กรมการปกครองจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2552

                         ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2552)  นายวงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อธิบดีกรมการปกครอง  เปิดเผยว่า  กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ก่อกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของราษฎร และในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเพื่อเป็นเกียรติแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการ บำบัดทุกข์  บำรุงสุข อย่างเต็มกำลังความสามารถ  กรมการปกครองได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี  2552 ขึ้น โดยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร วังสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับมอบรางวัลในครั้งนี้  ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2552 จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 276 คน ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 138 คน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 138 คน ซึ่งได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้                        • ผู้ได้รับรางวัลกำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ครั้งที่ 3 ประเภทละ 1 คน ได้รับรางวัลแหนบทองคำ โล่เกียรติยศ และเครื่องแบบปกติขาว                         • ผู้ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ครั้งที่ 2 จำนวน 12 คน และผู้ได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ครั้งที่ 2 จำนวน 7 คน ได้รับรางวัลแหนบทองคำ อาวุธปืนลูกซองยาว 5 นัด และเครื่องแบบปกติขาว• ผู้ได้รับรางวัลกำนัน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เป็นครั้งแรก จำนวน 255 คน ได้รับรางวัล
แหนบทองคำ อาวุธปืนสั้น และเครื่องแบบปกติขาว                        อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับในส่วนภูมิภาคนั้น   ได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ที่มีผลปฏิบัติงานดีเด่น เช่นเดียวกันกับส่วนกลาง โดยได้มีการประกอบพิธีทางศาสนา การอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การพัฒนาตำบล หมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น--------------------------เอกสารเผยแพร่ที่  53/2552