....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^ หมวด » ทั่วไป » การเมือง » ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^

 

บทบาทและหน้าที่ของนักศึกษาต่อการเมืองการปกครอง


          นักศึกษาในยุคสมัยก่อนนั้นเวลาพูดคุยจะมีเนื้อหาสาระทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการสนทนากันมีการวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล นักการเมือง มีการร่วมกันต่อสู้เรียกร้องเมื่อเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคม เพราะฉะนั้น เมื่อมีการรวมกลุ่มของนักศึกษาขึ้นมา จะทำให้รัฐบาลเกรงกลัวในพลังของปัญญาชน เพราะนักศึกษา หมายถึง ผู้ที่เรียนรู้ มีความรู้ มีการศึกษาข้อมูลต่าง นักการเมืองจึงไม่สามารถที่จะโกหก หลอกลวงได้

          ปัจจุบันนักศึกษา ไม่ใส่ใจทางด้านการเมืองการปกครอง อำนาจจึงตกอยู่ในมือของนักการเมืองที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากงบประมาณแผ่นดิน นักศึกษาไม่สามารถตั้งโจทย์ให้สังคมสอบถามรัฐบาลได้ ไม่สามารถตีแผ่ความจริงในข้อมูลที่พวกเขาหามาได้ ผู้ที่ตีแผ่ปัญหาต่างๆ กลับเป็นนักการเมืองฝ่ายตรงข้าม ออกมาสาวไส้เพื่อเรียกคะแนนจากประชาชน ซึ่งข้อมูลที่นำมาอวดอ้างบางครั้งเป็นหลักฐานเท็จ ที่สร้างขึ้นเพื่อให้อีกฝ่ายได้รับความเสียหาย หรือต้องการทำลายให้เสียชื่อเสียง หรือดิสเครดิตเพื่อหวังคะแนนเสียงในการเลือกตั้งคราวต่อไป

          นักการเมือง มิใช่ ผู้ที่ร่ำรวย มีเงินทอง เป็นนักบริหารงานในบริษัทต่างๆ แล้วจะสามารถมาบริหารงานประเทศได้อย่างราบรื่นเหมือนงานบริษัทคงไม่ใช่แน่ เพราะการบริหารงานรูปแบบบริษัท จะทำธุรกิจเพื่อแสวงกำไรเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจรูปแบบในการให้ได้มาซึ่งผลกำไร ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ร่วมงาน และลูกน้อง  การบริหารงานประเทศเป็นสังคมใหญ่ที่มีความแตกต่างทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา และวิถีการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ เพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาบริหารงานประเทศต้องเข้าใจถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เพราะสังคมระดับประเทศต้องได้ดูแลทุกข์สุขของคนหมู่มาก เข้าใจถึงความแตกต่างในแต่ละชุมชน เข้าใจปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นๆ    เมื่อนักศึกษาเข้าใจสาเหตุของปัญหาการเมืองในปัจจุบัน จึงต้องเริ่มที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการปกครองในท้องถิ่นของตน แก้ไขปัญหาในชุมชน และเพิ่มระดับการเรียนรู้ทางสังคมให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงระดับประเทศ แม้จะไม่ได้ทำงานในกลุ่มนักการเมืองก็ตาม เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม และชุมชนของตนเอง

          เมื่อเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย และระเบียบการปกครองประเทศ จะทำให้สังคมมีความสะอาดในการเลือกตั้งผู้นำตั้งแต่ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. อบจ. สส. สว.  นักศึกษาจึงต้องตรวจสอบประวัติการทำงานของผู้ที่จะมาเป็นผู้นำในท้องถิ่นของเรา ให้พวกเขามีความโปร่งใส และสะอาด ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อไม่ให้มาแสวงหาประโยชน์จากงบประมาณที่รัฐบาลนำมาพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญและเข้มแข็งขึ้น อีกทั้งถ้านักการเมืองการปกครองที่ได้รับเลือก เป็นเยาวชน หรือผู้ที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านกฎหมาย จะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิ์ภาพ ทำให้พื้นที่มีแต่ความสงบสุข และลดปัญหาภายในชุมชนต่างๆ ได้

