สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550

 สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 (ส.ส.ร.) เป็นสภาที่มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญนี้ ได้รับการสรรหามาจากสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ พ.ศ. 2549 จำนวน 1982 คน ลงมติคัดเลือกกันเอง เหลือ 200 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ทำการคัดเลือกเหลือ 100 คน แล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เพื่อนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า ฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2549 เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช. เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ สัดส่วนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ มาจากบุคคลในภาครัฐ 28 คน ภาคเอกชน 27 คน ภาคสังคม 23 คน และภาควิชาการ 22 คน หากจำแนกตามภูมิภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ 10 คน ภาคกลาง 68 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 คน และภาคใต้ 10 คน สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จะคัดเลือกกันเองให้เหลือ จำนวน 25 คน และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติจะคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก 10 คน รวมเป็น 35 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ แบ่งสายสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ100คนที่ได้รับการแต่งตั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 โดยแบ่งสายได้ดังต่อไปนี้ นักวิชาการ 1.นายกนก โตสุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2.นายกิตติ ตีรเศรษฐ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 3.นายคมสัน โพธิ์คง อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 4.นายจรัส สุวรรณมาลา คณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 5.นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6.นายไชยยศ เหมะรัชตะ อ.ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 7.นางดวงสุดา เตโชติรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ 8.นายชวลิต หมื่นนุช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 9.นายธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 10.นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11.นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 12.นางพรรณราย แสงวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 13.นางรุจิรา เตชางกูร อ.ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง 14.นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 15.นายวิชัย รูปขำดี อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 16.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 17.นายวุฒิสาร ตันไชย ผอ.วิทยาลัยพัฒนา การปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 18.นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 19.นายปกรณ์ ปรียากร ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ภาครัฐส่วนราชการ-รัฐวิสาหกิจ 1.นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร รอง ผอ.สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ 2.นายชูชัย ศุภวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 3.พล.ต.ท.ธรรมนิตย์ ปิตะนีละบุตร อดีตผู้บังคับบัญชาระดับสูง สังกัดตำรวจภูธรภาค 2 4.นายธีรวัฒน์ ร่มไทรทอง ผอ.โรงพยาบาลธีระวัฒน์ จ.กาฬสินธุ์ 5.น.ส.พวงเพชร สารคุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 6.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม อดีต รมช.การคลัง 7.พล.ร.อ.พีรศักดิ์ วัชรมูล รอง ผบ.ทร. 8.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 9.นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 10.นายศรีราชา เจริญพานิช เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 11.นายศิวะ แสงมณี อดีตอธิบดีกรมการปกครอง 12.นายสนั่น อินทรประเสริฐ อธิบดีกรมพลศึกษา 13.นายสมเกียรติ รอดเจริญ ประธานสหภาพการท่าเรือแห่งประเทศไทย 14.นายสมชัย ฤชุพันธุ์ อดีต ผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 15.นายอรัญ ธรรมโน อดีตปลัดกระทรวงการคลัง 16.นายโอกาส เตพละกุล สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด 1.นายชนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ 2.นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ 3.นายประสงค์ พิทูรกิจจา ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ 4.นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าฯ สระแก้ว อดีต ส.ว.-องค์กรอิสระ 1.นายการุณ ใสงาม อดีต ส.ว.บุรีรัมย์ 2.นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีต ส.ว.กทม. 3.พล.ต.อ.มีชัย นุกูลกิจ อดีต ส.ว.นครศรีธรรมราช 4.นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีต ส.ว.กทม. 5.นายกล้านรงค์ จันทิก คตส., กรรมการ ป.ป.ช. และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 6.นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีต กรรมการ ป.ป.ช. 7.นายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช. 8.นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการการเลือกตั้ง 9.นางสดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง นักการเมืองท้องถิ่น 1.นาย ช.ชัยนาท ศรีเสมาเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ไพรนกยูง จ.ชัยนาท 2.นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร 3.นายชาลี กางอิ่ม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครตรัง 4.นายชำนาญ ภูมิสัย กำนัน ต.โนนสูง จ.อุดรธานี 5.นายมนตรี เพชรขุ้ม นายก อบต.ท่าเรือ จ.สุราษฎร์ธานี 6.นายเสรี นิมะยุ กำนันใน อ.สาวอ จ.นราธิวาส 7.นายอุทิศ ชูช่วย นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลา 8.นายวิทยา คชเขื่อน กำนัน ต.หนองกุงสวรรค์ จ.มหาสารคาม ตุลาการ-อดีต ส.ส.ร. 1.นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม 2.นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3.นายนุรักษ์ มาประณีต ผู้พิพากษาศาลฎีกา ตุลาการ รธน. 4.นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ เลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญ 5.นายสวัสดิ์ โชติพานิช อดีตประธานศาลฎีกาและอดีต กกต. 6.นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอาญา 7.นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 1 8.นายเดโช สวนานนท์ อดีต ส.ส.ร. เอกชน-ธุรกิจ 1.นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี รอง กก.ผจก.ใหญ่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (มหาชน) 2.นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธาน กก.บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 3.นายธวัช บวรนิชยกูร นักธุรกิจ 4.นายนิตย์ วังวิวัฒน์ ผู้จัดการสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ 5.นายนิมิต ชัยจีระธิกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยว จ.สงขลา 6.นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม นักธุรกิจ 7.นายประวิทย์ อัครชิโนเรศ นักธุรกิจ 8.นายปริญญา ศิริสารการ นักธุรกิจ 9.นางมนูญศรี โชติเทวัณ ประธานบริษัท สหฟาร์ม จำกัด 10.นายวัชรา หงส์ประภัศร หน.สำนักงานทนายความเอกชน 11.นายวิทยา งานทวี ผู้จัดการสมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย จ.สงขลา 12.นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ประธานบริหารบริษัท เวลลอย จำกัด 13.นายวีนัส ม่านมุงศิลป์ นักธุรกิจ 14.นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการบริษัทและรักษา ผจก.ใหญ่บริษัท ขนส่ง จำกัด 15.นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม 16.นายหลักชัย กิตติพล นายกสมาคมยางพาราไทย จ.สงขลา 17.นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้จัดการโรงแรมซีเอส ปัตตานี 18.นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ รองประธานชมรมท่องเที่ยว จ.มุกดาหาร 19.น.ส.อลิสา พันธุศักดิ์ นักธุรกิจ 20.น.ส.อาภา อรรถบูรณ์วงศ์ นักธุรกิจ สังคม-สื่อมวลชน 1.นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล กรรมการบริหารสหพันธ์เกษตรกร จ.ราชบุรี 2.นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ บก.อาวุโส นสพ.ข่าวสด 3.นายชาติชาย แสงสุข นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.นายวิเชียร อำนาจวรประเสริฐ สื่อมวลชน 5.นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโส นสพ.ไทยรัฐ 6.นายรัฐ ชูกลิ่น ประธานมูลนิธิคุณพ่อจำรัสและคุณแม่สุดา ชูกลิ่น จ.หนองคาย 7.นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมนกเขา จ.ยะลา 8.นายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น นายกองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9.นายเศวต ทินกูล เลขาธิการกลุ่มอีสานกู้ชาติ 10.นายสมยศ สมวิวัฒน์ชัย ประธานมูลนิธิภูมิแผ่นดินไทย 11.นายสวิง ตันอุด ผอ.วิทยาลัยการจัดการสังคม ภาคเหนือ 12.นายสามขวัญ พนมขวัญ ประธานชมรมท่าทราย จ.แพร่ 13.นายสุนทร จันทร์รังสี ประธานเครือข่ายบรรณาธิการ นสพ.ภาคอีสาน 14.นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อุปนายกสภาทนายความ 15.นายอภิชาติ ดำดี พิธีกร 16.นางอังคณา นีละไพจิตร ภรรยาทนายสมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม

