SIT KMUTTจัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์ฯ

กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ "ICT Challenge 2016" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 สำหรับน้อง ๆ มัธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนในด้านคอมพิวเตอร์ และต้องการพิสูจน์ความสามารถของตัวเอง ชิงทุนการศึกษากว่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

  • ประเภทการแข่งขัน

เป็นการแข่งขันประเภททีม สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนสมาชิกทีมละ 3 คน

  • คุณสมบัติของผู้สมัครและทีม/เงื่อนไขการแข่งขัน

1. ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 5 หรือ 6

2. สมาชิกทั้ง 3 คนภายในทีมต้องมาจากโรงเรียนเดียวกัน

3. แต่ละโรงเรียนมีสิทธิ์ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน

4. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม 1 คน 
- อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนเดียวกันกับนักเรียน

- ในกรณีโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันหลายทีมสามารถใช้อาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันได้

- ในกรณีทีมที่ชนะการแข่งขันได้รับรางวัลที่ 1 2 หรือ 3 แต่ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษามาด้วย คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้โล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและโรงเรียนของทีมนั้น ๆ

 

หมายเหตุ: หากทีมใดยังไม่สามารถระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทีมได้ให้สมัครผ่านระบบก่อน แล้วนำเอกสารที่มีลายเซ็นอาจารย์ฯ มา upload ที่ระบบรับสมัคร ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

         ภายในงานยังเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 "D-Day Project Exhibition 2016" อีกด้วย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2559

>> กฎ กติกา ข้อกำหนดการแข่งขัน ICT Challenge 2016 

http://bit.ly/2eMjskj

 >> ระบบรับสมัคร 

https://www.sitchallenge.com/