มาตรา 100 ในกฎหมาย ปปช ห้ามทั้งคุณหญิงอ้อและท่านทักษิณทำสัญญากับรัฐ

    

ทำไมการซื๊อขายที่ดินถึงมีผลบังคับ ก็ในเมื่อมาตรา 100 ให้นำข้อห้ามมาใช้บังคับกับคู่สมรสด้วย.. การซื๊อขายมันตกเป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้น ท่านทักษิณไม่ผิด ในกรณีนี้ เพราะคุณหญิงพจมาน ไม่มีสิทธิในการทำสัญญา คืนเงิน คืนที่ดิน สัญญาโมฆะ.. ถูกต้องไหมครับ..

หรือว่า.. ผมอ่านแล้วเข้าใจกฎหมายผิด ลองพิจารณาช่วยกันหน่อย

ao_stick
ความเห็นที่ 1
ao_stick

ใช้เงินในการทำรัฐประหาร 4 พันล้าน เพื่อเอาทักษิณเข้าคุก แค่ 2 ปี คุ้มไหมเนี้ย

maleong
ความเห็นที่ 2
maleong

คห 9..
ตกลง คุณอ่านกฎหมาย ปปช มาตรา 100 หรือยัง...
เขาห้ามมาตั้งแต่ปี 42..
แต่หน่วยงานที่เปิดให้ประมูลล่ะ..
มันต้องกลั่นกรองก่อนสิ..
เขาไม่มีสิทธิ..(ต้องห้าม)
คุณปล่อยให้เขาประมูลได้อย่างไร..
แล้วพวก สส สว ที่โดนเรื่องหุ้นนี่ก็ต้องห้ามเหมือนกัน..
จะติดคุกด้วยไหม... หรือว่าต้องโดนเฉพาะ "ทักษิณ"

maleong
ความเห็นที่ 3
maleong

คห 16...
กองทุนเชิญคุณหญิงอ้อไปประมูล....
กองทุนฟื้นฟู..อยู่กับธนาคารกลางแห่งประเทศไทย
ซึ่งนายกไม่ได้มีอำนาจจัดการทุกอย่างในหน่วยงานนี้..
คุณคิดว่า นายก มีอำนาจเหนือทุกหน่วยงานของรัฐจริงหรือ..
ทหาร ตำรวจ ครู ศาล อบต อบจ เทศบาล ทั้งหมดใช่ไหม..
ผู้ที่เป็นเมีย ก็ไม่ต้องไปทำอะไรกับหน่วยงานเหล่านี้เลย..ใช่ไหม
มันเป็นไปได้หรือ.. มันต้องดูที่การกระทำไม่ใช่หรือ..
แล้ว ความเสมอภาค ตามรัฐธรรมนูญ เขียนไว้ทำไม..
นั่นกฎหมายสูงสุดไม่ใช่หรือ..

maleong
ความเห็นที่ 4
maleong

คห 21...
ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย...

maleong
ความเห็นที่ 5
maleong

การบริหาร
กองทุนบริหารงานโดยคณะกรรมการจัดการกองทุน ซึ่งประกอบด้วย ผู้ว่าการ ธปท.เป็นประธาน และปลัดกระทรวงการคลังเป็นรองประธานโดยตำแหน่ง และมีกรรมการอื่นแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ปัจจุบันคณะกรรมการจัดการกองทุนมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 3 คน กระทรวงการคลัง 3 คน สำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แห่งละ 1 คน โดยมีผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการกองทุน เลขานุการคณะกรรมการจัดการกองทุน และผู้จัดการกองทุนด้วย

maleong
ความเห็นที่ 6
maleong

สถานะของกองทุน
กองทุนมีฐานะทั้งเป็นส่วนหนึ่งและเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทย ในส่วนของการบริหารงานกองทุนเป็นฝ่ายหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยสายจัดการกองทุนทำหน้าที่ในการบริหารภายใต้กรอบของคณะกรรมการจัดการกองทุน มีการจัดทำบัญชีและงบประมาณเป็นของกองทุนเอง และมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชี โดยได้รายงานผลการสอบบัญชีนั้นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และแจ้งธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อทราบ

maleong
ความเห็นที่ 7
maleong

ในวันที่ 11 สิงหาคม 2551 เมื่อพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีผลบังคับใช้ บทบาทด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงินของกองทุนได้สิ้นสุดลง โดยเป็นภารกิจของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นผู้รับไปดำเนินการ ภารกิจของกองทุนคงเหลือเพียงการทำหน้าที่บริหารสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อนำเงินไปชำระหนี้สินและภาระผูกพันที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เสร็จสิ้น เพื่อสามารถชำระบัญชีและปิดกองทุนได้ในที่สุด ส่วนบทบาทการให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันการเงินนั้น ในช่วงระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากมีผลใช้บังคับ กฎหมายได้บัญญัติไว้ว่าหากยังไม่มีการตรากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินใช้บังคับ กองทุนยังคงมีหน้าที่ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินต่อไป ทั้งนี้ เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยรัฐบาลจะใช้คืนเงินที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าวให้แก่กองทุน

maleong
ความเห็นที่ 8
maleong

ในระยะแรกกองทุนได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบปัญหา ทำให้ต้องเข้าไปถือหุ้นในสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย์หลายแห่ง และได้เข้าไปบริหารทรัพย์สิน เร่งรัดติดตามหนี้สินที่ได้รับจากการให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงิน รวมทั้งได้มีบทบาทในการเข้าไปค้ำประกันและจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝากเงินของสถาบันการเงินและเจ้าหนี้ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินเหล่านั้นตั้งแต่ช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 และรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินของประเทศโดยรวม ต่อมาในปี 2546 กองทุนได้ลดบทบาทในการค้ำประกันเจ้าหนี้สถาบันการเงินลงเหลือเพียงการค้ำประกันการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแก่ผู้ฝากเงินเท่านั้น

maleong
ความเห็นที่ 9
maleong

ประวัติความเป็นมา
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ทางการสามารถดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมื่อมีวิกฤตการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงิน ภายใต้กรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐบาล

0เด็กเล่นหนอน0
ความเห็นที่ 10
0เด็กเล่นหนอน0

บอกว่าโมฆะแต่ทำไมยังหน้าด้านซื้อหน้าด้านขายละครับ จนคนขายต้องติดคุกจนต้องออกนอกประเทศ
บอกผมทีนะนทำไม