สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง)

 มหาเถรสมาคม รัฐบาล โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๔ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕เชิญประชาชนชาวไทยร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง”

********************************

มหาเถรสมาคม  รัฐบาล  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธี เจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนนา เพื่อความเป็นสิริมงคล รับพรปีใหม่ภายใต้โครงการ “สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง” น้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และสืบทอดสถาบันศาสนาของประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วกัน การสวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยมาแต่เดิม โดยก่อนสิ้นปี พระสงฆ์จะไปเจริญพระพุทธมนต์บทนพเคราะห์ที่กรมประชาสัมพันธ์ จากนั้นก็จะรอเวลาเที่ยงคืนเพื่อเจริญพระพุทธมนต์บทชัยมงคลคาถา ออกอากาศไปทั่วประเทศ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมาเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้นำคณะสงฆ์วัดสระเกศประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ณ พระอุโบสถ วัดสระเกศ โดยอนุวัติตามโบราณราชประเพณีแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เคยประกอบพิธีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อันเป็นประเพณีปีใหม่ของไทยที่มีมาแต่เดิม การสวดมนต์ข้ามปีจึงถือได้ว่าเริ่มจัดขึ้นที่วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นครั้งแรก การสวดมนต์ข้ามปีจึงเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างแพร่หลายและเป็นค่านิยมที่งดงามควรแก่การส่งเสริม  ประกอบกับ ในสภาวะที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัยครั้งใหญ่ ทำให้พระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในรอบ ๕๐ปี  ทำให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมากมาย ทำให้รัฐบาลและประชาชนต่างร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นอย่างขมักเขม้น แต่ถึงจะมีปัญหามากมายอย่างไรคนไทยส่วนใหญ่มีน้ำใจช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เนื่องจากวิถีชีวิตของคนไทยเป็นวิถีพุทธ วัดและสำนักสงฆ์จึงเป็นศูนย์พักพิง เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในสภาวการณ์แบบนี้มหาเถรสมาคม(มส.) จึงมีมติเห็นชอบการจัดโครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับประชาชน โดยให้แต่ละวัดมีแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ กอรปกับในปีนี้ เป็นปีที่มีเหตุการณ์สำคัญ ๒ เหตุการณ์พร้อมกันคือ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในโอกาสครบรอบพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ของการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประชาชนทุกคนจะได้ร่วมทำความดีเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นศูนย์กลางการอำนวยการ และให้วัดเจ้าคณะจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสวดมนต์ของจังหวัดนั้นๆการเจริญพระพุทธมนต์จึงเป็นกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่ง เป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยเมตตา มุ่งดี มุ่งเจริญต่อกัน เป็นการสร้างคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของสามัคคี ที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงของประชาชนชาวไทย ผู้ร่วมเจริญพุทธมนต์เกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจจากการสวดได้รับความเบิกบานใจ สงบและเป็นสุข  ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ โดยที่รัฐบาลจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน้นการพัฒนาให้มีการเรียนรู้และจริยธรรมเริ่มตั้งแต่เด็กแรกเกิดโดยให้ความสำคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทั้งนี้รัฐบาลจะส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์วงการพระพุทธศาสนาเครื่องมือในการกล่อมจิตใจ ยกระดับจิตใจให้ละเอียดอ่อนจากเหตุผลข้างต้น มหาเถรสมาคม  รัฐบาล และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงส่งเสริมสนับสนุนให้วัดได้จัดกิจกรรมทางเลือกในการทำความดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีโอกาสได้ร่วมกันทำความดีด้วยการสวดมนต์  ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติ เฉลิมฉลองการต้อนรับปีใหม่ ด้วยการทำบุญทำกุศลตามวิถีชีวิตของคนไทย โอกาสนี้ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง” พร้อมขอรับหนังสือบทสวดมนต์ข้ามปีได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและ วัดศูนย์กลางการสวดมนต์ในจังหวัดนั้นๆ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น.เป็นต้นไป พร้อมกันทุกวัดทั่วประเทศโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางใน ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ๑. ภาคกลาง ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) จังหวัดกรุงเทพมหานคร๒. ภาคเหนือ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม และ๔. ภาคใต้ ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงขอเชิญร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง ในเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีถวายในหลวง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สทท.๑๑ ,สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์  FM ๙๒.๕ MHz , ช่องThai TV Global Network (TGN)  และจริยธรรม แชนแนล (www.jariyatam.com) ตั้งแต่เวลา    ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป *********************************************************************************

Warin221
ความเห็นที่ 1
Warin221

การสวดมนต์ข้ามปี มีพิธีอะไรมั่งอ่ะคะ

ต้องเตรียมอะไรมั่ง

ต้องไปวัดตอนกี่โมง ต้องแต่งชุดขาวไหม?

ไม่เคยทำเลยอ่า

แต่คงไม่ได้ไปที่วัดภูเขาทอง :em10:

69nai
ความเห็นที่ 2
69nai

แล้วทำไมต้องเป็นวัดนี้