ชวนประกวดวงดนตีในงาน SIPIstar Music Award 2013

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 ศิริราชพยาบาลและสถาบันพระบรมรชนก ศูนย์ราชบุรี ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดสถาศึกษา สมัครเข้่าร่วมประกวดวงดนตรีสตริง มีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 2 -10 คน  ในงาน "SIPIstar music award 2013" เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี และชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวม 10,500 บาท

1. กำหนดการการแข่งขัน
   1.1 รับสมัครวงดนตรีที่ต้องการสมัครแข่งขันในรอบแรกระหว่างวันที่ 4-12 พฤศจิกายน 2556 โดยสามารถสมัครได้สองช่องทาง คือ
      ก. ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์วิดีโอด้วยตนเอง ณ โต๊ะรับสมัครใต้หอพักศรีตรัง (หอ 11) ม.มหิดล ศาลายา ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน
2556 เวลา 18:30 น.-20:30น. (เวลา 15:30 น.- 20:00 น. สำหรับวันพุธ)
      ข.ผ่านทางอีเมล์ sipistar2013@gmail.com และโอนเงินค่าสมัครไปยัง บัญชี นายชยธร ตั้งสินมั่นคง เลขที่บัญชี 333-241810-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
รายละเอียดสิ่งที่ต้องส่งมาในอีเมลล์ ข้างต้นมีดังนี้
   1. รูปสแกนหรือรูปถ่ายสลิปหลักฐานการโอนเงิน
   2. ไฟล์วิดีโอ ใส่ไฟล์ .zip หรือ .rar อัพโหลดขึ้น mediafire แล้วส่ง link มา
   3. ใบสมัคร พิมพ์ลงในไฟล์ ถ่ายรูป หรือสแกนเป็นรูปภาพ ในรูปแบบ .pdf หรือ .docx หรือ .jpg
ทั้งนี้จะเปิดรับโอนเงินรวมถึงส่งใบสมัครมาทางอีเมลล์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556
   ประกาศรายชื่อ : จะประกาศวงที่ได้รับการคัดเลือก 10 วงสุดท้าย ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/Sipistar2013 และที่บอร์ดใต้หอพักศรีตรัง (หอ 11) ม.มหิดล ศาลายา 
   1.2 วงที่ผ่านการคัดเลือกผ่านเข้ารอบสอง จะได้เข้าร่วมประกวดในงาน SIPIstar MUSIC AWARD 2013 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ม.มหิดล ศาลายา
   1.3 สำหรับวงดนตรี 3 วงที่ผ่านการคัดเลือก จะได้เข้าร่วมประกวดในงาน HAIL NIGHT 2014

2. กติกาและคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
  - วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 2 คน แต่ไม่เกิน 10 คน 
  - เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น
  - ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลายถึงระดับอุดมศึกษาเท่านั้น
  - ไม่จำกัดสถาศึกษา
  - การแต่งกาย ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระ (แต่ต้องสุภาพ) โดยให้เหมาะสมและเข้ากับเพลงฃ

3.รายละเอียดประกอบการสมัคร
   3.1 ใบสมัคร ประกอบด้วยรายชื่อนักดนตรี สำเนาบัตรนักศึกษา/บัตรประชาชนของนักดนตรีทุกคน คนละ 1 ฉบับ พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   3.2 ไฟล์วิดีโอ ส่ง CD ที่มีไฟล์วิดีโอบันทึกการเล่นดนตรีของท่าน จำนวน 2 เพลง ส่งแนบพร้อมใบสมัคร
      •  Jingle (แต่งหรือแปลงเพลงประมาณ 1 ท่อน) ที่มีคาว่า SIPISTAR พร้อมแนะนำวงหรือพูดกับผู้ชมสั้นๆ รวม ไม่เกิน 1 นาที 30 วินาทีเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินในส่วนที่เป็น
Popular vote
      •  เพลงอิสระ เพลงใดก็ได้ใช้เวลาไม่เกิน 7 นาที โดยให้บันทึกการเล่นเหมือนการเล่นสดบนเวทีเหมือนมีผู้ชมอยู่ จริงและเพลงนี้จะต้องเป็นหนึ่งในเพลงที่จะเล่นในงานด้วยหากผ่านเข้ารอบ โดยทั้ง 2 ไฟล์ส่งเป็นไฟล์ .mp4 หรือ .flv เท่านั้น ภาพในไฟล์วิดีโอควรมีความชัดเจนและเห็นนักดนตรีทุกท่าน ห้ามมีการดัดแปลงหรือแต่งเสียงด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ควรตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่าไฟล์วีดีโอนั้นสมบูรณ์และสามารถเปิดได้ เพราะหากเกิดข้อผิดพลาดประการใดเก่ียวกับไฟล์ทาง ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
3.3 ค่าสมัคร วงละ 200 บาท
   หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างต้องครบถ้วนในวันรับสมัครเท่านั้น

4. เกณฑ์การตัดสิน
   รอบแรกคัดเลือก 10 วง 7 วงมาจากการตัดสินและ 3 วงมาจากผลโหวตโดยการกดไลค์ คลิปในหน้าเพจเฟสบุ๊ค Sipistar2013 (Popular Vote) ในงาน SIPI* MUSIC AWARD 2013 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ลานอเนกประสงค์ ม.มหิดล ศาลายา

  - แสดงดนตรีและขับร้องจำนวน 2 เพลง (ต้องเป็นเพลงอิสระเพลง เดียวกับที่ส่งมา และเพลงอิสระอีก 1 เพลง)
  - ตัดสินโดยผลคะแนนจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 70% รวมกับผลคะแนน POPULAR VOTE 30%

5. เงินรางวัล
  •  รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

6. หมายเหตุ

  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • การแต่งกาย ผู้เข้าประกวดสามารถแต่งกายได้อย่างอิสระ (แต่ต้องสุภาพ) โดยให้เหมาะสมและเข้ากับเพลง
  • การเลือกบทเพลงอิสระ จะต้องเป็นเพลงที่เหมาะสมไม่มีการส่อเสียด เสียดสี และใช้ภาษาที่ไม่สุภาพ โดยทุกทีม จะต้องจัดส่งรายชื่อเพลงพร้อมใบสมัครและเงินค่าสมัคร
  • ภายในวันและเวลาที่กาหนดเพื่อตรวจสอบก่อนการแข่งขัน
  • ห้ามมิให้มีการใช้โปรแกรม/ดัดแปลง/แต่งเสียงวิดีโอด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้น หากวงใดละเมิดจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที

7. ติดต่่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   Facebook page : SIPIstar2013 
      หากมีปัญหาเรื่องใด เช่น การกรอกใบสมัคร คุณสมบัติ หลักฐานการสมัคร ฯลฯ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
   เบอร์โทร 086-965-6440 อีเมล์: sipistar2013@gmail.com
   หรือที่โต๊ะรับสมัคร ใต้หอพักศรีตรัง (หอ 11) ตามวันเวลารับ สมัครที่กำหนดไว้ข้างต้น