          ถ้าเยาวชนในยุคปัจจุบัน ยังโดนมอมเมากับวัฒนธรรมที่ผิดๆ การฟุ้งเฟ้อในการใช้สินค้า การใช้จินตนาการแต่ในเกมออนไลน์ซึ่งไม่มีความเป็นจริง  นักศึกษาผู้หญิงมองแต่เรื่องการแต่งตัว ความสวยความงาม  เงินทองจนนำไปสู่การค้าประเวณี ซึ่งสังคมพยายามชักจูงให้สิ่งที่ผิดกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่ผู้หญิงสามารถทำได้ การพนันที่เกิดจากเกมกีฬา การติดยาเสพติดชนิดต่างๆในสังคม  การสูบบุหรี่และการดื่มสุรากลายเป็นการโอ้อวด และเห็นเป็นเรื่องปกติของสังคมเมืองในวัยทำงาน ปัญหาการไม่รู้หนังสือของเยาวชนที่อยู่ในเขตชนบท เมื่อปัญหาต่างๆเกิดขึ้น ความเสื่อมของสังคมจะตกต่ำลงเรื่อยๆ และผู้ที่เป็นต้นเหตุหลักเหล่านี้ คือ ผู้ที่ต้องการมอมเมานักศึกษาไม่ให้มีความรู้ด้านการเมืองการปกครอง เพื่อพวกเขาจะได้แสวงหาผลประโยชน์ต่างๆให้กับตนเอง และพวกพ้อง โดยไม่คำนึงถึงปัญหาสังคมที่จะมีมากขึ้นทุกวัน และลูก หลาน รุ่นต่อมาจะเข้าไปรวมอยู่ในสังคมที่มีแต่ความมืดมิดต่อไป

สิ่งที่นักศึกษาจะต้องแสวงหา

1. เรียนรู้จริยธรรมในการดำเนินชีวิต

2. ศึกษาทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของศาสนาที่ตนเองนับถืออย่างแท้จริง

3. ศึกษาและร่วมกันแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง

4. ศึกษาบทบาทและหน้าที่ทางกฎหมาย ในแต่ละมิติ

5. สังเกตเรียนรู้และเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่างๆ

6. หาความรู้จากหนังสือ ตำราต่างๆ ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ของตนเองอยู่เสมอ

7. ใช้เทคโนโลยี เช่น อินเตอร์เน็ตในทางที่ดี เพื่อการศึกษาหาความรู้ ในศาสตร์แขนงต่างๆ อยู่เสมอ

8. เรียนรู้ภาษาสากล เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวที่แท้จริง และถูกต้อง เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และเข้าใจภาษาตนเองอย่างถ่องแท้ 

9. ร่วมมือกันทำงานในกลุ่ม ชมรม มหาวิทยาลัย และชุมชน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

10. พัฒนาสมอง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รู้จักประดิษฐ์คิดค้น สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

11. ต่อสู้และเรียกร้องเมื่อสังคมไม่ได้รับความเป็นธรรม


สรุป

          บทบาทของนักศึกษาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ แต่ละคนมีจิตสำนึกในสิ่งที่ดี และต้องการที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ต้องการที่พัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชนที่ตนเองอยู่  แต่การพัฒนานั้นต้องพัฒนาทั้งจิตใจและร่างกาย เรียนรู้ทางด้านศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม อย่างลึกซึ้ง เมื่อมีพื้นฐานความคิดที่ดี สิ่งที่คิดต่อๆไปก็จะดีด้วยโดยอัตโนมัติ

         การเมืองการปกครองเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความเจริญทางวัตถุ ที่ผู้มีอำนาจเงิน นำมามอมเมาเยาวชนให้หลงใหลมัวเมาคิดถึงแต่ความสุขเพียงชั่วขณะของตนเอง จนลืมคิดถึงอนาคต และ ความเจริญทางสังคมเพื่อส่วนรวม และนำมาซึ่งการกดขี่ หลอกลวง ผู้ที่ไม่รู้กฎหมายต้องตกเป็นเหยื่อของผู้ที่ถือกฎหมาย หรือเบียดเบียนคนในสังคมเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง

