สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด

มติของการกสงฆ์ กรณีสันติอโศก

พระพุทธศาสนาได้สถิตธำรงเป็นมิ่งขวัญแห่งชีวิต และเป็นสรณะแห่งจิตใจของชนชาติไทยมาช้านาน จนเกิดเป็นความรู้สึกฝังใจว่า คนไทยได้อยู่ใต้ร่มโพธิ์ทองพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้นมาในโลก ดังเช่นที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงมีพระราชดำรัสในคราวที่ราชทูตจากยุโรปมาเกลี้ยกล่อมให้พระองค์เปลี่ยนศาสนาว่า ได้ทรงนับถือศาสนาอันได้นับถือต่อๆ กันมาถึง ๒,๒๒๙ ปีแล้ว เป็นต้น และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ได้ทรงเป็นพุทธมามกะอย่างแนบแน่น และทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาในฐานะเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดตลอดมา

แต่มาบัดนี้ ได้ปรากฏถึงพฤติการณ์ส่อถึงเจตนาที่จะบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาให้วิปริตสลายไป ด้วยกลวิธีอันแยบคาย ที่กล่าวโดยรวบยอดได้เป็น ๒ ลักษณะ ย้อนรอยกัน คือ ทำวิปริตจากพระธรรมวินัย และ ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต

ทั้งนี้ โดยฐานที่พระธรรมวินัยเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนา การกระทำทั้งสองลักษณะดังกล่าวนี้ นับได้ว่าเป็นภยันตรายอันร้ายแรงแก่พระพุทธศาสนาโดยแท้ คือ พวกที่ทำวิปริตจากพระธรรมวินัย จะทำให้พระธรรมวินัยดูเหมือนสิ่งเหลวไหลไร้สาระ ส่วนพวกที่ทำพระธรรมวินัยให้วิปริต ยิ่งร้ายไปกว่า เพราะเป็นการทำลายรากแก้วของพระพุทธศาสนาโดยตรง และทำให้เกิดเป็นก๊ก แตกแยกใหญ่โตขึ้นในวงการพระพุทธศาสนา

กลุ่มบุคคลผู้ก่อการอันจะเกิดผลร้ายเหล่านี้ที่แสดงตัวเด่นชัดในขณะนี้ คือกลุ่มที่เรียกกันว่า สันติอโศก ซึ่งมีบุคคลที่มีนามว่า พระโพธิรักษ์ เป็นหัวหน้า กลุ่มบุคคลพวกนี้ได้แสดงบทบาทกำเริบถึงขนาดกล้าพอที่จะประกาศแข็งข้อ ไม่นำพาต่อกฎหมายของบ้านเมือง โดยการออกแถลงการณ์ ประกาศตัวไม่ขึ้นต่อการปกครองของคณะสงฆ์ซึ่งตั้งขึ้นและปฏิบัติตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๑๘ ที่วัดหนองกระทุ่ม ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ว่าโดยระยะเวลา พฤติการณ์อันเลวร้ายนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อนานปีมาแล้ว โดยคณะสงฆ์ในท้องถิ่นได้ดำเนินการในขั้นต้นด้วยพื้นฐานแห่งเมตตาธรรม ด้วยหวังว่าบุคคลดังกล่าวจะสำนึกผิดและกลับใจได้เอง เพราะมิใช่คนโง่เขลาเบาปัญญา ประการหนึ่ง กับการกระทำนั้นผิดปกติวิสัยที่คนผู้มีสามัญสำนึกจะพึงกระทำ อีกประการหนึ่ง

แต่เป็นที่น่าเสียใจว่า ความหวังบนพื้นฐานแห่งเมตตาธรรมอันบริสุทธิ์เช่นนั้น ได้กลายเป็นความผิดหวังและผิดพลาด โดยที่ความเมตตาของคณะสงฆ์ได้ปรากฏในสายตาเสมือนกับว่าเป็นความเกรงกลัวต่ออิทธิพลของคนเหล่านั้น จึงปรากฏการกระทำในลักษณะกำเริบยิ่งๆ ขึ้น ถึงกับประกาศตนเป็นผู้ทรงคุณวิเศษยิ่งกว่าใครๆ ในวงการพระพุทธศาสนาทั้งหมด เช่น อวดอ้างว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นพระอรหันต์อยู่เสมอๆ อ้างว่าตนเป็นพระโพธิสัตว์ จนกระทั่ง อ้างว่า ตนเป็นพระสารีบุตรกลับชาติมาเกิด มีญาณวิเศษรู้ธรรมได้เองเหมือนเป็นพระศาสดา ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้ความชำนาญในด้านการโฆษณาชวนเชื่อที่ตนมีอยู่เป็นเครื่องมือ อันจะมีผลให้ผู้คนถูกมอมเมาให้เชื่อถืออย่างผิดๆ อันจะเป็นผลร้ายอย่างยิ่งในอนาคต ต่อความมั่นคงถูกต้องแห่งพระธรรมวินัย และวงการพระพุทธศาสนาอันเป็นมิ่งขวัญสำคัญของบ้านเมือง

