การ เสวนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล

การ เสวนาวิชาการ เรื่อง สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการ และได้บรรยายพิเศษรวมทั้งนำเสวนา เรื่อง “สมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนรายวิชาระดับปริญญาเอกและการวิจัย เรื่องสมรรถนะภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 8-1 ชั้น 8 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน มีผู้บริการฝ่ายการพยาบาลและนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอกเข้าร่วมเสวนา 29 คน