          เพราะฉะนั้น นักศึกษา คือ ปัญญาชนที่มีความรู้ ต้องไม่ให้ใครมาหลอกลวง หรือ กดขี่ข่มเหงได้ ผู้มีความรู้จะต้องใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง กลุ่มชน และสังคม ให้มีความสะอาด นำมาซึ่งความสงบสุข และสันติสุขในสังคมนั้นๆ 

 

Advertisement
รูป soey30
โดย: soey30
ตั้งเมื่อ: 5 ต.ค. 10
แท็ก:
เปิดดู: 23,305 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 30 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

คิดว่าส่วนใหญ่ก็สนใจนะ แต่จะให้กระโดนเข้าม็อบสีนั้นสีนี้ ก็คงไม่ใช่นศ.ๆ เป็นวัยที่กำลังสนใจใฝ่รู้ อยากทดลอง สนใจสังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมทำงานเพื่อตนเอง ครอบครัวและประเทศชาติ ให้ได้อย่างนี้ก็ไม่เสียค่าเล่าเรียนเปล่าแล้ว

โดย: we-love-the-king เขียนเมื่อ 7 ต.ค. 10 IP IP: 183.89.109.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

เขาสนใจการเมืองกันทั้งนั้นครับ

แต่เขาเรียนมา ใช้สมอง แยกแยะ ไม่ได้บ้าคลั้ง ไปเป็นทาสนักการเมือง

โดย: อ้อมกอด เขียนเมื่อ 7 ต.ค. 10 IP IP: 61.7.191.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

(เพิ่มที่ขาด) (ประจำเลยเวบเอ็มไทยนี่)

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม่ว่าจะดัดให้ดี หรือดัดให้ชั่ว
จะเลี้ยงให้ใฝ่ประชาธิปไตย หรือจะใส่ไคล้ให้ต้องยึดติดเผด็จการ

ผมกลัวที่สุดคือจุดนี้ของเยาวชน ที่จะมาเป็นอนาคตของชาติมากที่สุดเลย..

ดังนั้นใครบอกว่า "ปชต ต้องคมมีการศึกษา"

แล้วเห็นผลของนักวิชาการ นักกฏหมาย หรือผู้มากการศึกษาในเมืองหลวงไม๊ครับ ว่าเค้าใฝ่ ปตช หรือใฝ่เผด็จการกันแน่

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 6 ต.ค. 10 IP IP: 124.121.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

สวัสดีครับ คุณบราๆๆ

เรื่อง "นักศึกษา" นี่ โดยส่วนตัวผมกลับมองว่า..

"มันเป็นเรื่องดาบสองคม" ในบริบทการเมืองที่ฝ่ายเผด็จการนิยมแฝงรัฐสามารถที่จะใช้เป็นแหล่ง "วางยา" ตั้งแต่ต้นธารกันเลยทีเดียว

อย่าลืมว่า "เด็กก็คือเด็ก" วุฒิภาวะ ประสบการณ์ วิจารณญาณ ความเชื่อ ทุกอย่างถูกปลูกฝังจากสังคมใกล้ตัว และรอบข้างทั้งสิ้น

ดังนั้น เรื่องการเมืองและประวัติศาสตร์ สามารถครอบงำเด็กเหล่านั้นได้ตั้งแต่เขายังอ่อนเดียงสาทางการเมือง ทางประวัติศาสตร์

สถานศึกษา เป็นแหล่งบมเพาะวิชาความรู้ และเป็นแหล่ง "ล้างสมองคน" ได้พอ ๆ กัน

มันก็อยู่ที่ภูมิต้านทานของเด็กแต่ละคนละทีนี้ ว่ามีภูมิคุ้มกันที่เป็นต้นทุนชีวิตมาดีแค่ไหน

ไม้อ่อนดัดง่าย ไม่ว่าจะดัดให้ดี หรือดัดให้ชั่ว
จะเลี้ยงให้ใฝ่ประชาธิปไตย หรือจะใส่ไคล้ให้ต้องยึดติดเผด็จการ

ผมกลัวที่สุดคือจุดนี้ของเยาวชน ที่จะมาเป็นอนาคตของชาติมากที่สุดเลย..

