถปรับแก้ได้ตาม

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

การหาจุดร่วมให้คู่ขัดแย้งทางความคิดทั้งสองแบบนี้เป็นโจทย์ที่ยากมากเพราะ

อยู่บนรากฐานคนละจุด

เมื่อแนวคิดแบบที่สองกำลังดำเนินอยู่ไปตามหลักการประชาธิปไตย จึงมักสะดุดลง

และไร้พัฒนาการเพราะแนวคิดแบบแรก