โค้งสุดท้าย...โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2560 "บ้าน บ้าน"

 

 

นิทรรศการรางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2560 “บ้าน บ้าน” (ASA Emerging Architecture Awards “BAAN BAAN”) เป็นนิทรรศการที่มุ่งเน้นแสดงผลงานที่อยู่อาศัยของสถาปนิกรุ่นใหม่สมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อเปิดเป็นเวทีและพื้นที่โชว์ผลงานสำหรับสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานที่สร้างสรรค์ และมีคุณภาพ ซึ่ง ASA Emerging Architecture Awards 2017 ในปีนี้มีกระบวนการคัดเลือกและตัดสินที่เข้มข้นจากกรรมการที่เป็นสถาปนิกที่เป็นที่ยอมรับทั้งจากสถาปนิกไทย และสถาปนิกรับเชิญต่างประเทศ โดยนิทรรศการนี้จะแสดงผลงานผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายและผลงานผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล

รางวัลสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ในปีนี้เป็นรางวัลที่ตั้งขึ้น เพื่อค้นหาสถาปนิกรุ่นใหม่ที่มีผลงานดีในการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทบ้าน และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะสถาปนิกที่สะท้อนแนวคิด ปรัชญา และแนวทางใหม่ๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

อันจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นตัวอย่างในการพัฒนาคุณภาพงานในอนาคตและเผยแพร่ออกสู่สมาชิกวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นถึงบทบาท มุมมองและความสำคัญของสถาปนิกรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการเสนอแนะทิศทางอนาคตของสถาปัตยกรรมในประเทศไทยตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนให้เห็นถึงความจำเป็น ของการมีสถาปนิกและสถาปัตยกรรมที่ดี และยังเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับนิยามของการออกแบบบ้านอีกด้วย

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถลงทะเบียนและส่งผลงานได้ที่คณะกรรมการดำเนินงาน โครงการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ 2560 "บ้าน บ้าน" สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 0-2319-6555 ต่อ 113  เปิดรับผลงาน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 ปิดรับผลงานวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2560 ก่อนเวลา 17.00 น.

คุณสมบัติผลงานที่มีสิทธิ์ส่งเข้าคัดเลือก :
1. เป็นผลงานที่ออกแบบโดยสถาปนิก หรือสำนักงานสถาปนิกที่เป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ
2. เป็นผลงานประเภทที่อยู่อาศัยส่วนบุคคล  
3. เป็นผลงานที่ออกแบบก่อสร้างใหม่ หรือ เป็นโครงการที่ออกแบบและก่อสร้างโดยการดัดแปลงหรือต่อเติม โดยต้องเป็นผลงานที่ต้องก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนวันปิดรับผลงาน
4. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน:
4.1 กรณีส่งในนามบุคคล/กลุ่ม ผู้ร่วมงานทั้งหมดต้องอายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับผลงาน)
4.2 กรณีส่งในนามนิติบุคคล ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบออกแบบโครงการ โดยจะมีมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ ทั้งนี้ผู้ร่วมงานทั้งหมดต้องอายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดรับผลงาน)
5. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการคัดเลือกผลงานสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