เสพงานศิลป์ผ่านสุนทรียศาสตร์: งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้วิชาศิลปะ

เสพงานศิลป์ผ่านสุนทรียศาสตร์: งานวิจัยเพื่อการเรียนรู้วิชาศิลปะสำหรับนักเรียนผู้ดวงตาพิการระดับม.ปลาย 

 

การสอนวิชาศิลปะภาคทฤษฎีมักจะเป็นการบรรยายในชั้นเรียน เช่นเดียวกับการเรียนการสอน แบบคนปกติทั่วไป แม้นักเรียนผู้ดวงตาพิการจะจดจำเนื้อหาได้ แต่ก็อาจจะไม่เข้าใจ ลึกซึ้ง จึงจำเป็นต้อง ใช้สื่อการสอนมาประกอบเพื่ออธิบาย ทว่าสื่อการสอนเหล่านั้นกลับไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่าง ครอบคลุม ยกตัวอย่าง รูปปั้น ใช้สัมผัสรับรู้รูปทรงได้ แต่รับรู้ภาพวาดไม่ได้ หรือรับรู้เพียงพื้นผิวเท่านั้น หากต้องการให้สัมผัสและเข้าใจภาพวาด ก็ต้องสร้างภาพวาดให้เป็นหุ่นนูนต่ำ และอีกข้อมูลที่น่าสนใจคือ การที่นักเรียนผู้ดวงตาพิการได้สัมผัสผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียง จะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนวิชา ศิลปะแก่ นักเรียนตาบอดได้เป็นอย่างดี

 

ทั้งนี้เพื่อการเรียนรู้ของผู้พิการทางสายตาเฉกเช่นคนทั่วไป จึงเกิดชุดโครงการการออกแบบสื่อ เพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนผู้ดวงตาพิการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายชุมชนและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งมีการ ออกแบบสื่อ อุปกรณ์และแผนการเรียนที่เหมาะสมแก่ผู้พิการทางสายตา 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส หัวหน้าโครงการการออกแบบสื่อเพื่อการจัดการ เรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนผู้ดวงตาพิการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อธิบายว่า “สื่อการเรียนรู้เพื่อผู้ดวงตาพิการได้มีการคิดค้นและพัฒนาต่อเนื่อง แต่ไม่ค่อยเน้นวิชาศิลปะ อีกทั้งยังขาด งบประมาณ ขาดการออกแบบที่เหมาะสมอย่างจริงจัง เพื่อให้ผู้ดวงตาพิการได้เรียนรู้วิชาศิลปะ อันก่อให้ เกิดพัฒนาการ และการเจริญเติบโตในด้านต่างๆ” 

 

จากการสัมภาษณ์นักเรียนผู้ดวงตาพิการและครูผู้สอนพบว่า กิจกรรมศิลปะไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อ พัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนเหล่านี้อย่างจริงจัง เป็นเพียงเพื่อสันทนาการและแสดงออกสู่สังคม เท่านั้น ยังไม่มีการวิจัยวิธีการเรียนรู้ศิลปะ ทำให้นักเรียนตาบอดเกิดความเบื่อหน่ายและท้อแท้ในการเข้า ร่วมกิจกรรม ผลที่ได้รับไม่ก่อให้เกิดความสุข และพัฒนาการด้านต่างๆ ที่วิชาศิลปะพึงมี ได้แก่ อารมณ์ สติปัญญา ร่างกาย ประสาทสัมผัส สุนทรียภาพ และความคิดสร้างสรรค์

 

ปัญหาดังกล่าวจึงกลายมาเป็นโจทย์ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย สันติเวส นำมาวิจัย เพื่อออกแบบสื่อการเรียนรู้วิชาศิลปะ (ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนผู้ดวงตาพิการ ระดับมัธยมปลายให้เรียนรู้ วิชาศิลปะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ การสร้างคู่มือ การสอนต้นแบบ สำหรับครู โดยออกแบบและ เปรียบเทียบกับสื่อการเรียนรู้เดิมว่าแตกต่างกันอย่างไร ผลลัพธ์ จากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยชิ้นนี้นำไปสู่ การเรียนวิชาศิลปะทั้ง 4 ด้าน ของนักเรียนเหล่านี้ ให้มีองค์ความรู้และพัฒนาการด้านวิชาศิลปะเทียบเท่า นักเรียนที่มองเห็นในการเรียนร่วมกันในชั้นเรียน อีกทั้งยังเกิดความเสมอภาค เท่าเทียม และสร้างโอกาส ด้านการศึกษาแก่นักเรียนตาบอด

 

ด้าน รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนและสังคม สกว. กล่าวเสริมว่า “การออกแบบสื่อ และแผนการเรียนรู้เพื่อช่วยเรียนวิชาศิลปะสาขาทัศนศิลป์สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย ภาคทฤษฎี ได้แก่ ประวัติศาสตร์ศิลป์ สุนทรียศาสตร์ และศิลปะวิจารณ์ ภาคปฏิบัติ ได้แก่ วาดภาพ ระบายสีโดยใช้ระดับ เสียงบนคอมพิวเตอร์ ปั้นดินน้ำมัน และอื่นๆ ที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมแบบเรียน ร่วมกันทั้งนักเรียน ผู้ดวงตาพิการและที่มองเห็น ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาและ ประยุกต์

 

การวิจัยนี้เสนอแนวทางเพื่อช่วยนักเรียนเหล่านี้ให้เรียนวิชาทัศนศิลป์ได้เช่นเดียวกับเด็กที่มองเห็น เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในวิชาศิลปะแก่นักเรียนตาบอดทั้งที่เรียนร่วมและไม่ได้เรียนร่วมกับ นักเรียนที่มองเห็น ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกโรงเรียน การออกแบบสื่อการเรียนรู้นี้เลือกใช้วัสดุ ที่หาซื้อง่ายใน ท้องถิ่นและร้านเครื่องเขียน มีขั้นตอนผลิตง่าย ทำซ้ำได้ โรงเรียนผลิตเองได้โดยบุคลากร หรือนักเรียนปกติช่วยทำสื่อ และหน่วยงานแบ่งปันกันได้ เป็นเครือข่ายยั่งยืน กิจกรรมที่ใช้สื่อประกอบแผน การเรียนรู้นี้ ช่วยให้นักเรียนผู้ดวงตาพิการแบบสนิทและเลือนราง เรียนรู้ในวิชาศิลปะได้ในระดับดี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจที่ร่วมกิจกรรม รู้สึกว่าตนเองได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษา ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ นักเรียนเหล่านี้มีความสุขที่ได้เรียนวิชาศิลปะ”

 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเปรียบเสมือนดวงไฟที่มอบแสงสว่างให้แก่นักเรียนผู้ดวงตาพิการอย่างที่พวกเขาไม่เคยได้รับมาก่อน แม้แสงสว่างดังกล่าวจะไม่อาจรับรู้ด้วยดวงตา แต่การได้สัมผัส และซาบซึ้งผลงาน ศิลปะนั้นรับรู้ได้ด้วยหัวใจ

###