..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY

 

 1. ปัญหาครูอาจารย์ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาของไทยส่วนใหญ่ ยังขาดความเข้าใจว่า การปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงนั้นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อย่างถึงรากถึงโคน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและแตกต่างไปจากเดิม เช่น การเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธีทำงาน ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ เปลี่ยนแปลงหลักสูตร วิธีการสอนแบบบรรยายให้ผู้เรียนท่องจำไปสอนแบบครูเป็นผู้ชี้แนะ ช่วยให้เด็กรักการอ่าน การใฝ่เรียนใฝ่รู้ รู้จักที่จะเรียนด้วยตนเอง คิดวิเคราะห์ ทดลอง ลงมือปฏิบัติ ต้องการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคน หรือเปลี่ยนทั้งระบบ ในขณะที่คนนอกจะมีโอกาสมองได้กว้างขวางกว่าและวิพากษ์วิจารณ์ได้มากกว่า การปฏิรูปการศึกษาที่ได้ผลในประเทศอื่นมักจะมาจากแรงผลักดันภายนอกองค์กรโดยอาศัยประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการศึกษาที่เข้มแข็ง เป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษา บางประเทศมีการตั้งคณะกรรมมาธิการแห่งชาติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ที่ประกอบด้วย คนนอกกระทรวงศึกษาและไม่ใช่ข้าราชการประจำ มาเป็นคณะผู้นำในการปฏิรูป เพราะเขาเห็นว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในระดับชาติ ไม่ใช่การปรับปรุง เล็กน้อยในระดับกระทรวง รวมทั้งยังมีแรงผลักดันจากผู้ปกครอง นายจ้าง นักเรียนนักศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำทางสังคม ที่ตระหนักว่าการปฏิรูปการศึกษาคือความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง

2. ปัญหาการขาดภาวะผู้นำที่ตระหนักถึงรากเหง้าและความสำคัญของปัญหาการปฏิรูป การศึกษา มองปัญหาเรื่องการศึกษาอย่างเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นในสังคมแบบเป็นระบบองค์รวม และ รู้จักจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของปัญหา เพื่อก่อให้เกิดแกนนำในการเปลี่ยนแปลง การจะปฏิรูปครูอาจารย์อย่างขนานใหญ่อาจแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มครูเก่งครูดีอยู่แล้ว ควรเพิ่มแรงจูงใจในการทำงาน เช่น ปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ให้ทุนทำวิจัยและทำกิจกรรมเพื่อขยายบทบาทไปช่วยครูคนอื่นๆและช่วยให้ผู้เรียนเรียน รู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2) กลุ่มครูปานกลาง ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดต้องมีโครงการฝึกอบรม ให้การศึกษาใหม่อย่างจริงจัง โดยเน้นให้ครูใช้เวลาในตอนเย็นและช่วงปิดภาคเรียนได้เรียนรู้พัฒนา ตนเอง ผ่านการศึกษาทางไกล การจัดอบรมสัมมนา เพื่อให้ครูเรียนรู้ที่จะเป็นครูแบบใหม่ ที่รักการอ่าน คิด วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น สามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแรงจูงใจให้ทุนเรียน ให้งบประมาณสนับสนุนซื้อหนังสือและการใช้อินเทอร์เน็ต ฯลฯ และควรปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ ภายหลังที่ครูผ่านการประเมินว่าได้มีการเรียนรู้และพัฒนาเพิ่มเติมได้ 3) กลุ่มครูหัวเก่าและครูแบบไม้ตายซาก ที่สอนแบบเก่าไปวันๆ ไม่สนใจอ่านหรือติดตามความรู้ใหม่ ไม่มีจิตใจเป็นครูที่ดี เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้ยาก ถึงจะให้โอกาสในการฝึกอบรมใหม่ ประเมินใหม่แล้วยังไม่ได้ผล ควรถูกโยกไปทำงานธุรการและให้เกษียณก่อนกำหนด 4) กลุ่มครูรุ่นใหม่ ควรมีการคัดเลือก ให้ทุนคนมาเรียนครูแบบหาคนที่มีความคิดอุดมการณ์อยากเป็นครู และเป็นคนเรียนเก่งด้วย โดยมีแรงจูงใจหาตำแหน่งงานให้ ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ท้าทาย มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ปรับเงินเดือนครูอาจารย์ให้สูงขึ้น เราจึงจะสามารถสร้างคนที่จะเป็นแกนนำไปปฏิรูปการเรียนการสอนแบบใหม่ได้ อีกประเด็นที่ควรให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าการปฏิรูปครูอาจารย์ คือ การปฏิรูปที่เริ่มจากตัวผู้เรียน โดยเฉพาะวัยที่สำคัญที่สุดคือ วัยอนุบาลหรือก่อนชั้นประถมศึกษา เนื่องจากเป็นวัยที่สมองมีโอกาสพัฒนามาก...