ดังนั้นใครบอกว่า "ปชต ต้องคมมีการศึกษา"

แล้วเห็นผลของนักวิชาการ นักกฏหมาย หร

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 6 ต.ค. 10 IP IP: 124.121.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

สวัสดีครับ..
คุณกัปตัน,คุณโซอี้,คุณแมวดำ,และเพื่อนๆทุกท่าน
ผมลองนึกย้อนไปตอนที่ตนเองเป็น..นศ..อยู่ว่าเป็นอย่างไร..ความจริงต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆ..
ผมว่ามันเริ่มจาก..การเมืองในบ้านนะผมว่า..
ถ้าบ้านหนึ่ง..มีทีวี.1.เครื่อง..คุณคิดว่ารีโมทจะอยู่ในมือใคร..หากผู้ถือรีโมท.เลือกที่จะดูละคร.เกมโชว์.ข่าวบันเทิง.อยู่ที่จะป้อนอะไรใส่หัวเขา..

โดย: บราๆๆ เขียนเมื่อ 6 ต.ค. 10 IP IP: 125.27.178.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

นักศึกษาไม่ออกมาเพราะไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของพวกนักการเมืองเลวๆที่เอาแต่ผลประโยชน์ของฝ่ายตัวเอง จ้องทำลายฝ่ายตรงข้าม ไม่มีนักการเมืองคนไหนห่วงบ้านเมืองอย่างจริงจัง นอกจากต้องการเอาชนะกัน

โดย: bunjin เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 125.24.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

ความคิดเห็นที่ 23 โดย: วิมุตติ

หวัดดีครับ คุณแมวดำ
555+

มาซะฮาเลย
พี่คอมพ์ และคุณครูกูเกิ้ล นี่ยังไม่นับ ((เพื่อนแคมฟอกซ์)) และภารโรง "เวบ 18+" อีกนะ

เอิ๊ก เอิ๊ก เอิ๊ก.. โอย กำเดาจะไหล..

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

อิๆๆๆกัปตัน น้อง โซอี้ ครับ
เด็กๆๆเดี๋ยวนี้ส่วนมากไม่ต้องคิดเองครับ มีอาจารย์กูเกิิ้ล ครับ ก็อปๆๆมาวาง ไม่ต้องค้น ไม่ต้องคิด ไม่ต้องเขียนไม่ต้องพิมพ์ พี่คอม กะ คุณครูกูเกิ้ลทำแทนหมดแย้วอ่ะนิ

โดย: วิมุตติ เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 117.47.39.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

คหที่ 21 ..คิอตัวอย่างความคิดของพวกที่อ้างว่าเจริญแล้ว หรือคือตัวอย่างตัวแทนของกลุ่มที่ตรงข้ามกับเสื้อแดง
ถ้านี่คือความคิดของพวกที่อ้างว่าเจริญ มีการศึกษา ของคนเมือง
เราขอยอมเป็นคนบ้านนอก ตลอดดไปหละค่ะ
เจียมเนื้อเจียมตัว น่ะค่ะ^^

โดย: soey30 เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 58.9.57.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

Eควายโง่ soey30

ตั้งกระทู้มาได้
นักศึกษาเขาเรียนมามีความคิด รู้ถูกผิด
ไม่ได้โง่แบบพวกควายแดง ใครลากไปทำชั่วที่ไหนก็ไป
สุดท้ายตายเป็นหมาข้างถนน ยังโดนเขาอมตังค์ค่าทำศพได้อีก ควายแดงสมชื่อจริง จริ๊ง555555555555

โดย: GGRROO เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 113.53.133.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

ผิด ตก ยกเว้น ตาหลอด ต้องขออภัย
ไพร่อุปทาน ตกภาษาไทย และพิมพ์ดีด มาหลายปี

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

ความคิดเห็นที่ 18 โดย: soey30

Http://news.mthai.com/general-news/89526.html

--/--

อิ อิ เกรงจะไม่เป็นธรรมกับ "นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่" ที่ใฝ่ดียังเป็นภาพรวมนะจ๊ะ อิ อิ

สิ่งที่เราเห็นนั่นเป็นบางส่วน ที่เกิดจากความล้มเหลวของสถาบันครอบครัว หรืออาจเริ่มไปจนถึง "ความไม่พร้อมที่จะมีครอบครัว" ของผู้ปกครองของเด็ก

