กรมพลศึกษา ส่งเสริมการออกกำลังกาย เชิญผู้สนใจร่วมอบรมฟรี

นายนเร เหล่าวิชยา อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา         จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน  โดยจัดอบรมให้ความรู้และปฏิบัติจริงแก่ผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยครั้งที่ 2 นี้ เป็นการอบรมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เรื่อง โภชนาการการกีฬาสำหรับภาวะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เรื่องโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้มีภาวะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตลอดจนการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยผู้สนใจที่มีปัญหาสุขภาพทั้งโรคเบาหวาน และ ความดันโลหิตสูง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมพร้อมรับของที่ระลึก ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อาคารกีฬานิมิบุตร เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัดเพียง 50 คน เท่านั้น ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-618-7781-4 ต่อ 115 หรือ 086-3419978 และสามารถติดตามข่าวสารการเปิดอบรมออกกำลังกายครั้งต่อๆไปได้ทาง www.dpe.go.th/th