3. ปัญหาระบบคัดเลือก การบริหารและการให้ความดีความชอบครูอาจารย์ ผู้บริหารและ บุคลากรทางการศึกษา อยู่ภายใต้ระบบราชการแบบรวมศูนย์กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฏิรูปทางการศึกษา ระบบนี้ทำให้ครูอาจารย์ ผู้บริหารส่วนใหญ่ทำงานตามหน้าที่ให้พอผ่านกฎระเบียบไปวันๆก็ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีตามระบบราชการ ไม่มีการแข่งขัน การตรวจสอบและประเมิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างจริงจัง แม้จะมีการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อน ตำแหน่งบ้าง แต่ก็เป็นการประเมินภายใต้กรอบข้าราชการแบบหล้าหลัง เช่น การสอบ การประเมินจากงานเขียน การรายงานเอกสาร ไม่ได้มีการประเมินจากผลลัพธ์ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างแท้จริง อีกทั้งระบบราชการแบบรวมศูนย์เป็นระบบบริหารแบบอุปถัมภ์ มีการปกป้องผลประโยชน์ ส่วนตัว แบบถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่ค่อยดูแล วิจารณ์ หรือลงโทษเพื่อนร่วมงานในกระทรวงอย่างจริงจัง ส่วนการได้ดีระบบดังกล่าวมักใช้วิธีการประจบ แสดงความจงรักภักดี เป็นพรรคพวก มีการ วิ่งเต้นแลกด้วยผลประโยชน์ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ กลายเป็นระบบการบริหารที่ขาดประสิทธิภาพและขาดความเป็นธรรม ทำให้ครูอาจารย์ที่เก่งที่ดีบางส่วนลาออกไปทำงานอื่นที่...

 4. ปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้งบประมาณการศึกษาในแง่คุณภาพของผู้จบการศึกษาทุกระดับต่ำกว่าหลายประเทศ ทั้งๆที่การจัดสรรงบประมาณการศึกษาของรัฐบาล คิดเป็นสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรืองบประมาณประจำปีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ปัญหาเกิดจากการใช้งบประมาณไม่เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในหลายด้าน เช่น นิยมใช้ งบประมาณไปก่อสร้างอาคารสถานที่ และการซ่อมแซมมากกว่าการใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการศึกษา หนังสือ ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาการเรียนการสอนจริงๆ มีการใช้ งบเดือนครูอาจารย์มาก การกระจายครูอาจารย์ไปตามสถานศึกษามีความไม่เป็นธรรม ครูอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาสูงกระจุกอยู่แต่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมือง บางโรงเรียนมีครูเกินเกณฑ์ แต่บางโรงเรียนมีครูขาดเกณฑ์ ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กในอำเภอรอบนอกมีครูน้อย เพราะจำนวน นักเรียนทั้งโรงเรียนมีน้อย ทำให้ครูคนหนึ่งต้องสอนหลายชั้นหลายวิชา การจัดสรรงบประมาณให้กับระดับการศึกษาและสถานศึกษาต่างๆมีความไม่เป็นธรรม ไม่มีระบบการจัดสรรที่คำนึงถึงต้นทุน และผลตอบแทนอย่างเป็นระบบชัดเจน