ผลผลิตจากสถาบันครอบครัวที่ล้มเหลว เลียงดูจิตใจให้กับบุตรไม่ได้ จนกลายมาเป็นผลผลิตทางสังคม ที่เป็นแหล่างบ่มเพาะปัญหาอยู่จากหลายสภาพปั่จจัย ไม่ว่า ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ้ำเติมกันเข้าไปมากมาย

ระดับจุลภาคเรายังล้มเหลว มหภาคคงจะยิ่งสะท้อนผลแห่งความล้มเหลวได้มากมายยิ่งนัก

การวางโครงสร้างของสังคมนั้น ต้องอาศัยผู้นำประเทศที่เข้าใจ เข้าถึง และจริง ไม่ใช่เด็กเหลือขอของมาเฟียประเทศที่ไหน จะเข้ามาวิ่งเล่น และซ้ำเติมวิฤติชาติเข้าไปใหญ่

เมื่อประชาชนมีภาระส่วนตัวที่หนักหนากันอยู่แล้ว ยังจะต้องแบกรับ "ภาระประชาชน" ของชนชั้นปกครองกันอยู่อย่างนี้

"เตี้ยอุ้มค่อม" กันโดยแท้.. </div>
				<div class= โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX

ความคิดเห็นที่ 18 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

ใช่เลยค่ะ รัฐบาลและผู้นำคนไหน จะกล้าฝ่าดงตรีนน
ใช่มั้ย ล่ะค่ะ พี่กัปตัน
ในเมื่อทุกวันนี้ รัฐบาลเกิดมาแบบฟ้าประทาน
จะคิด จะทำ จะตัดสินใจอะไรผู้นำไม่กล้าตัดสินใจเอง
ต้องถามคนหลากกลุ่ม ผู้นำที่เหมือนหุ่นเชิดไปวันๆ

และนี่คือตัวอย่างข่าว ของค่านิยมที่ยังคงเป็นปัญหาให้นักศึกษาหันไปสนใจเรื่องส่วนตัวมากกว่าเรื่องส่วนรวมและการเมือง ..ค่านิยมความฟุ้งเฟ้อที่เปลี่ยนไปในหมู่นักศึกษา น่ะค่ะ^^

:-)news.mthai.com/general-news/89526.html

โดย: soey30 เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 58.9.57.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

(แก้คำผิดนิสสส์นึง)

ความคิดเห็นที่ 13 โดย: soey30

หวัดดีจร้า น้องโซอี้
ง่า.. สรุปบรรทัดเดียว

ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นวาระแห่งชาติเสียก่อน เพราะนั่นคือแหล่งผลิตแรกของอนาคตของชาติ

ปัญหาคือ เราจะ-มีปัญญา-หารัฐบาลและผู้นำที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ฝ่าดงตรีนเผด็จการขึ้นไปบริหารประเทศได้อย่างไร

ในบริบท โครงสร้างการปกครองแบบเผด็จการนิยมแฝงรัฐ ???

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

ความคิดเห็นที่ 13 โดย: soey30

หวัดดีจร้า น้องโซอี้
ง่า.. สรุปบรรทัดเดียว

ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เป็นวาระแห่งชาติเสียก่อน เพราะนั่นคือแหล่งผลิตแรกของอนาคตของชาติ

ปัญหาคือ เราจะมีปัญหาหารัฐบาลและผู้นำที่มีศักยภาพและวิสัยทัศน์ฝ่าดงตรีนเผด็จการขึ้นไปบริหารประเทศได้อย่างไร

ในบริบท โครงสร้างการปกครองแบบเผด็จการนิยมแฝงรัฐ ???

