คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดสัมมนา “ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบพลังงานของประเทศ”

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต จัดงานสัมมนาวิชาการ “ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบพลังงานของประเทศ”

 

คณะ เศรษฐศาสตร์ และศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ องค์กรสื่อสารมวลชน จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบพลังงานของประเทศ ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 13.00-16.30 น.ณ ห้อง 11-101 (Auditorium) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการสัมมนา ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ปาฐกถานำเรื่อง “ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบพลังงานของประเทศ” การเสวนา เรื่อง “สถานการณ์พลังงานและแนวทางปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ คุณพิชัย ชุณหวชิร กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณสุรเธียร จักรธรานนท์ ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอี เอส เทอร์ จำกัด ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน คุณมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพลังงาน และ ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ดำเนินรายการช่วงเสวนา โดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ สื่อมวลชนจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และพิธีกรผู้ดำเนินรายการในงาน โดย อาจารย์รัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตติดต่อนางนุชนารถ อำนาจบุดดี นางอุไร เครือตา และนางสาวจุฑาทิพ ลือเลิศยศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โทร. 0-2997-2222-30 ต่อ 1238, 1239 และ 1251 โทรสาร 0-2533-9695 e-mail : nidecon@hotmail.com, urai39@hotmail.com, jutaip.lue@gmail.com