ม.มหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ต.เขาทอง

ผังแม่บท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (แห่งใหม่)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ (แห่งใหม่)

 

มหิดลปักธงที่เขาทอง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

 

รศ. อนุชาติ พวงสำลี     รองอธิการบดีฝ่ายระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม
รศ.ปรีชา สุนทรานันท์   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
ผศ. นคร เหมะ            รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
ศ.เกียรติคุณ พญ.ชนิกา ตู้จินดา     นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.พิทยา จารุพูนผล     คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
ผศ.สิทธิพงษ์ ดิลกวนิช  คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 

พร้อมทั้งคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในช่วงเช้า นพ.สมพงษ์ ยูงทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ที่ได้รับมอบหมายในการขับเคลื่อนให้วิทยาเขตนครสวรรค์ ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ได้เป็นผู้นำพา ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช และคณะ เยี่ยมชมพื้นที่ 1,009 กว่าไร่ ที่ได้ถูกกำหนดไว้เป็นที่ตั้งวิทยาเขตแห่งใหม่ อยู่ ณ ตำบลเขาทอง พื้นที่นี้ตั้งอยู่ริมถนนสาย 3311 ระยะทางจากถนนพหลโยธินเข้าไป 1.6 กิโลเมตร พื้นที่นี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สำนักงานประปาพยุหะคีรี ตำบลเขาทอง รวมหน้ากว้างติดถนนประมาณ 1.6 กิโลเมตร ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีโครงการในการสร้างถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ สายตะวันออก ผ่านด้านหน้าพื้นที่แห่งนี้ หลังจากการตรวจเยี่ยมพื้นที่โดยรอบ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะ ต่างชื่นชมว่า เป็นพื้นที่ที่สวยงาม มีความเหมาะสมในการเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตแห่งใหม่ และสามารถสร้างให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบได้

 


หลังจากนั้น ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.สวรรค์ประชารักษ์ ที่ทำการเรียนการสอนและการฝึกหัดแก่นักศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในชั้นคลินิก ( ปีการศึกษาที่ 4 – 6 ) เพื่อรับฟังการนำเสนอถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกในช่วงปีที่ผ่านมา
 
และร่วมประชุมปรึกษาหารือกับผู้นำในภาคส่วนต่างๆ อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์ใหญ่สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าอาวาสวัดเขาทอง ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เพื่อรับฟังรายงานการดำเนินงานของหลักสูตรพยาบาลวิชาชีพของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สวรรค์ประชารักษ์ และ นพ.สมพงษ์ ได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนวิทยาเขตนครสวรรค์ ในที่ตั้งแห่งใหม่ ต.เขาทอง อ.พยุหะคีรี ในภาคบ่าย ทางคณะได้เข้าร่วมการเสวนา "แนวทางการขับเคลื่อนการก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข(โรงพยาบาล) ในที่ตั้งแห่งใหม่ ตำบลเขาทอง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์" จัดขึ้น ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน โดยมีนายศุภกิจ บุญญฤทธิพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นประธานในการเสวนาครั้งนี้ และมีผลสรุปต่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ดังนี้

1. การเริ่มต้นโครงการวิทยาเขตแห่งใหม่ที่เขาทอง จะเริ่มจากการก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข(โรงพยาบาล) ก่อน เพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านสาธารณสุขต่างๆ และสามารถยกระดับให้เป็นโรงเรียนแพทย์ได้ในอนาคต อีกทั้งจะเป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนพื้นที่ที่มีส่วนในการสร้างโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง

2. ด้านงบประมาณ ในระยะเริ่มต้น ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จะจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่วิทยาเขตนครสวรรค์ เพื่อใช้ในการจัดการเรื่องพื้นที่และการก่อสร้างอาคาร เป็นระยะเวลา 3 ปี ๆละ 25 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 75 ล้านบาท โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล และจังหวัดนครสวรรค์ จะช่วยจัดหาเงินประมาณมาสนับสนุนในการก่อสร้างและการดำเนินการต่างๆ โดยร่วมกับ สส. นครสวรรค์ช่วยในการพิจารณางบประมาณ
ดังกล่าว นอกจากนี้ สมควรมีการระดมทุนจากประชาชนทั่วไป จังหวัดใกล้เคียงเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาลดังกล่าว

3. ด้านหลักสูตรที่จะเปิดสอนอันใกล้นี้ ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปริญญาตรีและโท ของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และหลักสูตรปริญญาตรีแผนแพทย์ไทยประยุกต์ โดยในช่วงแรกจะดำเนินการสอนที่วิทยาเขตบึงเสนาทในส่วนเฉพาะหลักสูตรปริญญาโทก่อน

4. ส่วนวิทยาเขตบึงเสนาทนั้น ไม่สามารถขยายเป็นมหาวิทยาลัยได้เต็มรูปแบบ เนื่องจากปัญหาเรื่องการตั้งอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำและการได้รับสิทธิให้ใช้ประโยชน์เพียง 32 ไร่เท่านั้น เห็นสมควรให้ใช้ประโยชน์อาคารและพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ จัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมบึงบอระเพ็ด ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
และ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาชีพด้านสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์
อีกทั้งเป็นที่ทำการสอนหลักสูตรปริญญาโทในช่วงเริ่มต้น

การจัดงานเสวนาในครั้งนี้ ต่างได้รับความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ ส่วนหน่วยงานภาคประชาชน อาทิ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค์ ที่สนับสนุนจัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันต้อนรับแก่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงแรมพิมาน ที่จัดสถานที่ในการเสวนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งนับเป็นสัญญาณแรกของความร่วมมือของประชาชนในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ อย่างเด่นชัด

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา http://www.pimahidol.com/forum/index.php?PHPSESSID=fee954d9928e18f858faabf197ff42d2&topic=3033.msg25424;topicseen#msg25424

 

หมวดหมู่: การศึกษา การเรียนการสอน  http://gotoknow.org/blog/manywad/323909    ดูข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่นี้
อยากรู้
ความเห็นที่ 1
อยากรู้

มีที่ขายมั้งป่าว จะไปซื้ออนาคตแพงแน่ ตอนนี้คงแพงแล้วแน่เลย เหมือนศาลายา