5. ปัญหาระบบการประเมินผลและการสอบแข่งขันเพื่อรับการคัดเลือกเรียนต่อใน มหาวิทยาลัย รวมทั้งการศึกษาระดับอื่นๆด้วย ยังเป็นการสอบแบบปรนัย เพื่อวัดความสามารถในการจดจำข้อมูล ทำให้ขัดแย้งกับแนวคิดปฏิรูปการเรียนรู้แบบใหม่ที่เสนอว่า ควรให้ผู้เรียนได้หัด คิดวิเคราะห์เป็น ระบบการประเมินผลแบบนี้เป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเรียนรู้แบบใหม่ที่ต้องการให้ผู้เรียนเก่ง ดี มีความสุข คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์เป็น เพราะผู้ปกครอง ครูอาจารย์ นักเรียนต่างก็ห่วงแต่เรื่องทำเกรดเพื่อการสอบแข่งขันในระบบแพ้คัดออก คัดเลือกคนส่วนน้อยไปเรียนระดับสูง ขณะเดียวกันยังมีปัญหาสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพแตกต่างกันมาก โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งมานานและได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐมาก ทำให้มีชื่อเสียงและผู้เรียนก็เสียค่า เล่าเรียนที่ต่ำกว่ามหาวิทยาลัยเอกชน ทำให้นักเรียนต้องแข่งขันแย่งกันเข้าไปเรียน เพื่อที่จะได้รับ ปริญญาไปแข่งขันหางานทำ หาเงินให้มากภายใต้ระบบและนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ เน้นการเพิ่มผลผลิตและการแสวงหากำไรสูงสุด ทางออกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องปฏิรูปเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณและการประเมินผล/การสอบคัดเลือกใหม่ ..จัดสรรงบประมาณและกำลังคนให้สถานศึกษาในจังหวัดและอำเภอรอบนอกเพิ่มขึ้น มีทุนการศึกษาและเงินยืมเรียนสำหรับผู้เรียนสายอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น โดยกำหนดคุณวุฒิวิชาชีพและอัตราเงินเดือนผู้จบอาชีวศึกษาให้สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเลือกเรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น ไม่ต้องมุ่งแข่งขันแย่งกันเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนใคร อยากเรียนต่อมหาวิทยาลัยภายหลังให้ทำได้ง่ายขึ้น เช่น คนที่ทำงานแล้วสามารถมาสมัครเรียนในตอนเย็น เสาร์อาทิตย์ เรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตและการใช้สื่ออื่นๆได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพ ถ้าทำได้เช่นนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ไม่ต้องเน้นทำเกรดเพื่อแย่งกันเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากเกินไป และจะได้เปลี่ยนแปลงค่านิยมแข่งขันเห็นแก่ตัวด้วย การประเมินผล/การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ควรประเมินผลในด้านการ พัฒนาตนเอง ทั้งด้านปัญญา อารมณ์ คุณธรรมจริยธรรม หรือจิตสำนึกเพื่อสังคมอย่างรอบด้านด้วย ไม่ใช่พิจารณาจากการสอบแบบเน้นท่องจำข้อมูลด้านเดียว การรับคนเข้าเรียนต่อระดับสูงต้องพิจารณาจากความถนัด ความเหมาะสมของผู้เรียนด้วย เช่น ในบางประเทศการรับนักศึกษาแพทย์ ได้กำหนดให้ผู้สมัครต้องไปเป็นอาสาสมัครทำงานเป็นผู้ช่วยให้บริการในโรงพยาบาลระยะหนึ่งก่อนจึงจะมาสมัครได้ เพื่อดูคะแนนความประพฤติ นิสัย ความอดทนและมีเมตตาธรรมระหว่างปฏิบัติงาน ประกอบกับคะแนนในชั้นมัธยมปลาย ไม่ใช่ดูคะแนนสอบอย่างเดียว ดังนั้นการรับ นักศึกษาสาขาอื่นๆก็ต้องพิจารณาจากการทำกิจกรรม เพื่อดูความประพฤติและอุปนิสัยใจคอด้วย ...

 เน้นการสร้างค่านิยม ว่า ใบปริญญา ประกาศนิยบัตร ใบวุฒิบัตร ไม่ใช่ใบสำคัญที่ตีตราความเป็นมนุษย์ เหมือนในปัจจุบัน เพื่อลดแรงกดดันของพ่อแม่ผู้ปกครองสู่บุตรหลาน..การปฏิรูปการเรียนรู้ที่มุ่งให้คนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขได้ต่างหากที่จะส่งผล ต่อความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการดำเนินชีวิตของอนาคตตัวเองและอนาคตประเทศไทยต่อไป...

 

 

Advertisement
รูป soey30
โดย: soey30
ตั้งเมื่อ: 15 พ.ย. 10
แท็ก:
เปิดดู: 1,424 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 27 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ตราบใดที่ ยังมีต้องการประเมินวิทยฐานะ คศ.3 คศ.8 อะไรแบบหลอกๆนั้น และยังให้ครูต้องมานั่งทำงานพิเศษ ธุรการการเงินพัศดุ ซึ่งเบียนเบียดเวลาสอนของครู อย่างนี้อยู่เรื่อยไปแล้วล่ะก็ การศึกษาจะเอาดีไม่ได้แน่นอน

และอีกอย่าง สมศ. เป็นองค์ที่มีส่วนทำให้การศึกษาพัง สมควรยกเลิกไปซ่ะ เอาเงินมาพัฒนาโรงเรียนในชนบทยังจะดีกว่า

