สื่อสังคมออนไลน์ยอดฮิตของคนใช้อินเทอร์เน็ตปี 2559

จากผลสำรวจ ETDA ประจำปี 2559 ถึงพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในมิติของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมที่ถูกใช้งานมากที่สุด มีดังนี้    
- สื่อออนไลน์ยอดฮิต 3 อันดับ ได้แก่ Youtube Facebook และ Line   ที่มีผู้ใช้คิดเป็นร้อยละ 97.3, 94.8 และ 94.6 - Youtube เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กลุ่ม Gen Y และ Gen Z นิยมใช้กันมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ 98.8 และ 98.6 ตามลำดับ รองลงมา คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 97.9 และ 93.8   ตามลำดับ ส่วนอันดับ 3 คือ Line คิดเป็นร้อยละ 97.2 และ 91.4 ตามลำดับ - Line เป็นแอปพลิเคชันที่กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X นิยมใช้ในการติดต่อสื่อสารมากที่สุด   คิดเป็นร้อยละ 91.5 และ 96.2 ตามลำดับ รองลงมา คือ Youtube คิดเป็นร้อยละ 89.3 และ 95.3   ตามลำดับ ส่วนอันดับ 3 คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 86.5 และ 93.9 ตามลำดับ - Facebook เป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณการใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1   รองลงมา เป็น Line และ Youtube โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ   84.2, 82.0 และ 76.9 ตามลำดับ ทั้งหมดนี้เป็นผลสำรวจของ ETDA จากกลุ่มผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจำนวน 16,661 คน โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น สามารถติดตามข้อมูลส่วนอื่นๆ ได้ที่นี่อย่างต่อเนื่อง สนใจศึกษาเพิ่มเติม คลิก https://www.etda.or.th/content/socialmedia2016.html