บรรยายเพิ่มประสิทธิภาพเกษตรกรรม

 

 

นายมนตรี บุญจรัส (กลาง) ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษครบวงจร อันดับหนึ่งในประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ของภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคนิคการใช้ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ เพื่องานเกษตรกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความรู้ด้านวิชาการ เกี่ยวกับข้อดีของจุลินทรีย์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในการการเกษตรให้ได้ผลดีที่สุด พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ 5 เสือจุลินทรีย์ชีวภาพทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ ณ โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนาฯ) ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ความเห็นที่ 1
gun100

สุดยอดเกษตรไทย

https://www.lnwballsod.com
https://www.88movie-hd.com