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะการกสงฆ์ แต่งตั้งโดยมติมหาเถรสมาคม ครั้งพิเศษ ที่ ๑/๒๕๓๑ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ จึงได้มีการประชุมพิจารณากรณีสันติอโศก ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันโดยสมานฉันท์ว่า ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการกำจัดกวาดล้างเสี้ยนหนามร้ายแห่งพระพุทธศาสนาเหล่านี้ให้หมดสิ้นไป ขอให้คณะสงฆ์อันมีมหาเถรสมาคมเป็นองค์กรสูงสุด และทางราชการ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ขอให้มหาเถรสมาคมใช้อำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช ๒๕๐๕ มีคำสั่งให้พระโพธิรักษ์สละสมณเพศเสีย ทั้งนี้โดยฐานประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ และไม่สังกัดอยู่ในวัดใดวัดหนึ่ง ทั้งไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เพราะจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ปรากฏเด่นชัดว่า พระโพธิรักษ์ได้ประพฤติล่วงละเมิดพระธรรมวินัยเป็นอาจิณ อย่างจงใจและต่อเนื่อง อีกทั้งจงใจทำพระวินัยให้วิปริตคลาดเคลื่อนจากคำสอนของพระศาสนา และได้ประกาศตัวอย่างชัดแจ้งที่จะไม่ขึ้นหรือสังกัดอยู่กับคณะสงฆ์ไทย โดยได้พำนักอาศัยบ้านแทนวัด เรียกว่าพุทธสถาน

๒. สำหรับบุคคลที่เป็นบริวาร ที่พระโพธิรักษ์จัดทำให้ปรากฏภาวะเสมือนอยู่ในสมณเพศ โดยไม่เอื้อเฟื้อต่อสังฆกรรมตามพระวินัย ให้ประกาศว่าบุคคลเหล่านั้นมิใช่ผู้ที่บวชถูกต้องตามพระวินัย อันมีผลทำให้ถือไม่ได้ว่ามีเพศสมณะ แต่อาจจะมีบางคนอยู่ในฐานะที่ควรแก่ความเมตตากรุณา เพราะหลงเข้าไปยอมรับนับถือโดยรู้ไม่เท่าทันเล่ห์กลอันแยบคาย ถ้าบุคคลเช่นนี้ คนใดประสงค์จะได้เพศเป็นสมณะโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัย ให้มาแสดงตัว และแสดงความสัตย์จริงต่อพระสังฆาธิการ ตั้งแต่ชั้นเจ้าคณะจังหวัดผู้เป็นการกสงฆ์ขึ้นไป และขอรับการบรรพชาอุปสมบทปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยอันถูกต้องต่อไป ในกรณีเช่นนี้ ให้พระสังฆาธิการทดสอบความจริง และให้ความอนุเคราะห์โดยควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป

๓. ให้กระทำประกาศนียกรรมประกาศข้อเท็จจริงให้พุทธบริษัททราบโดยทั่วกัน เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทำมาแล้วในกรณีพระเทวทัต ตามความในพระวินัยปิฎกเล่ม ๗ ข้อ ๓๖๒ หน้า ๑๗๓ ทั้งนี้โดยวิธีการต่างๆ ด้วยความหวังผลอย่างแท้จริง ภายใต้ความสำนึกว่า ฝ่ายที่กระทำความผิดนั้นได้สร้างพลังมวลชนห้อมล้อมไว้แล้วอย่างกว้างขวางและเป็นปึกแผ่น

