หากพระราชกรณียกิจเหล่านี้ คือการสร้างภาพ แล้วไฉนประเทศไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาได้ขนาดนี้

หากพระราชกรณียกิจเหล่านี้ คือการสร้างภาพ
แล้วไฉนประเทศไทยจึงเจริญรุ่งเรืองมาได้ขนาดนี้
หากขาดการเสียสละจากองค์เหนือหัวรัชกาลที่9
และบุรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์
แล้วไฉนถิ่นยากไร้ทุรกันดาร จึงพัฒนาได้เพียงนี้
พราะวิริยะ พระปรีชาสามารถ เป็นที่รับรู้และยอมรับ
จากคนทุกหมู่เหล่า หลากหลายสัญชาติและพื้นที่
......สุดแล้วแต่สำนึกของแต่ละคน...................
เพราะพระมหากรุณาธิคุณ แผ่ไปอย่างไพศาล
มาเนิ่นนานแล้ว....
......ขอพระบารมีปกเกล้า ชาวไทย ผู้ภักดี ตราบสิ้นดินฟ้า.......
ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม ตลอดกาล.....
@เพจเรารักกองทัพบก.....
[​IMG]