“การพัฒนาที่ยั่งยืน” ตามแนวสหประชาชาติ ในวิถีของ “ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์”

 

 

 

 

การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(Sustainable Development Goals: SDGs)โดยองค์กรสหประชาชาติเพื่อนำมาใช้เป็นวาระแห่งการพัฒนาของโลกในอีก 15 ปีข้างหน้าถือเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกประเทศทั่วโลกต่างตื่นตัวและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งรวมไปถึงประเทศไทยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่พร้อมเดินหน้านำแนวคิดดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการผลักดันประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ

นางสุนันทา สมบุญธรรมประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์กล่าวว่า “สำหรับการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ(Sustainable Development Goals - SDGs) ที่ต่อยอดมาจากการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDGs) นับเป็นแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นวาระสำคัญระดับโลก รวมถึงประเทศไทย นับจากนี้ต่อไปอีก 15 ปี ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายพร้อมปฏิบัติตาม เพื่อนำประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขจัดความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ำของคุณภาพชีวิต และอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งกลุ่มธุรกิจ“ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า” ถือเป็นธุรกิจที่มีการใช้พลังงานสูงสุดเนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ที่ซึ่งผู้ประกอบการต่างเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และพร้อมนำแนวทางดังกล่าวมาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์กรของตน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมกันอย่างจริงจัง

เช่นเดียวกับศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ที่มีการออกแบบ พัฒนา และบริหารศูนย์การค้าด้วยแนวทางเพื่อความยั่งยืนมาตั้งแต่ต้น โดยเฉพาะในด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญกับชุมชน โดยได้วางรากฐานองค์กรให้เป็นศูนย์การค้ารักษ์โลก หรือ ECO Shopping Mall เพื่อเป็นส่วนหนึ่งสำหรับช่วยเหลือประเทศชาติ ในการอนุรักษ์พลังงานและเป็นต้นแบบองค์กรสีเขียวที่ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้สอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยังยืน (SDGs)ในด้านพลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)

 

 

โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ“อาคารสีเขียว  (Green Building)”ถือเป็นกระบวนการคิดตั้งแต่การวางผังอาคารบนพื้นที่กว่า 70,000 ตร.ม.  ซึ่งออกแบบให้มีการวางอาคารแบบกระจายตัว เว้นช่องว่างของอาคารแต่ละหลัง พร้อมทั้งการกำหนดตำแหน่งการวางอาคาร เพื่อเปิดช่องรับลมธรรมชาติ ทำให้มีกระแสลมไหลผ่านตัวอาคารและพื้นที่เปิดของศูนย์การค้า (Open-Air) ได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งบริเวณส่วนกลางของอาคารได้สร้างเป็นโถงแบบโปร่งสำหรับเปิดรับแสงจากธรรมชาติช่วยเพิ่มความสว่างให้แก่ตัวอาคารต่างๆ ในเวลากลางวัน

ยุทธศาสตร์ด้านต่อมาคือนวัตกรรม (Innovation)การนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอย่างเช่น กระจกLow – E  ที่เคลือบผิวหน้าด้วยโลหะเงินบริสุทธิ์ ลดปริมาณการแผ่รังสีความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร มาติดตั้งเป็นกระจกตัวอาคาร พร้อมทั้งนำหลังคาผ้าใบยักษ์ทรงแหลมมาติดตั้งบริเวณลานกิจกรรมกลางขนาด 900 ตร.ม. เพื่อลดการรับแสงแดดและการสะท้อนของแสงช่วงกลางวัน และภายในตัวอาคารทั้งหมดจะถูกควบคุมและตรวจสอบด้วยนวัตกรรมการจัดการพลังงานที่เรียกว่าEnergy Management Control System ที่จะคอยคำนวณปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่และแต่ละช่วงเวลาของวัน เพื่อลดการใช้พลังงานเกินความจำเป็น

นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมในการจัดการของเสียและบำบัดน้ำเพื่อการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยการนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี  (Nano Technology) มาใช้ในโถปัสสาวะชายเพื่อลดการใช้น้ำแบบ100%แต่ยังคงความสะอาดตามหลักสุขอนามัยและขจัดกลิ่นได้อย่างสมบูรณ์ควบคู่ไปกับนวัตกรรมการบำบัดน้ำเสียและบ่อกักเก็บน้ำฝนเพื่อนำมาใช้ในการดูแลสวนและงานภายนอกทั่วไปพร้อมด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยติดตั้งแผงโซล่าเซลส์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้แสงสว่างยามค่ำคืนหลังปิดให้บริการ รวมไปถึงการนำระบบ Green Future มาควบคุมการทำงานของลิฟท์และบันไดเลื่อนโดยสาร ให้สามารถผลิตไฟฟ้าเพื่อการทำงานได้ในตัวเองสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ถึง70%

 

ยุทธศาสตร์สุดท้ายคือ สังคมและชุมชน (Community)ซึ่งศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ถือเป็นปอดขนาดใหญ่ของชุมชนเขตศรีนครินทร์ เพราะด้วยพื้นที่กว่า 50% ของศูนย์การค้า ถูกกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียว ด้วยการปลูกต้นไม้ การจัดสวนทั้งในแบบแนวราบและสวนแนวตั้งติดกับตัวอาคารเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชน พร้อมทั้งเปิดเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อให้ชุมชนและประชาชนในละแวกใกล้เคียงได้เข้ามาทำกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกาย บนลู่วิ่งมาตรฐานลอยฟ้าความยาวกว่า 400 เมตรพร้อมทั้งการสร้างเลนจักรยานรอบถนนภายในบริเวณศูนย์การค้า ให้เป็นเส้นทางการปั่นจักรยานพร้อมจุดจอดจักรยานเพื่อส่งเสริมการลดใช้ยานพาหนะ”

 

 

นางสุนันทา กล่าวต่อว่า “แนวคิด SDGs ถือเป็นเรื่องใหม่ แต่ทุกหน่วยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตนเองได้ ถึงแม้จะเป็นส่วนเล็กๆ แต่หากหลายภาคส่วนร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายพร้อมทั้งดำเนินการตามเป้าหมายได้สำเร็จ การพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืนก็คงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ประกอบกับแนวคิดดังกล่าวยังสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่การเลือกใช้สินค้าและบริการไม่ได้พิจารณาแค่คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดียว แต่พิจารณาไปถึงนโยบายขององค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ ทั้งการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงชุมชน เพราะการเลือกสินค้าหรือบริการ เปรียบเสมือนการได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งดีๆ ที่องค์การนั้นได้ปฏิบัติด้วย”

 
 

 

จากแนวทางการปฏิบัติงานตาม3 ยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ทำให้ล่าสุด ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งประเภทอาคารประหยัดพลังงานในการประกวด Thailand Energy Awards 2016 และ Asean Energy Awards 2016 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาแก้ไขปัญหาเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังขององค์กร

ความเห็นที่ 1
beeban2323

สวัสดีค่ะ
https://gclub24hr.com/ :em05: