ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

 เ ดิมมีเพียงธรรมเนียมปฏิบัติในการวางตัวของผู้พิพากษาที่ปฏิบัติติดต่อกันมาเท่านั้น สิ่งใดกระทำได้ สิ่งใดกระทำไม่ได้ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อๆ กันมา เพราะผู้พิพากษาในประเทศ มีเพียงจำนวนน้อย   ต่อมาจำนวนผู้พิพากษาได้เพิ่มขึ้น ธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ที่เคยปฏิบัติกันมา บางอย่าง ก็มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข   เพราะการเปลี่ยนแปลง ของสังคมภายนอก ทำให้การปฏิบัติตัว ของผู้พิพากษา บางครั้ง มองดูแล้ว ไม่เหมาะสมบ้าง ที่ประชุมคณะกรรมการ ตุลาการครั้งที่ ๖/๒๕๒๗ เห็นว่า ผู้พิพากษาบางท่าน ประพฤติตนในบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งที่ประชุมยังโต้เถียงกันอยู่ว่า การกระทำดังกล่าวนั้น เหมาะสมหรือไม่ เพราะยังไม่มีกฏเกณฑ์วางไว้ เป็นที่แน่นอน ที่ประชุมจึงมีความเห็นว่า น่าจะมีระเบียบ หรือคำแนะนำ หรือมีการวางแนวปฏิบัติไว้ ให้ผู้พิพากษาประพฤติ เพราะแม้จะมีวินัย อยู่ในกฎหมายว่า ด้วยระเบียบ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ก็เป็นเพียงกา รวางหลักเกณฑ์ไว้กว้างๆ บางเรื่องยังคลุมไปไม่ถึง และบางเรื่อง เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ไม่ได้เขียนไว้ จึงตั้งคณะกรรมการ วางหลักเกณฑ์ เรียกว่า ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการขึ้น ซึ่งในด้านจริยธรรม เกี่ยวกับกิจการอื่น และเกี่ยวการดำรงตน และครอบครัวนั้น ได้บัญญัติไว้ทั้งหมด ๑๖ ข้อ ซึ่งจะนำมาให้ดู ดังต่อไปนี้

๑. ผู้พิพากษาจักต้องไม่เป็นกรรมการ
ผู้จัดการ ที่ปรึกษาหรือดำรงตำแหน่งอื่นใด ในห้างหุ้นส่วน บริษัท ห้างร้าน หรือธุรกิจของเอกชน เว้นแต่เป็นกิจกรรม ที่มิได้แสวงหากำไร ผู้พิพากษาจักต้องไม่ประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ หรือกระทำกิจการใด อันจะกระทบกระเทือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือเกียรติศักดิ์ ของผู้พิพากษา

๒. ในกรณีจำเป็นผู้พิพากษาอาจได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ ให้ปฏิบัติ หน้าที่อันเกี่ยวกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานนั้นได้ ในเมื่อการปฏิบัติ หน้าที่ดังกล่าว ไม่กระทบกระเทือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือเกียรติศักดิ์ ของผู้พิพากษา ทั้งจักต้อง ได้รับอนุญาต จากกระทรวงยุติธรรม แล้ว

การเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ ในทำนองเดียวกัน จักต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ต.ด้วย

ผู้พิพากษา ไม่พึงแสดงปาฐกถา บรรยาย สอน หรือเข้าร่วมสัมมนา อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ต่อสาธารณชน ซึ่งอาจกระทบกระเทือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือเกียรติศักดิ์ ของผู้พิพากษา

๓. ผู้พิพากษาไม่พึงเป็นกรรมการ สมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ของสมาคม สโมสร ชมรม หรือ องค์การใดๆ หรือเข้าร่วม ในกิจการใด ๆ อันจะกระทบกระเทือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือ เกียรติศักดิ์ ของผู้พิพากษา

๔. ผู้พิพากษาไม่พึงรับเป็นผู้จัดการมรดก ผู้จัดการทรัพย์สิน หรือผู้ปกครองทรัพย์ เว้นแต่เป็นกรณีที่ ตัวผู้พิพากษาเอง คู่สมรส ผู้บุพการี ผู้สืบสันดานของตน หรือญาติสืบสายโลหิต หรือเกี่ยวพัน ทางแต่งงาน ซึ่งผู้พิพากษา ถือเป็นญาติสนิท มีส่วนได้เสียในมรดก หรือทรัพย์นั้นโดยตรง

๕. ผู้พิพากษาไม่พึงรับเป็นอนุญาโตตุลาการ หรือผู้ประนอมข้อพิพาท

๗. ผู้พิพากษาจักต้องสนับสนุน การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระประมุขแห่งรัฐ

๘. ผู้พิพากษาจักต้องไม่เป็นกรรมการ สมาชิก หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หรือกลุ่มการเมือง และจักต้อง ไม่เข้าเป็น ตัวกระทำการ ร่วมกระทำการ สนับสนุน ในการโฆษณา หรือชักชวนใดๆ ในการ เลือกตั้ง สมาชิกรัฐสภา หรือผู้แทน ทางการเมืองอื่นใด ทั้งไม่พึงกระทำใดๆ อันเป็นการฝักฝ่ายการเมือง หรือกลุ่มการเมืองใด นอกจาก การใช้สิทธิ เลือกตั้ง

๙. ผู้พิพากษาจักต้องเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อยู่ในกรอบของศีลธรรม และพึงมีความสันโดษ ครองตน อย่างเรียบง่าย สุภาพ สำรวมกิริยามารยาท มีอัธยาศัย ยึดถือจริยธรรม และประเพณีอันดีงาม ของตุลาการ ทั้งพึงวางตน ให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป

๑๐. ผู้พิพากษาพึงปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ และพึงขวนขวายศึกษาเพิ่มเติม ทั้งในวิชาชีพ ตุลาการ และ ความรู้รอบตัว ผู้พิพากษาจักต้อง ไม่ก้าวก่าย หรือแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ จาการ ปฏิบัติหน้าที่ ของผู้พิพากษาอื่น

๑๑. ผู้พิพากษาจักต้องไม่ยินยอมให้บุคคลในครอบครัว ก้าวก่ายการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือ ของผู้อื่น และจักต้อง ไม่ยินยอมให้ผู้อื่น ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตน แสวงหาประโยชน์ อันมิชอบ

๑๒. ผู้พิพากษาพึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม และจักต้องไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีชอบ หรือประโยชน์อื่นใด โดยมิชอบ จากผู้บังคับบัญชา หรือ จากบุคคลอื่นใด

๑๓. ผู้พิพากษาจักต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ หรืออาชีพ หรือการงานอื่นใดของ คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคล ซึ่งอยู่ในครัวเรือนของตน มีลักษณะเป็นการ กระทบกระเทือน ต่อการปฏิบัติหน้าที่ หรือเกียรติศักดิ์ ของผู้พิพากษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านความเชื่อถือศรัทธา ของบุคคลทั่วไป ในการประสาทความยุติธรรม ของผู้พิพากษา

๑๔. ผู้พิพากษาและคู่สมรสจักต้องไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆ จากคู่ความ หรือจากบุคคลอื่นใด อันเกี่ยวเนื่อง กับการปฏิบัติหน้าที่ ของผู้พิพากษา และจักต้องดูแลให้บุคคลในครอบครัว ปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย

๑๕. ผู้พิพากษาและคู่สมรสจักต้องไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์ อื่นใดอันมีมูลค่า เกินกว่า ที่พึงให้กัน ตามอัธยาศัย และประเพณีในสังคม และจักต้องดูแล ให้บุคคลในครอบครัว ปฏิบัติเช่นเดียว กันด้วย

๑๖. ผู้พิพากษาจักต้องละเว้นการคบหาสมาคมกับคู่ความ หรือบุคคลอื่น ซึ่งมีส่วนได้เสีย หรือ ผลประโยชน์ เกี่ยวข้อง กับคดีความหรือบุคคล ซึ่งมีความประพฤติ หรือมีชื่อเสียง ในทางเสื่อมเสีย อันอาจจะกระทบกระเทือน ต่อความเชื่อถือ ศรัทธาของบุคคลทั่วไป ในการประสาท ความยุติธรรม ของผู้พิพากษา

 

การรักษาจริยธรรมนี้ ย่อมเป็นผลดีต่อ ผู้พิพากษา ผลดี ต่อประชาชน และประเทศชาติ เป็นอย่างยิ่ง 

Advertisement
รูป การไร้จริยธรรมของตุลาการ คือ การทำร้ายประชาชน ทำร้ายประเทศชาติ
โดย: การไร้จริยธรรมของตุลาการ คือ การทำร้ายประชาชน ทำร้ายประเทศชาติ
ตั้งเมื่อ: 3 พ.ย. 10
แท็ก:
เปิดดู: 3,404 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 18 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

เจอผู้พิพากษามาเองเลยนะท่าน ดีครับ ช่วยเตือนสติและเผยแพร่ความรู้ให้คนไทยได้รับทราบ เห็นด้วยกับท่าน ขอบคุณครับ

โดย: คนไท เขียนเมื่อ 4 พ.ย. 10 IP IP: 124.120.67.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

ผู้พิพากษา ตุลาการ ต้องมีความยุติธรรมในหัวใจ ต้องมีคุณธรรมประจำใจ ไม่เข้าข้างคนผิด ไม่ช่วยคนผิด ถ้าทำไม่ได้ ก็ไม่ควรเป็นผู้พิพากษา ควรลาออกไป เขาเรียกว่าเสียชาติเกิด

โดย: O เขียนเมื่อ 4 พ.ย. 10 IP IP: 183.89.49.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

