เปิด 4 ไฮไลท์ กิจกรรม งาน SET Social Impact Day 2017:รวมพลังเพื่อความยั่งยืน

 

 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรภาคตลาดทุน และภาคสังคม จัดงาน SET Social Impact Day 2017: Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน”  เปิดพื้นที่ให้ธุรกิจ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ   และกิจการเพื่อสังคม ได้มาพบปะกัน เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือเป็นพันธมิตรในการดูแลแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในงานมี 4 ไฮไลท์กิจกรรม ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

1.    สัมมนา Partnership Talk : เปิดมุมมองต่อกระแสการพัฒนาความยั่งยืนของโลก เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันจากการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.ศิริกุล เลากัยกุล Brand Strategist   & Sustainability Advisor, The Brand Being Consultant Co., Ltd.

2.    เสวนา Partnership Charing : แชร์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ลงมือทำจริง โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  จากบริษัทจดทะเบียน อาทิ ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.น้ำมันพืชไทย  คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์ ผอ.อาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาอย่างยั่งยืน DTAC  และ พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ ผู้อำนวยการ รพ.เด็กสมิติเวช และ ธุรกิจเพื่อสังคม Blix Pop

3.    บูธ SE Social Impact Showcase : จัดแสดงนวัตกรรมทางสังคมหลากมิติ จาก บูธ SE กว่า 25 ราย อาทิ “Learn Education”  พัฒนานวัตกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ผ่านคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น  “Trawell”  และ “Local  Alike” SE ที่มุ่งสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น ด้วยโมเดลการท่องเที่ยววิถีชุมชน  “แม่ฟ้าหลวง”    สร้างอาชีพให้ชาวเขาลดการปลูกฝิ่น และรักษาป่าต้นน้ำ “Dress the Dream”  รับบริจาคชุดสตรีเพื่อนำไปจำหน่ายและนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  เหล่านี้ เป็นต้น

4.  เวทีเครือข่าย  Partnership for  Partnership : โดยผู้บริหารภาคธุรกิจ  จะได้รับฟังการนำเสนอ  ผลิตภัณฑ์ บริการ  จากผู้ประกอบการทางสังคม 4 ด้านได้แก่ ด้านการศึกษาและสุขอนามัย  ด้านการพัฒนาชุมชน  ด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำไปสู่การจับคู่ทางธุรกิจ ต่อยอดการเป็นเครือข่ายพันธมิตร  ส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีของสังคม

นอกจากนี้ ยังมี Help desk ให้คำแนะนำแก่ภาคธุรกิจ ด้าน CSR และ Sustainable Development ตลอดทั้งวันโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์ สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ.รัชดาภิเษก ผู้สนใจเข้าร่วมงานสอบถามรายละเอียดได้ที่ SET Contact Center   0 2009 9999  หรือลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ http://unifypresentation-setsocialimpact.com/