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

(ต่อจาก คห.14)

ปรับตำราเรื่องประวัติศาสตร์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เน้นให้นักศึกษา "เป็นผู้ใฝ่รู้" เน้นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝึกให้ใช้ปัญญา ให้วิเคราะห์ ให้ตัดสิน อย่างไม่ปิดกัน

มีการส่งเสริมองค์ความรู้แบบนอกกรอบ อย่าท่องจำ แต่ให้ทำความเข้าใจ อย่าเน้นเพียงแค่คะแนน ให้เน้นทักษะให้มาก

ในภาควิชาการเมืองการปกครองนี่ ผมว่าต้องสังคายนากันใหม่ และบอกเด็กตรง ๆ ว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างไร เทียบเคียงอารยประเทศต่าง ๆ

อย่าชี้ให้เขาเดิน แค่พยายามประคองให้เขาได้เดินเองให้มากที่สุด สุดท้าย เค้าก็จะเป็นความหวังชาติได้อย่างแท้จริง ข้ามหัวคนรุ่นเราไปอย่างที่เราคงตามไม่ทันอีกต่อไป ถือเป็นการส่งไม้ให้กับอนาคตของชาติอย่างแท้จริง..

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

หมำข้าวเสร็จแล้วมาพร่ามต่อ อิ อิ

ง่า..จะให้นักศึกษาสนใจการเมืองได้อย่างไร ในเมื่อ หน้าที่ของนักศึกษา ยังไม่ค่อยปฏิบัติตนกันเลย

การเมืองยิ่งกว่าละครน้ำเน่าในปัจจุบัน หรือจะมันส์ไปกว่า "แดจังกึม" โยนโบว์ฯ, เที่ยวห้าง, ชอปปิ้ง และก็สังสรรค์กันในที่อโคจร

สิ่งเร้าทางสังคมก็เยอะ วุฒิภาวะก็น้อย ผมถึงเห็นว่าก่อนที่จะมาถึงปัญหาด้านระบบการศึกษาไทย และผลผลิตทางสังคม เราลืมเรื่อง "คุณภาพชีวิต" ของคนตั้งแต่ระดับครอบครัว และระดับคุณภาพสังคม

หันกลับมาเริ่มที่แหล่งผลิต "ทรัพยากรมนุษย์" กันเสียก่อน ตั้งแต่เรื่องการส่งเสริมความพร้อมของคนก่อนการแต่งงาน มีบุตร การวางแผนชีวิต วางแผนครอบครัว เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและครอบครัวที่แข็งแรง ให้ผู้ปกครองมีความพร้อม ให้เด็กมีภูมิคุ้มกันชีวิตกันตั้งแต่ต้น แล้วค่อยมาดูเรื่องการปฏิวัติระบบการศึกษาของไทย ที่เน้นการให้ความรู้ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง อย่าล้างสมองเด็กตั้งแต่ต้นทาง เพื่อให้เขามีต้นทุนความรู้ที่ดี อย่างชี้นำทางการเมืองแบบ "วางยาเด็ก"

(ต่อ)

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

หวัดดีจร้า พี่กัปตัน มาแล้วหรอ ค่ะ

ใช่เลย ขนาดออกมาชูป้าย ยังโดนจับ
แล้วใครที่ไหนจะกล้าออกมาใช่มั้ย ล่ะค่ะ
ตอนนี้เราอยู่ภายใต้ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบไทยๆใช่มั้ย ล่ะค่ะ
มันคือประชาธิปไตยแบบไทยๆนี่เอง
ที่เยาวชนถูกจำกัด เสรีภาพ การแสดงความคิดเห็น

โดย: soey30 เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 61.90.72.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

(ต่อจาก คห.11)

ขนาดผู้ใหญ่ในวงการ ยังตอบไม่ได้เลยว่า ปชต แท้จริงคืออะไร โครงสร้างการปกครองไทยเป็นอย่างไร และสภาพการเมืองไทยนั้น ใครผูกขาดอำนาจ เราจะเพ่งที่นักการเมือง หรือโฟกัสกันไปที่กลไกระบอบการปกครองที่ยังคลุมเครือกันดี

การที่จะต่อสู้ในทางอุดมการณ์บนความไม่รู้ ไม่ชัดเจน จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้นิตินักศึกษาได้อย่างไร

ขนาดในระดับมหาวิทยาลัยชื่อดัง แค่นิติต้องการแสดงออกทางการเมือง ก็ถูกคณาจารย์ตัดตอนเสียแล้ว เราจะโทษนักศึกษา หรือจะพิจารณาโครงสร้างระบบการศึกษาไทยในระบอบเผด็จการกันดี..