๔. ให้กรมการศาสนาแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรทั่วพระราชอาณาจักร ให้ทราบข้อเท็จจริงและมิได้คบหาสมาคม หรือให้ความร่วมมือใดๆ แก่พระโพธิรักษ์และคณะที่พระโพธิรักษ์บวชให้ เว้นแต่กรณีที่กล่าวไว้ในข้อ ๒ วรรค ๒ ทั้งนี้เพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลเหล่านั้น ใช้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของประเทศอีกต่อไป

สมเด็จพระธีรญาณมุนี
ประธานคณะการกสงฆ์
วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒

ประธานคณะทำงานประกาศนียกรรมได้สรุปว่า
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๓๒ มหาเถรสมาคม ได้ประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๓๒ พิจารณามติการกสงฆ์ทั้ง ๔ ข้อดังกล่าว มหาเถรสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามมติ ของคณะการกสงฆ์ทุกประการ แต่สำหรับการดำเนินการตามมาตรา ๒๗ ตามข้อวินิจฉัยของการกสงฆ์ข้อ ๑ นั้น ให้กรมการศาสนาปรึกษาหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในปัญหาที่ว่า อำนาจของมหาเถรสมาคมที่จะมีคำสั่งให้พระภิกษุสละสมณเพศตามมาตรา ๒๗ จะต้องปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ ๑๑ (พุทธศักราช ๒๕๒๑) ว่าด้วยการนิคคหกรรมหรือไม่ และมีมติแต่งตั้งคณะทำงานประกาศนียกรรม มีพระธรรมมหาวีรานุวัตรเป็นประธาน ดำเนินการต่อไปได้เลย

ในตอนท้ายการปิดประชุมการกสงฆ์ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงประทานพระโอวาทบางตอนว่า

เรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพียงไร เป็นหลักต่อเสี้ยนหนาม เป็นเครื่องบั่นทอนพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์เพียงใด

เป็นการทำคณะสงฆ์ให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ทำพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ทำประเทศ บ้านเมือง ประชาชนผ่องแผ้ว ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

เรื่องนี้นับเป็นเรื่องใหญ่หลวงในสังฆมณฑลไทย เป็นภัยร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนาและกระทบถึงความมั่นคงของประเทศชาติด้วย

เพราะฉะนั้น คณะทำงานประกาศนียกรรม จึงขอประกาศให้พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนได้ทราบข้อเท็จจริงโดยทั่วกัน และมิให้คบหาสมาคมหรือให้ความร่วมมือใดๆ แก่พระโพธิรักษ์และคณะที่พระโพธิรักษ์บวชให้

ขอให้พระภิกษุสามเณรและพุทธบริษัทได้ร่วมกันมนสิการและพึงสังวรระวัง พร้อมทั้งบอกกล่าวแจ้งให้ทราบต่อๆ กันอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ตกเป็นเครื่องมือของบุคคลเหล่านั้น ใช้บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๒
พระธรรมมหาวีรานุวัตร
ประธานคณะทำงานประกาศนียกรรม

Advertisement
รูป sebe9999
โดย: sebe9999
ตั้งเมื่อ: 18 ก.ค. 08
เปิดดู: 9,737 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 78 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ไม่ต้องใช้สมองคิดหรอกครับ เรื่องนี้แค่หัวเข่าก็พอ ...

โดย: ไสย เขียนเมื่อ 30 พ.ย. 08 IP IP: 202.149.25.XXX
ความคิดเห็นที่ 77 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

นายรักษ์ เขาไม่ใช่พุทธค่ะ เพราะแค่มหาเปรียญธรรม๓ประโยคที่น้องเณรอายุสิบสองสิบสามปียังสอบได้ แต่นายคนนี้แค่ศีลข้อเดียวก็ไม่ไม่สามารถตีความให้กระจ่างได้ วันๆคิดแต่การเมืองสามสิบเจ็ดสิบอยู่สิค่ะ

โดย: ปิยนุช เขียนเมื่อ 8 พ.ย. 08 IP IP: 58.9.108.XXX
ความคิดเห็นที่ 76 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

พระสารีบุตร
นิพพานเเล้ว
เคยอ่านพุทธประวัติปาวอะ
คราวหลังกลับไปอ่านชะ

โดย: ว.สุนทรนนท์ เขียนเมื่อ 24 ต.ค. 08 IP IP: 125.24.45.XXX
ความคิดเห็นที่ 75 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

