โครงการประกวดร้องเพลงและประกวดวงดนตรี ประจำปี 2553 (Music Challenge 2010)

โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์  ร่วมกับ สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบถึง “โครงการประกวดร้องเพลงและประกวดวงดนตรี ในเครือโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษา ประจำปี 2553″ ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2553  ซึ่งการประกวดในครั้งนี้เจัดเป็นปีแรก โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับรางวัลคือ ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน

 • เพื่อส่งเสริมการประกวดร้องเพลงและการประกวดวงดนตรีในประเทศไทย
 • เพื่อสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพในการประกวดร้องเพลงและการประกวดวงดนตรีให้เทียบเท่าระดับสากล
 • เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด นักเรียนในระดับเกรด 7 ถึง 12 ของโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษา

 • รอบการแข่งขัน แบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 รอบคือ
 • รอบคัดเลือก ช่วงระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน – 25 ธันวาคม 2552
 • รอบรองชนะเลิศ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 และ
 • รอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553

สถานที่ ณ ห้องประชุม ของโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์
ประเภทของการประกวด การประกวดร้องเพลงและการประกวดวงดนตรี ในระดับเยาวชนอายุระหว่าง 13-18ปีคณะกรรมการตัดสิน เรียนเชิญกรรมการ 3 ท่านจากสถาบันดนตรีที่มีชื่อเสียง

การประกวดร้องเพลง รอบคัดเลือก
ขั้นตอนการสมัครและกติกา

 • นักเรียนในระดับเกรด 7 ถึง 12 ของโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษา
 • 2.กรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อและนามสกุลด้านหลังรูป และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 2 ใบ โดยมีลายเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • เลือกบทเพลงอิสระ 1 เพลง ซึ่งร้องเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่มีคำหยาบ) จากนั้นบันทึกเสียงร้องพร้อมดนตรีประกอบ (ความยาวบทเพลงประมาณ 3-5 นาที) ลงในเดโมเทป, ซีดี หรือ ดีวีดี
 • ห้ามใช้โปรแกรมปรับแต่งเสียงใดๆในผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด
 • ค่าสมัครจำนวน 300 บาทต่อผู้เข้าแข่งขัน 1 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์
 • โรงเรียน ฯ จะแจ้งผลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป โดยผ่านท่างเว็บไซด์ของโรงเรียนฯ และแจ้งทางอีเมล์ของผู้เข้าประกวด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด (เทป, ซีดี, ดีวีดี) ถือเป็นสิทธิ์ขาดโดยโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์
 • ผู้เข้าแข่งขันยินยอมที่จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ หากเกิดความเสียหายใดๆในระหว่างการแข่งขัน ในทุกกรณี
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจาก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ทุนการศึกษา 3,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : ทุนการศึกษา 2,000 บาท

การประกวดวงดนตรี รอบคัดเลือก
ขั้นตอนการสมัครและกติกา

 • นักเรียนในระดับเกรด 7 ถึง 12 ของโรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนสองภาษา
 • ใน 1 วง ต้องมีจำนวนสมาชิกตั้งแต่ 3-10 คน (สามารถรวมทั้งชายและหญิง)
 • สมาชิกทุกคนในวงจะต้องเป็นนักเรียนที่มาจากสถาบันเดียวกัน
 • สถาบันศึกษาสามารถส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดได้มากกว่า 1 วง
 • สมาชิกทุกคนในวงดนตรีต้องกรอกใบสมัครพร้อมแนบรูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อและนามสกุลด้านหลังรูป และสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน จำนวน 2 ใบ โดยมีลายเซ็นสำเนาถูกต้อง
 • เลือกบทเพลงอิสระ 1 เพลง ซึ่งร้องเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่มีคำหยาบ) จากนั้นบันทึกเสียงร้องพร้อมบรรเลงดนตรีสด (ความยาวบทเพลงประมาณ 3-5 นาที) ลงในเดโมเทป, ซีดี หรือ ดีวีดี
 • ห้ามใช้โปรแกรมปรับแต่งเสียงใดๆ ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด
 • ค่าสมัครจำนวน 500 บาทต่อ 1 วงที่เข้าร่วมการแข่งขัน
 • วงดนตรีที่เข้าแข่งขันสามารถสมัครโดยตรงได้ที่ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์
 • โรงเรียน ฯ จะแจ้งผลสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบต่อไป โดยผ่านท่างเว็บไซด์ของโรงเรียนฯ และแจ้งทางอีเมล์ของผู้เข้าประกวด
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด (เทป, ซีดี, ดีวีดี) ถือเป็นสิทธิ์ขาดโดยโรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์
 • วงดนตรีที่เข้าแข่งขันยินยอมที่จะเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ หากเกิดความเสียหายใดๆในระหว่างการแข่งขัน ในทุกกรณี
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

ถ้วยรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรและทุนการศึกษาจาก สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • รางวัลชนะเลิศ : ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • ชนะเลิศอันดับหนึ่ง : ทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง : ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท

