ม.รังสิตฯ เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในเมืองไทย

.รังสิตฯ เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออก หลักสูตรแรก และหลักสูตรเดียวในเมืองไทย ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท พร้อมมุ่งทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพ  .รังสิตเปิดรับ หลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออกทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท มุ่งเน้นการอนุรักษ์พัฒนาภูมิปัญญาครบวงจร เป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในเมืองไทย  ตอบรับรับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของสังคมไทยและโลก เรียนจบ มีสิทธิ์สอบใบประกอบโรคศิลปะ ด้านการแพทย์แผนไทย พร้อมประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ อาหารเสริม  เครื่องสำอางสมุนไพร ฯลฯ                   รศ.ดร. สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ คณบดีคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต  เปิดเผยว่า จากกระแสความเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของสังคมไทยและโลก  ทำให้มหาวิทยาลัยรังสิตได้จัดตั้งคณะการแพทย์แผนตะวันออก พร้อมเปิดหลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออกขึ้น โดยมุ่งเน้นการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนา รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันออก ที่มีระบบการประเมินด้านประสิทธิผล คุณภาพและความปลอดภัย หลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออกของ ม.รังสิตฯ นับเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่ครอบคลุมเนื้อหาในการด้านการอนุรักษ์ วิจัยและพัฒนา ไปจนถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนตะวันออก                                                                                                                               ที่มีการพัฒนาการครบวงจรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงระดับสากล มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ มีการสร้างระบบฐานข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยบูรณาการในรูปแบบการฝึกอบรม การวิจัย การเรียนการสอน และการเผยแพร่ความรู้ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ การเรียนรู้จากของจริงที่โรงงานต้นแบบสกัดสมุนไพรระดับส่งออก คลินิกการแพทย์แผนไทยที่ทันสมัยที่เน้นการใช้ยาสมุนไพร 90% และใช้หลักการนวด 10% ร้านยาสมุนไพรต้นแบบของประเทศไทย ศูนย์ความงามการแพทย์แผนตะวันออก  เป็นต้นรศ.ดร. สุรพจน์ กล่าวต่อว่า หลักสูตรการแพทย์แผนตะวันออกระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  และระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี โดยเมื่อเรียนจบปริญญาตรี หรือปริญญาโท ตามหลักสูตรแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิตนี้ จะมีลักษณะเด่น 3 ด้าน คือ ความเป็นแพทย์แผนตะวันออกสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้เข้ากับแพทย์แผนปัจจุบันได้เป็นอย่างดี   สองคือ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรระดับส่งออกได้ สามคือ มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพและความงาม ซึ่งนับว่าเป็นกำลังในการสืบทอดและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านนี้ เพื่อนำไปสู่การสร้าง ความเป็นไททางวิชาการเน้นความพอเพียงด้านสุขภาพ พึ่งพาตนเองได้ อันจะเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยไทยในยุคโลกาภิวัตน์ โดยเมื่อจบการศึกษาสามารถนำไปประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ อาทิ อาหารเสริมสุขภาพ เครื่องสำอางสมุนไพร อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร รวมถึงการให้บริการด้านสุขภาพตามใบประกอบโรคศิลปะ เช่น เปิดคลินิกด้านเวชกรรมไทย การผลิตยาสมุนไพรในระดับ SMEs ไปจนถึงระดับส่งออก  ครอบคลุมถึงการตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และสปา อีกทั้งยังสามารถเข้าทำงานในหน่วยงานราชการและเอกชนเกี่ยวกับสุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพทั้งหมดอีกด้วย รศ.ดร.สุรพจน์ กล่าวในที่สุด 

สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจ..... สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อคณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (หลักสูตร 2ปี)  ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 9 พฤษภาคมศกนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์ 0-2997-2222-30 ต่อ 3470 หรือ ผศ.ยุพา 089-7705862 หรือที่ เว็ปไซต์ http://www.rsu.ac.th/oriental_med