โดย: หนึ่ง เขียนเมื่อ 17 พ.ย. 10 IP IP: 110.164.35.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ปฏิรูปบุคลกรอย่างเช่นครูก่อนดีกว่าครับทุกผมอยู่ในระบบราชการครุรู้ได้ดีว่าไม่ควรเอาครูมาเป็นคนบริหารองค์กรณ์ของตัวเองเพราะไม่มีศักยาภาพที่จะบริหารจัดการเลยแม้แต่น้อย ความคิดล้าหลัง ไม่รับฟังความคิดเห็นของเด็กรุ่นใหม่ อันนี้ต้องปรับปรุงอย่างมาก

โดย: kuyguyai เขียนเมื่อ 17 พ.ย. 10 IP IP: 223.205.46.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ไม่ต้องปฏิรูปมากมายหรอก

แค่ทำให้การศึกษามันเชื่อมกับสังคมรอบตัวได้ ก็พอแล้ว

ดังนั้น...ครูต้องและใช้สังคมรอบตัว

ต้องใช้ชุมชนเพื่อให้การศึกษาแก่เด็ก ..อย่าแยกเด็กจากชุมชน จากสังคม...ให้เด็กมีส่วนร่วมในชุมชน..อาจจะมีสภาพแวดล้อมดีมากเกิน หรือไม่ค่อยดี ก็ต้องให้รู้จักปรับตัว

ทุกวันนี้ เรียนอะไร...หลายอย่างมันหลุดโลกไปไกล...

เด็กทั่วไป ..เด็กโตแค่ไหนกลับบ้านไปก็ยังเป็นเด็ก .. คิดทำอะไรไม่เป็นเหมือนเดิม เพราะมีหน้าที่แค่กินและเรียน อยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมวัยเดิม

แต่เด็กที่เรียนรู้อยู่กับชุมชน กลับบ้านมาก็โตขึ้นตามวัย ใว้ใจได้ วางใจการงานได้ เขามองเห็นความเป็นไป เพราะเขามีประสบการณ์ร่วม... โตขึ้นมาก็เป็นผู้ใหญ่ของแท้

ไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจเด็ก...

โดย: เออ เขียนเมื่อ 16 พ.ย. 10 IP IP: 58.181.167.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ต้องเริ่มปฏิรูปจาก ผู้ถ่ายทอดก่อนเป็นอันดับแรก โดยการคัดเลือกผู้มีความสามารถในการถ่ายทอด และ มีองค์ความรู้ เข้า มาเป็นครู อาจารย์ โดย ให้เงินเดือน จูงใจ และ สวัสดิการ ในอัตราที่ เทียบเท่า กับ อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉลี่ย และ สร้างความกดดันให้กับครู อาจารย์ที่อยู่ระบบการศึกษา ให้ มีการเพิ่มศักยภาพในการสอน มากกว่าทำผลงาน เพื่อประโยชน์ส่วนตน (ทำยังไงไปคิดเอง)

โดย: per เขียนเมื่อ 16 พ.ย. 10 IP IP: 61.19.222.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ผู้บริหารส่วนใหญ่ บ้าพลัง สนใจแต่ผลงาน
กะวิทยะฐานะของตนเอง มวลชนไม่ร่วมด้วย
ควรมีการสับเปลียนทุก 4 ปีทุกคน(อยู่นานก้อเป็นเสือนอนกิน)
ยกเลิกระบบวิทยาฐานะ.....หัดมาสนใจเด็กกันดีกว่า

เงินอย่างเดียว.....ไม่ได้ช่วยอนาคตชาติ

ปรับเปลี่ยนก่อนที่จะไม่มีลูกหลานให้ปรับเปลี่ยน

โดย: คนใน เขียนเมื่อ 16 พ.ย. 10 IP IP: 10.251.32.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ปฏิรูป แบบไทยๆ คือการ ปะ + ติ + ลูบ = ปะโน่นแปะนี่ไม่มีวันเสร็จเหมือนปะถนน แล้วก็ติโน่นตินี่โทษแต่คนอื่นไม่มองความผิดพลาดของตัวเองและถึงแม้จะรู้ว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองก็พยายามกลบเกลื่อนโทษคนอื่นไว้ก่อน และสุดท้ายก็ลูบๆ คลำๆ ผลงานอันที่มีตำหนิของตนเองว่าเริดหรูเสียเต็มประดา

