กรมโยธาฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ ปีที่ 2

          นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เผยว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เตรียมจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษเชิงรุก ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 จังหวัดนราธิวาสในระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมตันหยง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมฯ ด้านการวางผังเมือง การอาคาร การพัฒนาเมือง และการบริการด้านช่าง ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ ทหาร รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา รวมถึงผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ได้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีของกรมฯ ตลอดจนสามารถขยายภาคีเครือข่ายและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนในวงกว้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนใจเข้าร่วมโครงการฯ โทร. 02-299 4469-70 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dpt.go.th