สมันพุทธกาล พระเทวทัต มีฤทธิธานุภาพมาก หลงตัวเองว่าเป็นผู้วิเศษยิ่งกว่าพระพุทธเจ้า ถึงขนาดไปขอให้พระพุทธเข้าสละตำแหน่งศาสดา เพื่อให้พระเทวทัตได้เป็นต่อโดยอ้างว่า พระพุทธเข้าชราแล้ว (ดูมันทำสิ) พอพระพุทธเจ้าไม่ทำตามก็วางแผนลอบฆ่า ต่างๆนานา แต่ไม่สำเร็จ

โดย: โยมใบบัว เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 08 IP IP: 118.173.36.XXX
ความคิดเห็นที่ 74 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ที่สวนโมกข์ พระสงฆ์ก้อพระพฤติดี ประพฤติชอบ และท่านพุทธทาส ก้อมิได้ประกาศตนเป็นศาสดาใหม่แต่อย่างใด ยังคงดำเนินตามแนวทางของพระพุทธเจ้าทุกประการ นี่คือความต่างของ สันติอโศก กับ สำนักปฏิบัติธรรมอื่นๆ

โดย: โยมใบบัว เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 08 IP IP: 118.173.36.XXX
ความคิดเห็นที่ 73 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

สันติอโศกหลอกพระ ให้พระพฤติดี ประพฤติชอบ
แต่เจ้าสำนัก มักใหญ่ใฝ่สูงอยากเป็นศาสดาเสียเอง
อ้างตนว่าเป็น พระสารีบุตรกลับชาติมาเกิด ก้อแย่แล้วโพธิรักษ์เอ๋ย ทำตัวเหมือนเถรเทวทัต ผู้คิดโค่นล้มพระพุทธเจ้า
คิดฆ่าพระศาสดา มาแนวเดียวกันเลยเนี่ย อิอิ

โดย: โยมใบบัว เขียนเมื่อ 19 ก.ย. 08 IP IP: 118.173.36.XXX
ความคิดเห็นที่ 72 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

แดกวีต้าแล้วไปตายซะ สันติอโศก ทำอะไรก็รู้อยู่แก่ใจบาปบุญมีจริง พระพุทธเจ้าท่านมีองค์เดียว กรรมไม่ตามสนองสักทีนะพวกนี้ พวกมารที่ทำตัวเป็นพระทำมาอ้างฤทธิ์อ้างเดชพวกคนที่ลุ่มหลงคือพวกโง่เคราเบาปัญญาชัดๆ สงสารแต่คนที่ศรัทธาในองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่น่าเคารพนับ ขอให้กรรมตามทัน

โดย: where เขียนเมื่อ 1 ส.ค. 08 IP IP: 124.121.93.XXX
ความคิดเห็นที่ 71 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

พระอะไรเอ่ย ไม่โกนคิ้ว แต่โกนขน

โดย: bank เขียนเมื่อ 25 ก.ค. 08 IP IP: 58.8.243.XXX
ความคิดเห็นที่ 70 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ยึดติดในความไม่ยึดติด ของอย่างนี้มันอยู่ที่จิต พระพุทธองค์ทรงสอนว่าภิกษุต้องไม่ทำตนเป็นคนเรื่องมาก ชาวบ้านเขาถวายอะไร ที่ไม่ใช่เนื้อต้องห้าม ก็ฉันได้ ไม่ใช่ไม่รับ เพราะไม่กินเนื้อสัตว์ต้องให้ชาวบ้านเขาไปทำมาเป็นพิเศษ นี่แสดงว่าทำตัวดีเกินพระพุทธเจ้าแล้ว ถ้ากินเนื้อสัตว์มันผิดก็คงมีข้อห้ามในธรรมวินัยแล้ว

โดย: หนึ่ง เขียนเมื่อ 24 ก.ค. 08 IP IP: 125.24.17.XXX
ความคิดเห็นที่ 69 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

สารีบุตร กลับชาติมาเกิด งั้นเอ็งต้องเหาะได้ เพราะพระสารีบุตร มีอิธิฤทธิ์

โดย: ถุย เขียนเมื่อ 24 ก.ค. 08 IP IP: 58.9.113.XXX
ความคิดเห็นที่ 68 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ควายทั้งนั้น

โดย: พ่อ เขียนเมื่อ 24 ก.ค. 08 IP IP: 61.19.228.XXX
ความคิดเห็นที่ 67 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