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

อืมมม์ เป็นบทความที่มีเนื้อหาในบริบทที่ให้ความคาดหวังกับนิสิตนักศึกษาในปัจจุบันมากยิ่งเสียกว่าตัว "ผู้ปกครอง" กันเสียอีก อิ อิ

ก็เข้าใจว่าสังคมคาดหวังคนที่จะมาเป็นปัญญาชน เป็นอนาคตของชาติ แต่ทว่า

เราคาดหวังนักศึกษา ที่เป็นผลผลิตเชิงสังคม ในสภาพที่ระบบการศึกษายังเป็นตัวปัญหาเสียเอง ในสภาพที่คุณภาพชีวิตของคนที่เหลื่อมล้ำ ต่ำสูง ในสภาพที่ต้นทุนพื้นฐานทางด้านครอบครัวที่ส่วนใหญ่ร้อยแปดปัญหาในความไม่พร้อม

ยิ่งในเรื่อง "นักศึกษากับการเมือง" ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะผู้นำจิตวิญญาณที่ใกล้ตัวที่สุดอย่างคณะอาจารย์ ยังล้มเหลวเรื่องสำนึกรักษ์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย กลับเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของระบบอุปถัมภ์ที่สำคัญในระดับโครงสร้างก็ว่าได้

เด็กก็ยังคือเด็ก ปลุกง่าย และกล่อมง่าย พอ ๆ กัน ในเมื่อต้นทางแห่งวิถีอุดมการณ์กับไร้ซึ่งอิทธิพลชี้นำอย่างถูกต้อง

(ต่อ)

โดย: ไพร่อุปทาน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.110.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

คหที่ 9 มันก็เป็นเพียงกระทู้ที่ผู้หญิงธรรมดาคนนึง ที่บังเอิญมาสนใจเรื่องการเมืองจะตั้งได้ คงไม่ได้เพอเฟคอะไร ..ถ้าไปเปรียบเทียบกับกระทู้อื่นๆในบอร์ดนี้ใช่มั้ยค่ะ ..เข้าใจค่ะ

คุณบอกว่า ตราบใดที่รัฐสภาเป็นแค่ตัวแทนมาเฟียจะมานั่งกัน ก็เพระมีคนแบบคุณคิดแบบนี้อยู่เยอะแยะไง มันเลยเป็นช่องโหว่ว ให้มีแต่มาเฟียในคราบนักการเมืองเต็มไปหมด วิธีแก้หรอค่ะ ..เราและเยาวชนก็ต้องหันมาปลูกจิตสำนึก ให้ทุกคนมองว่าการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว และเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวัน ใช่มั้ย ล่ะค่ะ จะได้รู้เท่าทันมาเฟียเหล่านั้น คนธรรมดาอย่างเราๆ

ขอบคุณน่ค่ะ อุตสาห์ ล๊อคอินมา ตอบกระทู้

โดย: soey30 เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 58.9.59.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

คิดให้ดี วิเคราะห์ในระดับโครงสร้าง มันเป็นความผิดเด็กหรอครับ กระทู้ของคุณมีจุดอ่อนหลายจุดนะครับ และที่สำคัญ อำนาจตามรัฐธรรมนูญ เป็นของประชาชนทุกคนนะครับ ไม่ใช่เฉพาะนักศึกษา และถ้าบอกว่านักศึกษาเป็นผู้มีการศึกษา มีความรู้ แล้วบัณฑิตที่จบมาแล้วเต็มบ้านเมืองนี้ไม่มีปัญญาหรอครับ ต้องพึ่งเด็กอย่างเดียวรึไง ก่อนจะบอกว่าเด็กลุ่มหลงมัวเมาทำให้ชาติล่มจม ลองคิด วิเคราะห์อีกซักหน่อยว่า เด็กในวันนี้ มันไม่ใช่ผลจากผู้ใหญ่รึยังไง สังคมที่เด็กอยู่ในวันนี้ มันไม่ใช่สังคมที่ถูกรังสรรค์จากพวกผู้ใหญ่รึยังไง
ส่วนเรื่องการเมือง ตราบใดที่รัฐสภา ยังเป็นแค่ที่นั่งประชุมของตัวแทนมาเฟียแต่ละที่มานั่งคุยกัน บ้านเมืองมานกะได้แค่นี้ละ