การประกวดร้องเพลง รอบรองชนะเลิศ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์

 • 1.จำนวนผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาจากรอบคัดเลือกคือ 10 คน
 • 2.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนประจำโรงเรียนของตนเองเท่านั้น
 • 3.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องขับร้องบทเพลงอิสระจำนวน 1 เพลง โดยร้องเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่มีคำหยาบ, ความยาวของบทเพลงประมาณ 3 – 5 นาที) และบทเพลงบังคับอีก 1 เพลง
 • ทุกบทเพลงผู้เข้าแข่งขันจะต้องขับร้องโดยความจำทั้งหมด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้เตรียมดนตรีประกอบด้วยตนเอง และต้องอยู่ในระดับเสียงที่ใช้ในการแข่งขัน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

การประกวดวงดนตรี รอบรองชนะเลิศ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์

 • จำนวนวงที่ผ่านเข้ารอบมาจากรอบคัดเลือกคือ 10 วง
 • สมาชิกทุกคนในวงจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนประจำโรงเรียนของตนเองเท่านั้น
 • ห้ามสับเปลี่ยนสมาชิกในวงดนตรีของตนโดยเด็ดขาด
 • วงดนตรีที่เข้าแข่งขันจะต้องบรรเลงบทเพลงอิสระจำนวน 1 เพลง โดยร้องเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่มีคำหยาบคาย, ความยาวบทเพลงประมาณ 3-5 นาที) และบรรเลงบทเพลงบังคับอีก 1 เพลง
 • ทุกบทเพลงผู้เข้าแข่งขันจะต้องขับร้องและบรรเลงโดยความจำทั้งหมด
 • วงดนตรีจะต้องบรรเลงสดโดยห้ามใช้คอมพิวเตอร์หรือซีเควนเซอร์ต่างๆประกอบการเล่น
 • ทางกองประกวดจะทำการจัดเตรียมเครื่องดนตรีต่างๆให้ เช่น กลองชุด, ตู้แอมป์, คีย์บอร์ด และไมโครโฟน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

การประกวดร้องเพลง รอบชิงชนะเลิศ  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์

 • จำนวนผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาจากรอบคัดเลือกคือ 5 คน
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนประจำโรงเรียนของตนเองเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องขับร้องบทเพลงอิสระจำนวน 1 เพลง โดยร้องเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่มีคำหยาบ, ความยาวบทเพลงประมาณ 3-5 นาที) และบทเพลงบังคับอีก 1 เพลง
 • ทุกบทเพลงผู้เข้าแข่งขันจะต้องขับร้องโดยความจำทั้งหมด
 • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเป็นผู้เตรียมดนตรีประกอบด้วยตนเอง และต้องอยู่ในระดับเสียงที่ใช้ในการแข่งขัน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

การประกวดวงดนตรี รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนนานาชาติกีรพัฒน์

 • จำนวนวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบมาจากรอบคัดเลือกคือ 5 วง
 • สมาชิกทุกคนในวงดนตรีจะต้องแต่งกายชุดนักเรียนประจำโรงเรียนของตนเองเท่านั้น
 • ห้ามสับเปลี่ยนสมาชิกในวงดนตรีของตนโดยเด็ดขาด
 • วงดนตรีที่เข้าแข่งขันจะต้องบรรเลงบทเพลงอิสระจำนวน 1 เพลง โดยร้องเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่มีคำหยาบ, ความยาวบทเพลงประมาณ 3-5 นาที) และบรรเลงบทเพลงบังคับอีก 1 เพลง
 • ทุกบทเพลงผู้เข้าแข่งขันจะต้องขับร้องและบรรเลงโดยความจำทั้งหมด
 • วงดนตรีจะต้องบรรเลงสดโดยห้ามใช้คอมพิวเตอร์หรือซีเควนเซอร์ต่างๆประกอบการเล่น
 • ทางกองประกวดจะทำการจัดเตรียมเครื่องดนตรีต่างๆให้ เช่น กลองชุด, ตู้แอมป์, คีย์บอร์ด และไมโครโฟน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถอุทธรณ์ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

KEERA-PAT INTERNATIONAL SCHOOL

Tel. 02-943-7790        Fax. 02-943-8180

หรือที่ www.keerapat.ac.th      http://music.keerapat.ac.th 

ความเห็นที่ 1
ลูกทุ่งเพชรแท้

โครงการประกวดร้องเพลง"ลูกทุ่งเพชรแท้" ชิงรางวัลกว่าหนึ่งแสน

แถมยังมีสิทธิ์ลุ้นเป็นนักร้องสังกัดค่าย IMG RECORD

พบกับคอนเสิร์ต "หลิว อาจารียา" และศิลปินรับเชิญอีกมากมาย

วันที่ 19-20 ธค. 52 พบกันที่ บิ๊กซี อ้อมใหญ่

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.100000bath.com และไอรยาสปาทุกสาขา

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-4206120 และ 081-9448789 ด่วนนนนนน...