โดย: เลิก... เขียนเมื่อ 16 พ.ย. 10 IP IP: 203.172.211.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ถึงเวลาตั้งนานแล้วเดี๋ยวนี้ทำไมเด็กต้องเรียนพิเศษถ้าไม่เรียนพิเศษเด็กก็สอบไม่ได้ที่ดีหรือสอบเข้าที่อื่นไม่ได้หรือว่าหรือว่า
ครูที่โรงเรียนไม่มีคุณภาพเด็กเรียนพิเศษแต่ละที่ต้องเสียค่ารถค่าน้ำมันจิปาถะต่างๆๆมากมายทำยังไงจะลดสิ่งนี้ไปได้ถ้าจำเป็นต้องเรียนพิเศษจริงๆๆทำไมไม่เป็นที่โรงเรียนเดี๋ยวนี้ฝรั่งต่างชาติมาหากินสอนพิเศษมากมายรัฐบาลรู้บ้างหรือเปล่า
พูดไปก็เหนื่อยใจโครงการเรียนฟรีบ้าบออะไรเก็บโนน่เก็บนี่เต็มไปหมด

โดย: เบื่อ เขียนเมื่อ 16 พ.ย. 10 IP IP: 182.53.160.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ข้อ 1 เปลี่ยนจาก Teacher เป็น Instructor
ข้อ 2 นึกถึง ดร.ภิญโญ สาธร อาชีพครูต้องครบถ้วน ทั้งเกียรติ รายได้ สวัสดิการ (เงินเดือนน้อยมาก)
ข้อ 3 ระบบการคัดเลือก การสรรหา ใช้ไม่ได้ในเมืองไทยทุกอาชีพ ถ้าขาดข้อ 2
ข้อ 4 เหมือนกับอาชีพอื่น ๆ
ข้อ 5 ค่านิยมของผู้ปกครอง โรงเรียนกวดวิชา มาตรฐานการศึกษา
มีไม่น้อยที่คนมีปริญญา วุฒิบัตร ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต บางคนเป็นอันตรายต่อสังคมอีกด้วย
ขอบคุณท่านเจ้าของกะทู้นี้สะท้อนความจริงและแนวทางปฏิรูปการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม สั้น ๆ ชัดเจน

โดย: PJRuck เขียนเมื่อ 16 พ.ย. 10 IP IP: 119.31.121.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

ทักทายก่อนนอน ค่ะ
พี่ ททท คุณบราๆๆ
ไม่เข้าใจเลย กระทู้นู๋ กลายเป็น พื้นที่ขายสินค้า

โดย: soey30 เขียนเมื่อ 15 พ.ย. 10 IP IP: 61.90.66.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

โหวดให้ แล้วนะ จ๊ะ

โดย: ททท. เขียนเมื่อ 15 พ.ย. 10 IP IP: 182.52.207.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

กลายเป็นกระทู้ขายสินค้าไปซะแล้ว...

โดย: บราๆๆ เขียนเมื่อ 15 พ.ย. 10 IP IP: 125.27.179.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

หวัดดีคุณบราๆๆ จ๊ะ

ก็ไม่รู้น่ะ พวกเราคงพวก สร้างความแตกแยกในสังคมมั้งน่ะค่ะ

เด๋วขอตัวไปทำงานก่อนค่ะ

โดย: soey30 เขียนเมื่อ 15 พ.ย. 10 IP IP: 115.87.187.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

การศึกษาต้องถูกกำหนดร่วมกันนะ ไม่ใช่ถูกกำหนดจากส่วนกลาง เพราะประเทศไม่ใช่แค่พื้นที่ภาคกลาง และการศึกษาต้องให้อิสระแต่ละพื้นที่ด้วย เพราะประเทศไทยหลากหลายเผ่าพันธ์ จะบังคับกันไม่ให้มีความต่างมันก็เบียดเบียนกัน

โดย: a เขียนเมื่อ 15 พ.ย. 10 IP IP: 118.172.62.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

สอนและเรียนเพือให้ได้ใบประกาสคับ คุณภาพเลยไม่มี ชั่วโมงมันรีบเร่ง ไม่ค่อยมีเวลาให้กับการดูหนังสือ เอาแค่ให้มันจบออกมาก่อน

โดย: koi เขียนเมื่อ 15 พ.ย. 10 IP IP: 58.9.59.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ..ว่าด้วยเรื่องปฎิรูปการศึกษากับการเมือง ถึงเวลาหรือยัง? (กระทู้การเมือง) SOEY
avatar

สวัสดีครับ..คุณโซอี้..
แป่ว...ลงมาด้านล่างอีกแล้ว
ผมเองก็ตั้งกระทู้..ข้อความที่เวปผู้จัดการว่าคนเสื้อแดงไม่มีน้ำใจช่วยน้ำท่วม..แต่ไม่ขึ้นซะงั้น..
แต่คนหลายพ่อตั้งกระทู้ขึ้นทุกรอบ..อิอิ..
หรือเพราะชื่อผมติดโผ...
***คนตั้งกระทู้สร้างความแตกแยก***

โดย: บราๆๆ เขียนเมื่อ 15 พ.ย. 10 IP IP: 125.27.179.XXX