รับออกแบบ ตกแต่ง อาร์ตเวิกค์ ป้าย งานแสดง พิมพ์งาน โบรชัวร์ ใบปลิว อิงค์เจ็ท ออฟเซ็ท ตัดสติ๊กเกอร์ ถ่ายรูป

graphicpong นิยามเอกลักษณ์ของการออกแบบ ในแนวความคิดที่ต้องการสร้างศูนย์กลางของงาน Design สร้างแนวทางเลือกใหม่ ให้เข้ากับมุมมองใหม่ ของคนทันสมัย เราขอสร้าง และจุดประกายความฝันที่ทุกท่านวาดไว้ ให้เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม เราขอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างฝันที่เป็นจริงให้กับท่านที่เข้าใจศิลปะเชิงพาณิชย์ ท่านใช้ความรู้สึก แต่เราใช้ความรู้สา มองได้ทุกมุม จับได้ทุกด้าน ขอเพียงท่านกล้าที่จะฝัน กล้าที่จะคิดเท่านั้น ที่เหลือเป็นหน้าที่ของเราwww.graphicpong.multiply.com กล้าคิด กล้าทำ กล้าประสบความสำเร็จ
- รับออกแบบสร้างสรรค์งานทุกประเภท ทุกรูปแบบ ทั้งงานมงคล งานแสดง หรืออยากทำได้อะไรที่สร้างสรรค์ เราจัดได้จัดให้
- รับออกแบบโปรชัวร์, ใบปลิว, ป้าย, ฉลาก, แค็ตตาล็อค,งานอิ้งค์เจ็ท, งานสติ๊กเกอร์ เป็นต้น
- รับผลิตงานพิมพ์ ทั้งระบบซิลค์สกรีน พิมพ์ออฟเซ็ท สี สวยงาม 2 สี ก๊เก๋ พิมพ์ระบบดิจิตอลหรือระบบอิงค์เจ็ท รูปแบบทันสมัยรวดเร็ว ประหยัด คุ้ม
-รับทำสินค้าตั

โดย: a เขียนเมื่อ 24 ก.ค. 08 IP IP: 203.152.7.XXX
ความคิดเห็นที่ 66 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ผู้ซึ่งล่ะ เลิกแล้วซึ่ง กิเลส ความโกรธ หลง ผลประโยชน์ทั้งปวง เป็นผู้ประเสริฐแล้ว.........ไม่ว่าจะเป็นใคร ในรูปแบบไหน ก็น่านับถือ น่าเคารพ บูฃา เลื่อมใส................... แต่ถ้ายังยุ่งกะกิเลส.....ยุ่งกะการบ้านการเมือง จิตใจไม่สงบสุข ยังยุ่งกะผลประโชน์ ....ก็เท่ากับว่าแปดเปื้อน พุทธธรรม เป็นคนธรรมดาเสียดีกว่า

โดย: 123 เขียนเมื่อ 24 ก.ค. 08 IP IP: 118.172.95.XXX
ความคิดเห็นที่ 65 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

สันติอโศกนี่มันไม่ใช่วัดหรือสำนักสงฆ์หรอกมันคือโรงเรียนฝึกหัดควายให้เป็นคนลองดูซิครับท่านรองเท้ามีไม่ใส่อาหารมีกินไม่กินชอบกินหญ้ากินผักควายทั้งนั้นที่กินแบบนี้ถ้าพวกมึงไม่ขอขึ้นกับคณะสงห์ไทยมึงเป็นคอมมิวนิสเหรอไม่นับถือกฏหมายหรือมึงคิดว่าคนอย่างไอ่จำลองมันจะคุ้มกะลาหัวพวกมึงได้ลองนึกดีๆไอ่หน้าส้นตีนมันพาคนไปตายที่ถนนราชดำเนินเท่าไหร่มันมีคนจ้างมันทำทำพังถ้าคิดว่าจะทำเพื่อคนอย่างพวกมึงชาติหน้าก่อน ควายเอ้ยไอ้โพธิรักษ์มันร่วมมือกันกับไอ่จำลองเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันโดยมีพวกควายไอ่อีอย่างพวกมึงโง่เง่าอยู่ได้ตายซะเถอะอย่าอยู่ให้มันหนักแผ่นดินเลย

