งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2551

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดครบรอบ 86 ปี สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2551 ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551 ณ สนามศุภชลาศัย ในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ยุวกาชาดทั้งหลายได้ระลึกถึงวันสำคัญดังกล่าว โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดและการแข่งขันของยุวกาชาด อาทิ การประกวดวาดภาพ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันปฐมพยาบาล การแข่งขันวอล์คแรลลี่ โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป สำหรับเวลา 10.00 น. จะมีการจัดพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาดที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นในเวลา 15.00 น. จะมีพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของสมาชิกและผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ตลอดจนอาสายุวกาชาดทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี ในโอกาสนี้จะทรงประทานโล่แก่โรงเรียนที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด ผู้มีอุปการคุณต่อกิจการยุวกาชาด และโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2551 ด้วย
สภากาชาดไทยจึงใคร่ขอเชิญสมาชิกและอาสายุวกาชาด ตลอดจนผู้บังคับบัญชายุวกาชาด
รวมทั้งผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือร่วมให้กำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานครั้งนี้ด้วย