*** เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ มาตรา 237 และ 309 ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ไขและกำลังเป็นปัญหาในขณะนี้ ......

ผมได้ทำการคัดลอก มาตรา 237และ มาตรา 309 ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกันและรัฐบาลกำลังพยายามแก้ไขอยู่ ผม..อยากให้ท่านอ่านแล้วแสดงความคิดเห็นกัน(อย่างสร้างสรรค์และปราศจากอคติใดๆทั้งสิ้นนะครับ)

หากท่านมีข้อสงสัยที่ผมคัดลอกมา ท่านสามารถไปอ่านหรือดาว์นโหลด รัฐธรรมนูญปี 2550 ได้จาก เวบไซต์ http://www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa13-upload/cons_book.pdf  นะครับ

มาตรา ๒๓๗ ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดกระทำการ ก่อ หรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา หรือระเบียบหรือประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผลทำให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาถ้าการกระทำของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าหัวหน้าพรรคการเมืองหรือกรรมการบริหารของพรรคการเมืองผู้ใด มีส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปละละเลยหรือทราบถึงการกระทำนั้นแล้ว มิได้ยับยั้งหรือแก้ไขเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้ถือว่าพรรคการเมืองนั้นกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๖๘ และในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนั้น ให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมืองดังกล่าวมีกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่มีคำสั่งให้ยุบพรรคการเมือง

เจตนารมณ์ เพื่อกำหนดการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งที่กระทำการหรือสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำการทุจริต บทลงโทษดังกล่าวครอบคลุมถึงหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค

มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้

ปล. ผมหวังว่าข้อมูลที่ผมคัดลอกมา อาจจะช่วยให้ท่านๆทั้งหลายเข้าใจกันอย่างแพร่หลายและอาจจะช่วยให้สังคมของเราลดการขัดแย้งลง

inwเทือกก
ความเห็นที่ 2
inwเทือกก

อยากทำไรก็เชิญครับ
เพราะเสียงข้างมาก มันไร้ประโยชน์
เสียเวลาที่ต้องมาด่ากัน
ใครมีอำนาจมีบารมี จัดการเลลยครับ
ผมอยากได้การเมืองที่มันมั่นคงกว่านี้
ฝ่ายไหนก็ได้ ผมจะยอมรับ
เบื่อที่ต้องมาเถียง เสียเวลาถ้ารู้ว่าชาติอื่นเขาไปถึงไหนแล้ว

คุนิมิตสึ
ความเห็นที่ 3
คุนิมิตสึ

เลือกความก็ยังงี้แหละ อ่านไม่ออกว่า ยุบพรรค งั้นเอาไว้ กรูสนับสนุนให้คนอื่นโกง กรูก็ไม่ผิดใช่ไหม สาด

123123
ความเห็นที่ 4
123123

มาตรา ๓๐๙ บรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวไม่ว่าก่อนหรือหลังวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้
-มันบอกว่าไม่ผิดเมื่อมันทำแล้ว แก้เลย แก้ไม่ได้ ก็ฉีกเลย

309รับไม่ได้
ความเห็นที่ 5
309รับไม่ได้

309รับไม่ได้ ไม่เคยปรากฎว่าการกระทำของคนคณะหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งสามารถกระทำการใดๆก็ได้ต่อบุคคลอื่นๆไม่ว่าก่อนหรือหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ50ไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้น รับไม่ได้จริงๆครับท่านผู้มีความคิดเช่นนี้

...
ความเห็นที่ 6
...

มาตรา 237 ยังคงใช้หลักคิดที่วนเวียนกับ บุคคลทางการเมือง
ไม่มีความคิดเป็นแบบสถาบันทางการเมือง
ในยุคหนึ่งพรรคอาจมีกรรมการบริหารที่ไม่ดีมีอำนาจ
แต่ไม่ควรเหมาเอาว่าพรรคนั้น ๆ เป็นพรรคไม่ดี
ถ้าคงความเป็นสถาบันไว้ และ ลงโทษ กรรมการบริหารพรรคขณะนั้น
ถึงจะสมเหตุสมผล
และไม่กระทบถึงสมาชิกพรรค
การทำลายพรรคการเมือง เท่ากับ ทำลายสิทธิในการเข้าถึงอำนาจอย่างสันติ
อันเป็นหลักการเบื้องต้นของ การแย่งอำนาจในระบอบ
เมื่อเกิดการยุบพรรค ยิ่งไปสะสมแรงต้านไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางการเมือง

...
ความเห็นที่ 7
...

มาตรา 309 ก็ยังเป็นปัญหาหลักของประเทศไทย
การปฏิวัติยังคงสร้างรอยด่างให้กับประเทศ
มีคำสั่งคณะปฏิวัติ หลงเหลือมาเป็นกฏหมาย
ให้ศาลยังต้องใช้กับประชาชน
ทั้ง ๆ ที่ไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การปฏิวัติรัฐประหารที่ชอบธรรมมีเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น
ครั้งหลังจากนั้นทุกคนต้องร่วมกันปฏิเสธ
ศาลเองก็ต้องเลิกใช้คำสั่งคณะปฏิวัติมาตัดสินคดี
และ รัฐสภา ก็จำเป็นต้องออกกฏหมายใหม่มาแทน
ยิ่งการปรากฏตัวให้เห็นในรัฐธรรมนูญ
ยิ่งถือเป็นเรื่องเลวร้าย เท่ากับยอมรับว่า
ประเทศไทยมีโอกาสทุกเมื่อที่จะมีการปกครองแบบอื่น
ที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย
เป็นการสร้างรัฐธรรมนูญที่ขัดกันเอง
ทางหนึ่งประกาศตัวตนรัฐธรรมนูญว่าเป็นประชาธิปไตย
แต่อีกทางหนึ่งมีบทยอมรับการทำลายประชาธิปไตย

'''
ความเห็นที่ 8
'''

งง คนที่ฉีดรัฐธรรม นูญ ตอนปฏิวัติ เพราะกลัวความผิด เพราะ เขียนไว้ว่า การปฏิวัติ มีโทษ ถึงประหาร ไม่มีหมาสักตัวออกมาเห่า เขียน รัฐธรรมนูญ มั่วๆ แล้วบอกว่า ให้รับๆไว้ หลังเลือกตั้งค่อยไปแก้ พอเขาจะแก้ เห่ากันใหญ่

ถามไรหน่อย พวกเดียวกันมั้ยว่ะ

sp
ความเห็นที่ 9
sp

คห7 ครับ
การปฏิวัติรัฐประหารไม่มีครั้งไหนที่ชอบธรรมครับ
แม้ครั้งแรกก็ไม่ชอบธรรมเพราะผิดศีลธรรมครับ

ส่วนมาตรา 309 ถ้าจะแก้ควรแจงว่าฝ่ายสืบสวนสอบสวนใดๆที่ถูกตั้งขึ้นมาให้มีอำนาจและดำรงองค์กรอยู่ได้จนกว่าจะมีองค์กรที่มีอำนาจตรวจสอบเทียบเท่า

หรืออะไรก็ว่ากันไป ไม่ใช่บอกจะแก้โดยไม่มีคำตอบอะไรให้ประชาชนแบบนี้ ส่วนการจะแก้เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผู้ลงชื่อยอมรับซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตย ดังนั้นถ้าจะแก้ก็ต้องถามผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่ไปแก้กันเอาเอง

ox
ความเห็นที่ 10
ox

ทำไม อัพทูเมิง ไม่บอกเจตนารมณ์ของ 309 ด้วยล่ะ