โดย: หนานเย็น เขียนเมื่อ 24 ก.ค. 08 IP IP: 118.172.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 63 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ถึง 56 57 58
โง่ดักดาน
สันติอโสกหรือพระ ใบสุทธิมีมะ
บวชวัดไหน เข้าพรรษาที่ไหน
ชอบอ้างโน้นอ้างนี่ ถ้าเป็นพระจริงๆอะ ปาราชิกไปแล้ว เพราะพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน
พระอรหันต์อะ พ้นจากวิสัยของโลกไปแล้ว
ใครเชื่อสันติอโสก เชิญโง่ดักดานต่อไปนะสาด

ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ
สุงต่ำอยู่ที่ทำตัว

โดย: ฟัง เขียนเมื่อ 24 ก.ค. 08 IP IP: 124.157.220.XXX
ความคิดเห็นที่ 62 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

55

โดย: ฟัง เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 124.157.220.XXX
ความคิดเห็นที่ 60 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ไอ้ความคิดเห็น 58 คงโดนไอ้จำลองล้างสมองแน่ๆๆๆๆเลย6

โดย: ชวน เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 222.123.19.XXX
ความคิดเห็นที่ 59 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

พระทีแท้จริงหาพ่อมรึงนะสิ ไอ้ควายอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าพระหรอก ใครนับถือพระแบบนี้ก็ควายเต็มทน

โดย: น้องใหม่ เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 117.47.223.XXX
ความคิดเห็นที่ 58 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar


แล้วจะรู้ว่า
เหตุใด มหาเถรสมาคม ถึง ไม่ได้คิดจะทำลายสันติอโศก
เพราะ มหาเถรสมาคมเองก็รู้ดีว่า
พระที่แท้จริง ควรปฏิบัติ ตนเช่นไร
นี่แหละ คือเหตุ ผล ที่ทางมหาเถรสมาคมเอง ก็รู้ดี
ว่าการปฏิบัติ ของ สันติอโศก คือ การเป็นพระที่แท้จริง!!
.........
.........
........
เปรียบเทียบ
พระทั่วไปตามวัด เคยเห็นสูบบุหรี่หรือป่าว
เคยเห็นพระทั่วไป แอบ ต้มมาม่ากลางดึกหรือป่าว
พระ นอนบนที่นอน นุ่ม ถามว่า ผิดศีลหรือป่าว
พระร้องเพลง ถามว่าผิดศีลหรือป่าว
พระ ไปทำพิธีไสยศาสตร์ ทำเสน่ห์ ผิดศีลหรือป่าว
พระไปนั่งรถ กับ สีกา สองต่อสองผิดศีลหรือป่าว
พระดูหนังเอ๊กส์ ผิดศีลหรือป่าว
พระฉัน สามมื้อ ผิดศีลหรือป่าว
พระ ไปรับกิจนิมนต์ ต้อง จ้างด้วยเงิน ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือป่าว
พระสามารถ มีเงิน เป็นของส่วนตัว ถามว่าถูกหรือป่าว
ขอให้ทุกท่านที่อ่านมา ลองเก็บเอาไปทบทวน
แล้วลอง คิดดูว่า พระที่แท้ จริง อยู่ที่การแต่งกาย
อยู่ ที่ การถูกจัดระเบียบหรือที่เรียกว่ากฏหมายโดย ปุถุชนเป็นคน จัดให้หร

โดย: เด้กวัด ภาค2 เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 118.174.7.XXX
ความคิดเห็นที่ 57 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

(ต่อภาค2)
.........
.........
........
เปรียบเทียบ
พระทั่วไปตามวัด เคยเห็นสูบบุหรี่หรือป่าว
เคยเห็นพระทั่วไป แอบ ต้มมาม่ากลางดึกหรือป่าว
พระ นอนบนที่นอน นุ่ม ถามว่า ผิดศีลหรือป่าว
พระร้องเพลง ถามว่าผิดศีลหรือป่าว
พระ ไปทำพิธีไสยศาสตร์ ทำเสน่ห์ ผิดศีลหรือป่าว
พระไปนั่งรถ กับ สีกา สองต่อสองผิดศีลหรือป่าว
พระดูหนังเอ๊กส์ ผิดศีลหรือป่าว
พระฉัน สามมื้อ ผิดศีลหรือป่าว
พระ ไปรับกิจนิมนต์ ต้อง จ้างด้วยเงิน ใช่สิ่งที่ถูกต้องหรือป่าว
พระสามารถ มีเงิน เป็นของส่วนตัว ถามว่าถูกหรือป่าว
ขอให้ทุกท่านที่อ่านมา ลองเก็บเอาไปทบทวน
แล้วลอง คิดดูว่า พระที่แท้ จริง อยู่ที่การแต่งกาย
อยู่ ที่ การถูกจัดระเบียบหรือที่เรียกว่ากฏหมายโดย ปุถุชนเป็นคน จัดให้หรือป่าว
หรือพระที่แท้จริง ควรอยู่ในการปฏิบัติที่แท้จริง
ปล. ในสมัยพุทธการ พระพุทธเจ้าไม่เคยทรงสอนให้ พระต้องอยู่ในโอวาท ที่ ปุถุชน กำหนดขึ้น
กฎหมาย สงฆ์ เกิดจาก ปุถุชน เป็นคนเขียน โดยไม่ได้มาจาก พระธรรมวินัย
ถามว่า นี่หรือ คือเหตุผล ที