จริยธรรมในราชการแถบไม่มีแล้ว
ดีคับท่าน
ถูกต้องแล้วครับนาย
สุดท้ายได้เลื่อนตำแหน่ง
ทำตัวไม่เหมาะสมป่านใด ก็ได้รับการปกป้อง
อย่างเช่น ประธานศาล ปกครองสูงสุด
สั่งฟ้องเอาผิด คนเผยแพร่
3-4 ตัวนั่งคุยกันเรื่อง โกงข้อสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่แต่งตั้งญาติ คนใกล้ชิดเป็นเลขา ไม่ผิดเลย ฮา

โดย: dit เขียนเมื่อ 4 พ.ย. 10 IP IP: 125.26.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

นิยามใหม่

ของพวกมัน

เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน
เงิน

โดย: oo เขียนเมื่อ 4 พ.ย. 10 IP IP: 125.27.252.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

จะแต่งตั้งใครมาเป็น ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 50 นี้ก็จะได้แบบวันนี้ เพราะได้รับ JOB กันทุกคนที่เข้ามารับตำแหน่งนี้
ต้องเปลี่ยนชื่อเป็น ตุลาการตาม JOB มองหน้ากันก็มีความรู้สึกเหมือนกันโดยไม่ต้องเอ่ย / เอียงกะเท่เร่

โดย: จะจะ เขียนเมื่อ 4 พ.ย. 10 IP IP: 202.60.207.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

ศาลรัฐธรรมนูญทุกวันนี้ มันเหมือนตาชั่งจะเอียงนะครับ จริงๆแล้วควรจะมีความยุติธรรมเป็นกลาง ไม่ใช่เอียงเข้าข้างใครอย่างที่เป็นคลิปออกมา ทุกวันนี้ผมเห็นว่าความยุติธรรมของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ตรงไหน ครับ...

โดย: คุจิกิ เขียนเมื่อ 4 พ.ย. 10 IP IP: 118.175.34.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

ประชาธิปไตยในชุมโจร ย่อมได้โจร

โดย: sert เขียนเมื่อ 4 พ.ย. 10 IP IP: 202.28.62.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

ตั้งคนที่เกลียดอีกฝ่ายมาเป็นศาล มันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้ว

โดย: prame9 เขียนเมื่อ 4 พ.ย. 10 IP IP: 124.120.227.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

คิดว่าจะมี ตลก. ศาล รธน. ซักกี่คนที่ท่องได้เกิน 5 ข้อ

ตอนนี้ก็ท่องแต่ว่า
๑. จัดฉาก
๒. ตัดต่อ
๓. ขบวนการแรนเจอร์
๔. หมิ่น
๕. คนถ่ายผิด

ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่คนเอาความจริงมาปล่อย เตรียมตัวตาย

โดย: สุโค่ย เขียนเมื่อ 3 พ.ย. 10 IP IP: 202.12.97.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

พล.ต.ต.วิสุทธิ์ เปิดเผยว่า " นักการเมืองใน
พื้นที่ภาค 9 เลวทั้งนั้น โดยช่วงเวลาที่ผมอยู่ใน
พื้นที่สามารถพูดได้ว่าปราศจากตู้ม้าอย่างสิ้นเชิง
หรือการที่ตนบุกจับบ่อนการพนันที่หาดใหญ่
จับผู้กระทำผิด 60-70 คน ผมเสนอให้มีการ
ย้าย ผกก.หาดใหญ่ทันที ทั้งๆ ที่ทุกคนรู้ว่า
ผกก.คนนี้เป็นเด็กของใคร สิ่งที่ผมเอ่ยมานั้น
ไม่ใช่สีเทา แต่เป็นสีดำ จนเป็นเหตุให้มีการ
แทรกแซงการโยกย้ายผมในครั้งนี้คล้ายกับ
กรณีของ พล.ต.อ.สมเพียร เอกสมญา
อดีต ผกก.สภ.บันนังสตา จ.ยะลา ที่เสีย
ชีวิตในหน้าที่ ”

โดย: พล.ต.ต.วิสุทธิ์ เปิดเผยว่า "นักการเมืองในพื้นที่ภาค 9 เลวทั้งนั้น เขียนเมื่อ 3 พ.ย. 10 IP IP: 192.168.1.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

ดีใจมีคนหน้าด้าน...แบบมีการศึกษา

โดย: นายกาล่อน เขียนเมื่อ 3 พ.ย. 10 IP IP: 124.121.207.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

สั่งปลดลดกระเเส ดีกว่าทำตัวเป็นตอ

โดย: ดาเมท เขียนเมื่อ 3 พ.ย. 10 IP IP: 115.87.107.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ประมวลจริยธรรม ข้าราชการตุลาการ ๑๖ ข้อ ฝากถึง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
avatar

ใหม่!!!grc ระบบทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต 100% สร้างรายได้ 3 แสนบาท ภายใน 2 เดือน
ไม่ต้องขายของ ไม่ต้องรักษายอด ไม่ต้องเดินทางอบรม
ดูต่อที่ Http://bmu.li/HAe

โดย: dw เขียนเมื่อ 3 พ.ย. 10 IP IP: 61.90.20.XXX