รับสมัครครูอัตราจ้าง

                       ด้วยโรงเรียนเบญมราชรังสฤษฎิ์ ๒  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  ๑  ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑  หมู่ ๑๒ ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูผู้สอน  จำนวน  ๔  อัตรา  ดังนี้                                 ๑.  ครูดนตรีศึกษา  หรือเอกดุริยางคศาสตร์                      จำนวน   ๑    อัตรา                       ๒.  ครูวิทยาศาสตร์  (เคมี / ชีววิทยา)                                  จำนวน  ๑    อัตรา                       ๓.  ครูภาษาอังกฤษ                                                               จำนวน  ๑   อัตรา                       ๔. ครูภาษาอังกฤษ สอนโครงการ Content  And  Language  Integreted  Program     
                                                                                                                         จำนวน  ๑   อัตรา                                  ๕.  ครูสอนคอมพิวเตอร์                                                       จำนวน  ๑   อัตราผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                      ๑.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  วิชาเอกตามที่ระบุ                      ๒. มีใบประกอบวิชาชีพครู                      ๓.  มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  Microsoft Office                      ๔.  มีคุณสมบัติและบุคลิกภาพเหมาะสมที่กับงานที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู                      ๕.  หากเป็นชายต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารรับสมัคร                        เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๓ – ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๕.๓๐ น.    ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ๒  ในวันและเวลาราชการกำหนดสอบ                       วันที่  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๒  เวลา   ๐๙.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ๒ประกาศผล                       วันที่   ๔  พฤษภาคม   ๒๕๕๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์  ๒  และทาง  www.ben2.ac.th                         ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร  และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนเบญมราชรังสฤษฎิ์ ๒  และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง  www.ben2.ac.th  ระหว่าง  วันที่  ๒๓ -  ๒๙  เมษายน ๒๕๕๒  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐๓๘ – ๙๘๑๖๑๔  หรือ

๐๘-๔๑๐๐ – ๘๗๒๓  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.ben2.ac.th/index2.html