โดย: เด็กวัดธรรมยุต 2 เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 118.174.7.XXX
ความคิดเห็นที่ 56 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

สำหรับผม
คำว่าพระ ไม่ได้ดูที่ การแต่งกาย
เพราะพ่อแม่เราก็ คือ พระในบ้าน

สันติอโศก ถ้า ใครได้ลองเข้าไปดูจริงๆๆ
จะรู้ว่า นี่ ต่างหาก
การปฏิบัติ แบบพระ จริงๆ
คุณเคยเห็นพระที่ ฉัน มื้อเดียวหรือป่าว
คุณเคยเห็นพระ ที่ อยู่อย่าง สมถะ มีแค่ กลด กับ บาตร หรือเปล่า
คุณเคยเห็นพระที่ไม่สอนเรื่อง วิชาอาคมหรือป่าว
คุณเคยเห็น พระที่ สอนแต่ให้คน ทำบุญด้วยการกระทำหรือป่าว
คุณเคยเห็นพระ ที่สอนคนให้ รู้ว่า การให้อภัย ได้บุญมากกว่าการให้เงิน หรือป่าว
คุณเคยเห็นพระที่ ไม่ใช้เงินเลยสักบาทหรือป่าว
คุรเคยเห็นพระที่ กิน เนื้อสัตว์เลยหรือป่าว
คุณเคย เห็นพระที่ รับกิจนิมนต์ โดยไม่ต้องรับเงินหรือป่าว
คุรเคย เห็นพระ ที่ ฉันอาหาร แล้ว ทำงาน หรือป่าว
คุณเคยเห็นพระ ที่ สอนให้ลูกศิษย์ ใช้ชีวิต สมถะหรือป่าว
คุณเคย เห็นมั้ย
ถ้าคุณยัง คุณลองไปดูที่สันติอโศก สิ
แล้วคุณจะรู้เอง ว่าพระ ที่แท้จริง??
เป็นอย่างไร
การประพฤติ ที่เรียกว่าพระ แท้ๆๆของพุทธ เป็นอย่างไร
ไปดูสิ
แล้วจะรู้ว่า
เห

โดย: เด็กวัดธรรมยุต เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 118.174.7.XXX
ความคิดเห็นที่ 55 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

เป็นพระแต่ไม่จำพรรษา
เสือกมาเย้ว ๆ กับม็อบ
ยังดีไม่ออกไปตีกับเค้าด้วย
เดียรถีย์ตักข้าวกินเอง ไม่ต้องมีคนประเคน
เดินขอข้าวยังต้องมีคนเป่าขลุ่ยกล่อม

สรุปไม่ต่างจากลัทธิโอมชินริเกียวเลย
คนด่าพระปลอม กับ คนอ้างพระศาสนาหาแด ก ใครจะบาปกว่ากันวะ

โดย: อ้วน เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 203.147.4.XXX
ความคิดเห็นที่ 54 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

อยากไปเกิดใหม่อีกรอบมั๊ย จะจัดให้ ไอ้บ้า แสดดดดด

โดย: พ่อ เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 118.173.254.XXX
ความคิดเห็นที่ 53 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

พูดจาแบบนี้ ปาราชิกอย่างเดียว และไม่มีทางเป็นไปได้ เพราะพระอรหันต์ไม่เกิดอีกแล้ว เขาเรียกอรหันต์ยานไทร้ หันซ้ายหันขว้า

โดย: ff เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 58.9.202.XXX
ความคิดเห็นที่ 52 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

