ทำตัวหนังสือวิ่งง่ายๆด้วย flash cs3

ผม Renard จะสอนทำ ตัวหนังสือวิ่งเรียงกันเน้อ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้
เริ่มจากโหลดโปรแกรม Flash Cs3
http://kidmaioak.com/forum/viewthread.php?tid=61&extra=page%3D1

เมื่อลงเสร็จเปิดโปรแกรมขึ้นมา ให้เลือก Flash File (ActionScript 3.0)

ขั้นตอนการทำตัวหนังสือวิ่งเรียงกันมีดังนี้
1.สร้างตัวอักษร
2.กำหนการทวีนของตัวอักษร
3.เลื่อนช่วงการทวีนของแต่ละเลเยอร์

ขั้นตอนที่ 1 สร้างตัวอักษร
            1.เปิด หน้าต่างงานใหม่ขึ้นมาเลือก T ใน ทูลบ็อกซ์และพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปบนสเตจ จากนั้นกำหนดลักษณะต่างๆตัวอักษรที่ Property Inspector ตัวอย่างเลือกขนาดของตัวอักษรเท่ากับ 80 และสีของตัวอักษรเป็นสีแดงและกำหนดค่า Alpha ที่พาเนล Color Mixer เท่ากับ 20 โดยในเลเยอร์นี้จะเป็นณูปแบบเริ่มต้นของตัวอักษรแต่ละตัว

          2.สร้างเลเยอร์ใหม่โดยเลือกที่ Insert>Timeline>Layer เพื่อใส่ข้อความที่ก๊อปปี้มาจากข้อความตั้งต้น

          3. ก็อปปี้ตัวอักษรตั้งต้นในเลเยอร์ Layer1 อีกชุดมาวางบนเลเยอร์ใหม่เพื่อใช้เป็นรูปแบบของตัวอักษรที่เปลี่ยนไปหลัง การทวีน โดยเลือกเฟรมที่ 1 ของ Layer1 คลิกเมาส์ขวาเลือก Copy Frames จากนั้นเลือกเฟรมที่ 1 ของ Layer2 คลิกเมาส์ขวาเลือก Paste Frames
ก๊อปเสร็จก็ไปคลิกขวาที่เฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ 2 จากนั้นก็ Paste Frame

            4. เลือกที่ตัวอักษรชุดใหม่ในเลเยอร์ Layer2 (เฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ที่ 2 คือตัวอักษรชุดใหม่)กำหนดลักษณะของตัวอักษรหลังการทวีนที่ Property Inspector ให้กำหนดขนาดของตัวอักษรให้เล็กกว่าชุดเดิม (ตัวอย่างกำหนดเท่ากับ 30)จากนั้นกำหนดค่า Alpha ที่ Color Mixer เท่ากับ 100 ให้ตัวอักษรไม่โปร่งแสง

             5.เลือกที่ตักอักษรชุดเดิมใน Layer1 ให้เรากำหนดลักษณะข้อความตั้งต้น โดยเลือกเครื่องมือ เพื่อเปลี่ยนรูปร่างของข้อความโดยในตัวอย่างบ่อความสูงอขงข้อความลงดังรูป              6. จากนั้นแยกตัวอักษรชุดเดิมในเลเยอร์ Layer1 แต่ละตัวออกจากกัน โดยเลือกที่ตัวอักษรและเลือกคำสั่ง Modify>Break Apart หรือกดคีย์ Ctrl + B

               7.เลือกคำสั่ง modify>Timeline>Distribute To Layers หรือกดคีย์ Ctrl + Shift + D ตัวอักษรที่แยกออกจะไปอยู่ในเลเยอร์ใหม่ของตัวอักษรแต่ละตัว
                  


                8.ต่อไปจะทำการแยกตัวอักษรชุดใหม่ใน Layer2 โดยใช้คำสั่ง Break Aprt และแยกแต่ละตัวในแต่ละเลเยอร์เช่นเดียวกับตัวอักษรชุดแรก
                9.ก๊อ ปปี้ชุดตัวอักษรที่แยกออกมาจาก Layer2 มาวางบนเลเยอร์เดียวกับชุดตัวอักษรจาก Layer1 เพื่อให้ตัวอักษรตั้งต้น และตัวอักษรหลังการทวีนมาอยู่ในเลเยอร์เดียวกัน โดยเลือกเฟรมที่ 1 ของทุกเลเยอร์ของตัวอักษรที่แยกออกมาจาก Layer2 คลิกเมาส์ขวาเลือก Copy Frames เพื่อก๊อปปี้ชุดตัวอักษร
   จากนั้นเลือกเฟรมที่ 5 ของทุกเลเยอร์ของตัวอักษรที่แยกจาก Layer1 คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก Paste Frames เพื่อวางตัวอักษรที่ก๊อปปี้มา โดยตัวอักษรเดิมในเฟรมที่ 1 จะเป็นรูปแบบตัวอักษรก่อนการทวีนและตัวอักษรที่นำมาวางในเฟรมที่ 5 คือรูปแบบตัวอักษรหลังการทวีน
             10. เมื่อเราวางตัวอักษรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้เราลบเลเยอร์ของชุกตัวอักษรใหม่ ที่แยกออกมาจาก Layer2 ออก รวมทั้งเลเยอร์ Layer1 และ Layer2 ด้วยโดยเลอกที่เลเยอร์ที่ต้องการแล้วกดคลิกที่รูป ถังขยะ เพื่อลบเลเยอร์จะเหลือเลเยอร์ทั้งหมดบนไทม์ไลน์ดังรูป
จะ ได้ผลลัพธ์ของเลเยอร์คือ เฟรมที่ 1 ของทุกเลเยอร์จะเป็นรูปแบบของตัวอักษรก่อนการทวีน และเฟรมที่ 5 จะเป็นรูปแบบตัวอักษรหลังการ ทวีน

