สรุปผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

นายวิชัย ศรีขวัญ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเผยว่า การอำนวยความเป็นธรรมถือเป็นภารกิจที่
ที่สำคัญประการหนึ่งของกรมการปกครอชาชนให้ได้รับความเป็นธรรม สังคมมีความสงบสุข ภายใต้กรอบหรือบทบัญญัติของกฎหมายเท่าเทียมกัน อำนวยงในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประประโยชน์ทั้งฝ่ายผู้เสียหายและ
ผู้ถูกกล่าวหาให้ได้รับความเสมอภาค เป็นการลดข้อขัดแย้งในหมู่บ้าน/ชุมชน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการนำคดี
ขึ้นสู่ศาล โดยอำเภอ/กิ่งอำเภอ ซึ่งเป็นหน่วยงานของกรมการปกครองในส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการ

การจัดตั้งศูนย์อำนวยความเป็นธรรมระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ เป็นแนวทางหนึ่งในการอำนวยความเป็นธรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ลดความขัดแย้งในพื้นที่ โดยปฏิบัติงานในเชิงรุกและเชิงรับ ทั้งในที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอ รวมทั้งในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน
ทั้งนี้ กรมการปกครองมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2549 ถึง 5 ธันวาคม 2550 และได้สรุป
ผลการดำเนินงานศูนย์อำนวยความเป็นธรรมอำเภอ/กิ่งอำเภอ ดังนี้
-- การอำนวยความเป็นธรรมทางแพ่ง รวมจำนวน 7,357 เรื่อง
-- การอำนวยความเป็นธรรมด้านแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมจำนวน 74,302 เรื่อง -- การอำนวยความเป็นธรรมด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์ กล่าวโทษ แจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย
รวมจำนวน 9,102 เรื่อง

อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวเพิ่มเติมว่า การอำนวยความเป็นธรรมในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ
เฉลิมพระเกียรติ นั้น เป็นหนึ่งในโครงการและกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของกรมการปกครองที่ได้ช่วย ?บำบัดทุกข์
บำรุงสุข? ให้กับพี่น้องประชาชน ให้สมกับเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหากพี่น้องประชาชน
ท่านใดประสบปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่าง ๆ สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์อำนวย
ความเป็นธรรมระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ ทั่วประเทศ
-----------------------------------
อำเภอยิ้ม.. บริการฉับไว ถูกใจประชาชน
เอกสารเผยแพร่ที่ 3 / 2551