- - ไม่ต่างจากลัทธิ ทั่วไปอวด อ้าง ศัพคุณ ไปทั่ว มั่วกันไปหมด

ไม่ทราบว่าเจ้าลัทธิ ที่ว่า เคยทำอย่างที่พูดบ้างไหม

ที่ว่า อาบน้ำ สามขัน นอนหมอน ไม้ เนี่ย

โดย: อืมม์ เขียนเมื่อ 23 ก.ค. 08 IP IP: 192.168.1.43, 58.10.6.XXX
ความคิดเห็นที่ 51 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ตอเเหล

โดย: ขำ เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 202.139.195.XXX
ความคิดเห็นที่ 50 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ควายมาเกิดใหม่น๊ะดิ

โดย: เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 118.173.34.XXX
ความคิดเห็นที่ 49 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

พวกนอกรีต
อวิชชาบังตา

โดย: เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 118.173.34.XXX
ความคิดเห็นที่ 48 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ไอ้จำลองไงสาวกคนสำคัญ สมัยมันเป็นผู้ว่า กทม ให้ตลาดปิดวันพุธ ตรงกับวันสำคัญของสันติอโศก เป็นลูกจีนแต่เข้าเตรียมทหารได้ น่าแปลกไหมพี่น้อง

โดย: h20man เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 125.26.200.XXX
ความคิดเห็นที่ 47 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

พระอรหันต์ไม่อวดอ้างตน

โดย: icu เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 125.26.129.XXX
ความคิดเห็นที่ 46 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

อวดอุตริ แล้วพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์จะมาเวียนว่ายได้อย่างไร

โดย: erotic_it เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 58.10.61.XXX
ความคิดเห็นที่ 45 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

แบบนี้ แค่เจ้าสำนักก็ขาดจากความเป็นพระแล้ว ปาราชิกแล้ว อวดคุณวิเศษในสิงที่ตัวเองไม่มีไม่เป็นจริง

โดย: ff เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 58.9.202.XXX
ความคิดเห็นที่ 44 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ไม่ใช่พระไม่ใช่ผู้ทรงศีลเพียงคนแต่งกายเลียนแบบพระมีสาวกที่งมงายปลูกฝังลัทธิคอมมิวนิสต์ใครเชื่อมันก็ควายแล้ว

โดย: 2.4.1.2.3.4.5.6.7.8.9 3 เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 125.25.135.XXX
ความคิดเห็นที่ 43 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

กาลี..

โดย: ป.ปลา เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 124.121.190.XXX
ความคิดเห็นที่ 42 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

มันบ้าไปแล้ว....

ยังมีคนนับถือกราบใหว้อีกเนอะ....

โดย: 12345 เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: unknown, 203.153.160.XXX
ความคิดเห็นที่ 41 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ถ้าเป็นพระสงฆ์ สิ่งที่ทำไปกับพันธมิตร ไม่ไช่กิจของสงฆ์ เป็นที่อโคจร โลกวัชชะ

โดย: pom เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 125.27.244.XXX
ความคิดเห็นที่ 40 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

ทำอะไรได้อันนั้น แต่ปลูกถั่วเขียวได้ถั่วงอกแปลกจัง
ทำตัวเองให้ดี สอนให้คนอื่นทำดีอย่างตัวเอง ก็เท่านั้นใจความสำคัญ
สอนให้ไปเย้วๆกับพันธมิตร นี่ไม่ใช่พระดี ยิ่งเป็นระดับอรหันต์ก็วางอุเบกขาหมดแล้ว หมดกิเลสไม่ก่อวิบากกรรมเพิ่ม ข้อสังเกตแบบนี้เอาไปลองใช้ดู ดูว่าพระดีเป็นยังไง

โดย: ioi เขียนเมื่อ 22 ก.ค. 08 IP IP: 118.173.145.XXX
ความคิดเห็นที่ 39 : สมณะโพธิรักษ์ - ผู้อ้างตัวเป็น สารีบุตร กลับชาติมาเกิด
avatar

หมากลับชาติมาเกิดชัดๆ ตั้งแต่คนเลี้ยงหมาจนกระทั่งหมาเลยว่ะ อ้างโน่นอ้างนี่ปัญญาอ่อนทั้งก๊ก

โดย: เห้อ เขียนเมื่อ 21 ก.ค. 08 IP IP: 125.24.100.XXX