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดการทวีนของตัวอักษร

          1. กำหนดการทวีนของตัวอักษรทีละตัวโดยเลือกในเฟรมใดก็ได้ตั้งแต่เฟรมที่ 1 - 5 ของเลเยอร์ตัวอักษร K (ตัวแรก) และกำหนดค่าการทวีนใน Property Inspector เป็นแบบ Shape เพื่อให้ตัวอักษรเปลี่ยนรูปร่างจากเฟรมที่ 1 ไปเป็นรูปร่างในเฟรมที่ 5 จากนั้นกำหนดค่าการทวีนในทุกเลเยอร์ตัวอักษรเป็นแบบ Shape          2.เมื่อกำหนดการเคลื่อนที่ให้กับตัวอักษรทุกตัวเรียบร้อยแล้วจะให้ผลลัพธ์
ไทมไลน์ดังรูป ซึ่งจะเห็นว่าการทวีนยังไม่สมบูรณ์เพราจะเห็นเป็นเส้นประ          3.ให้ทำการ Break Apart ในเฟรมที่ 1 และเฟรมที่ 5 ของทุกเลเยอร์เพื่อให้การทวีนสมบูรณ์ โดยเลือกที่เฟรมที่ 1 ของเลเยอร์ตัวอักษรและเลือกคำสั่ง Modify>Break Apart หรือกด Ctrl + B จากนั้นเลือกเฟรมที่ 5 และทำการ Break Apart ต่อไปให้ครบทุกเลเยอร์ขั้นตอนที่ 3 เลื่อนช่วงการทวีนของแต่ละเลเยอร์
          1. เลื่อนช่วงการทวีนของตัวอักษรแต่ละตัวให้ต่างกันเพื่อนให้ตัวอักษรค่อยๆ แสดงออกมาทีละตัว โดยเลือกที่เลเยอร์ I (ตัวที่สอง) ให้บริเวณช่วงการ
ทวีนในไทมไลน์ถูกเลือกทั้งหมด จากนั้นคลิกส่วนที่ถูกเลือกค้างไว้แล้วลากเมาส์เลื่อนออกมาให้เฟรมเริ่มต้นของการทวีนอยู่ในเฟรมที่ 3         2.จากนั้นเลือกในเลเยอร์ถัดมาด้านล่าง และเลื่อนช่วงการทวีนให้ลดหลั่นกันไป (เช่น เลเยอร์ I เลื่อนมาที่ เฟรมที่ 3 เลเยอร์ D เลื่อนมาที่เฟรมที่ 5 เลเยอร์ M เลื่อนมาที่เฟรมที่ 7)         3.เมื่อเลื่อนช่วงการทวีนแล้วต้องทำการเพิ่มเฟรมสุดท้ายเพื่อให้ปรากฏตัว อักษรนิ่งๆค้างไว้ โดยคลิกเมาส์ขวาในเฟรมที่ 25 ของทุกเลเยอร์เลือก Insert Frame เพื่อให้จำนวนเฟรมของทุกเลเยอร์เท่ากันและให้เกิดภาพนิ่งไปจนจบการเคลื่อน ที่         4.ทำการทดสอบผลงานของเราโดยการกด Ctrl + Enter ก็จะได้ตัวอักษรวิ่งมาเรียงกันเป็นคำ KIDMAIOAK ตามที่เราทำไว้ไงละครับ

วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับ เหนื่อย พบกันใหม่โอกาสหน้ากับ Flash Cs3 จาก Renard

ขอบคุณทุกท่านที่ทนอ่านและเอาไปทำตามจนจบ

ทุกอย่างผมทำและพิมเองหมดนะครับ By Renard
         

Credit = www.kidmaioak.com ครับ ของเค้าเจ๋งจริง ~
loveliver
ความเห็นที่ 1
loveliver

นายทำลายเซนในเวบบอดที่มันขยับได้เปงมะคับ

มะไฟ
ความเห็นที่ 2
มะไฟ

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

อา_อ๊าม_อ๊ด
ความเห็นที่ 3
อา_อ๊าม_อ๊ด

โว้วว

มาให้ความรู้ บ่อยๆนะครับ

.
ความเห็นที่ 4
.

thank