โดย: Shindo_Kotaro เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 58.11.70.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

วงจรทุนนิยม ยากจะ ไม่รับไม่ได้ ปล่อย เดินในทิศทางสังคมสมัยใหม่ ยึดติดไม่ได้ มีร้ายก็มีดี วงจร จริงๆ

โดย: TarlMay เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 124.122.115.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

อิๆๆดีจร้าน้องโซอี้ 30
วิถีคิดที่เปลี่ยนไป
ความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่เปลี่ยนไป
ค่านิยมที่เปลี่ยนไป
ความเห็นแก่ตัวที่เปลี่ยนไป
ทุกอย่างล้วนเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น

พี่มองอย่างนี้นะค่ะ

โดย: วิมุตติ เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 117.47.19.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

หรืออาจเป็นเพราะความเห็นแก่ตัว ของคนยุคสมัยนี้.. มีความทวีคูณมากขึ้น

ปล. ไม่รุ้จะอธิบายไงดี

โดย: นศ.เมคคราฯปทุมวัน เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 125.24.48.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

คหทื่ 4 ขอบคุณน้องน่ะจ๊ะ เป็นกำลังใจให้ตั้งใจเรียนต่อไปเพื่ออนาคต ค่ะ .. อยู่ปีไหนล่ะค่ะ น้อง interracter

หวัดดีค่ะคุณบราๆๆ คุณตกสำรวจ
จิงแล้วตั้งกระทู้ไปตั้ง 2 วันที่แล้วแล้วน่ะค่ะ
ไม่มาซะที เลยมาลงใหม่ เมื่อตอน 10 โมงเช้าวันนี้เอง
ปล่อยมา 2 กระทู้ รวดเลยย ดีจัง

โดย: soey30 เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 58.11.17.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

ฝากถึง จขกท ครับ ผมมีหน้าที่เรียนครับ ไม่ได้มีหน้าที่ไปชุมนุมหรือแสดงความเห็นในทางการเมือง ขอโทษ ด้วยครับที่ผมเห็นแก่ตัว แต่สังคมปัจจุบัน มันบีบบังคับให้เป็นเช่นนี้ครับ...และเหตุการในอดีตมันคนล่ะกรณีกับปัจจุบันครับปัจจุบันถึงแสดงความคิดเห็นไปก็ไม่มีประโยชน์แหละครับ
*-*

โดย: interracter เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 118.172.60.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

การทำลายเยาวชนทั้งทางตรงทางอ้อม คือ วิธีการที่อำมหิตของชนชั้นปกครอง เราเศร้าใจชะมัด

โดย: vickyvivid เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 61.19.67.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

สวัสดี ครับ
คุณ Soey

สมัยก่อน นศ. จะบ้ากิจกรรม วันๆ อยู่แต่ใน ชมรม ที่ตัวเองสังกัด อยู่กันยันเช้า กิน - นอน ในชมรม ปิดเทอมก็พากันออกค่าย ..... สนุกไปอีกแบบ

ส่วนเดี๋ยวนี้ ...... สิ่งเร้ามันแยะ นศ. หนุ่ม - สาว จ้องแต่สมัคเข้าบ้าน AF ดิ้นรน อยากเป็น นักแสดง / นาง - นายแบบ / นักร้อง ไม่สนใจเรื่องไกลตัว (การเมือง)

และที่สำคัญ ...... ไม่มีผู้นำทางแนวความคิด

โดย: ตกสำรวจ เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 183.89.21.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ....ทำไมนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจการเมืองเหมือนในอดีต....? ค่านิยม สังคม สิ่งแวดล้อม?? SOEY ^^
avatar

สวัสดีครับคุณโซอี้..
โห...นี่ลงทุนเอารูปตัวเองมาลงเลยหรือครับ..
แวะมาทักทายเดี๋ยวว่างๆเข้ามาใหม่ครับ

โดย: บราๆๆ เขียนเมื่อ 5 ต.ค. 10 IP IP: 125.27.181.XXX