ปริญญาโทม.บูรพา

ปริญญาโท  ป.โท ศึกษาต่อปริญญาโท, เรียนต่อปริญญาโท วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่เปิดสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก                                 เปิดรับสมัคร...ปริญญาโท           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA)·          สาขาวิชาการบริหารทั่วไป รุ่นที่ 9 (General Adminstration Program)   หลักสูตร 2 ปี  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา   หลักสูตร 1 ปี  ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตร นอ./นปส./เสธ.ทบ/เสธ.ทร./วทร./นพส                             (เสียค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของอัตราปกติ)ภาคต้น ปีการศึกษา 2553  เรียนเฉพาะ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น.-16.00 น.(6 ชม.)ระบบการศึกษาเป็นแบบเรียนครั้งละวิชา (Block Course System) วิชาละ 8 สัปดาห์เปิดรับสมัครทุกวัน   (วันจันทร์ – วันอาทิตย์) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 มิถุนายน 2553กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์   เวลา 09.00 น. - 16.00 น.วันรายงานตัว รอบที่ 1: วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553  รอบที่ 2: วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2553                       รอบที่ 3: วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2553                          (สมัครด่วน! รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น)เอกสารที่ใช้สมัครเรียน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาผลการเรียน4. สำเนาใบปริญญาบัตร 5. รูป 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  6. ค่าสมัครสอบ 700 บาทค่าธรรมเนียมการศึกษา  แบ่งชำระรวม 4 ครั้ง ๆ ละ 40,000 บาท ( ทุก ๆ 6 เดือน)ระบบเหมาจ่ายไม่บานปลาย   มีสิ่งต่าง ๆ ให้ดังนี้
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา
  • ค่าหนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร
  • ค่าบริการ internet การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และค่าบริการห้องสมุด
  • พร้อมการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ,  เสื้อสูทพิธีการ
  • จัดงานปฐมนิเทศ งานปัจฉิมนิเทศ งานรดน้ำขอพร เป็นต้น
  • มีคณาจารย์ประจำให้คำปรึกษา และระบบติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด
 ***สำหรับข้าราชการสามารถใช้เทียบคุณวุฒิกับ ก.พ. เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและกำหนดอัตราเงินเดือนที่ควรได้รับและระดับตำแหน่งที่ควรแต่งตั้ง***                เรียนที่: ศูนย์การศึกษาธนบุรี โรงเรียนฐานปัญญา ริมถนนกัลปพฤกษ์  แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  สอบถามรายละเอียด ดูรายละเอียดหลักสูตรวิชา              www.gspa-buu.net/thonburi สมัครด่วน!. โทรศัพท์: 02-802-1556-7,  0-81-915-2566*** พัฒนาตน พัฒนางาน ประสบการณ์กว้างไกล***