-----------------------------------------------------------------------------------------

เห็นมั้ยว่า สสร.ชุดที่ 2 ของปี 2550  มาจากหลายสาขาอาชีพ เพียงแต่ คมช.แต่งตั้งก็เท่านั้นเอง ดูดีกว่า สส.บางพรรคที่ตะแบงแก้เพื่อพรรคพวกเท่านั้นเอง ถ้า พลังประชาชนไม่ตั้ง สสร.3 อาจจะมีคนอื่นช่วยตั้งให้อีกก็ได้ คราวนี้ตัวใครตัวมัน...

maleong
ความเห็นที่ 1
maleong

คุณ เทพเทือก ... คุณพูดถูกแล้วครับ...(ผมโคตรเกลียดคนที่ใช้ชื่อนี้จัง... มีอยู่คนหนึ่ง..แต่ไม่ใช่คุณหรอก)

อาลีบาบา
ความเห็นที่ 2
อาลีบาบา

สัมมนาประชาชน - ติดอาวุธทางปัญญา

“ยามเฝ้าแผ่นดินภาคพิเศษ ครั้งที่ 2”

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551

เวลา 16.00-22.00 น.
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เวลา 16.00 น. พิธีกรเปิดเวที
เวลา 16.05-16.40 น. ปูชนียบุคคลอำนวยพรปีใหม่ และเตือนสติสังคมไทย
ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ กล่าวแนะนำ
- ม.ล.อนงค์ นิลอุบล
- พล.อ.สายหยุด เกิดผล
- ศ.นพ.ประสาน ต่างใจ

เวลา 16.45-17.05 น. วงดนตรี “หงา คาราวาน”

เวลา 17.10 -17.30 น. น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ กับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 2550

เวลา 17.35 -18.35 น. ทางออกประเทศไทย วิกฤตหรือโอกาส

ผู้ร่วมอภิปราย
-ปราโมทย์ นาครทรรพ
-น.ต.ประสงค์ สุ่นศิริ
-สุรพงษ์ ชัยนาม
-เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
ดำเนินรายการ โดย พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล

อาลีบาบา
ความเห็นที่ 3
อาลีบาบา


ดำเนินรายการ โดย พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

เวลา 18.40-20.00 น. แก้รัฐธรรมนูญ 50 เพื่อใคร? ประชาชนได้อะไร

ผู้ร่วมอภิปราย
- เสรี สุวรรณภานนท์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- ดร.ปกรณ์ ปรียากร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- อังคณา นีละไพจิตร อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- สมเกียรติ รอดเจริญ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ดำเนินรายการโดย - เติมศักดิ์ จารุปราณ

เวลา 20.05-20.25 น. ลำตัดการเมือง ลำตัดวรรณศิลป์ ธรรมศาสตร์

เวลา 20.30-22.00 น. พบกับแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
-พล.ต.จำลอง ศรีเมือง
-พิภพ ธงไชย
-สมศักดิ์ โกศัยสุข
-สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
-สนธิ