ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่ หมวด » » ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่

  

กรณีของนายสมัคร สุนทรเวชและนายจรัญ ภักดีธนากุล อาจมีข้อเท็จจริงและองค์ประกอบแตกต่างกันในหลายประเด็น แต่เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวและเพื่อดำรงความน่าเชื่อและศรัทธาของศาลรัฐธรรมนูญต่อสาธารณชน ศาลรัฐธรรมนูญจึงควรทำเรื่องนี้ให้หระจ่าง

การที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า คำว่า"ลูกจ้าง"ในคดีที่นายสมัคร สุนทรเวช อดีตนายกรัฐมนตรี มีการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 เนื่องจากเป็นพิธีกรในรายการ "ชิมไปบ่นไป"และ "ยกโขยงหกโมงเช้า" ของบริษัท เฟซ มีเดีย ต้องแปลความให้กว้างกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กล่าวคือ ไม่ต้องคำนึงสภาพการจ้างหรือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างเพียงอย่างเดียวนั้น

แต่หมายถึง "ผู้รับจ้างทำการงานผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร โดยมิคำนึงถึงว่าจะมีการทำสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ หรือได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าจ้าง สินจ้าง หรือค่าตอบแทนในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินอย่างอื่น หากมีการตกลงเป็นผู้รับจ้างทำการงานแล้ว" (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)

ทำให้มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าการที่ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เป็นอาจารย์พิเศษสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนโดยได้รับค่าตอบแทนการสอน รวมทั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเอกชนประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 207 (2) และ (3) ของประธานและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่

การกระทำต้องห้ามดังกล่าวคือ
 
(2) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ

(3)ไม่ดำรงตำแหน่งใดในห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือองค์การที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใด (ข้อความเช่นเดียวกับมาตรา 267)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีคดี "ชิมไปบ่นไป" ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยประเด็นที่ บริษัท เฟซ มีเดียมีความสัมพันธ์กันอย่างยาวนานหลายปีระหว่างนายสมัครกับบริษัทในเชิงธุรกิจ ตั้งแต่ก่อนดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีก รวมทั้งการได้รับค่าตอบแทนอย่างสมฐานะ และภารกิจกล่าวคือได้ค่าตอบแทนเดือนละ 80,000 บาท และเมื่อดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ยังคงทำงานในลักษณะดังกล่าวต่อไป  เพียงแต่เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเท่านั้น

ทั้งนี้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนหนึ่งระบุว่า

"การทำให้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าวบรรลุผล จึงไม่ใช่แปลความคำว่า "ลูกจ้าง" ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 267 เพียงหมายถึงลูกจ้างตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือตามกฎหมายภาษีอากรเท่านั้น เพราะกฎหมายแต่ละฉบับย่อมมีเจตนารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งแตกต่างกันไปตามเหตุผล และการบัญญัติกฎหมายนั้นๆ ทั้งกฎหมายดังกล่าวก็ยังมีศักดิ์ต่ำกว่ารัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ และยังมีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการกระทำขัดกันแห่งผลประโยชน์แตกต่างจากกฎหมายดังกล่าวอีกด้วย

"มิฉะนั้นผู้เป็นลูกจ้างหรือผู้ที่รับจ้างรับค่าจ้างเป็นรายเดือนในลักษณะสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็สามารถทำงานต่อไปได้ โดยเปลี่ยนค่าตอบแทนจากค่าจ้างรายเดือน มาเป็นสินจ้างตามการทำงานที่ทำ เช่น แพทย์เปลี่ยนจากเงินเดือนมาเป็นค่ารักษาตามจำนวนคนไข้ ที่ปรึกษากฎหมายก็เปลี่ยนจากเงินเดือนมาเป็นค่าปรึกษาหรือค่าทำความเห็นมาเป็นรายครั้ง ซึ่งก็ยังผูกพันกันในเชิงผลประโยชน์กันอยู่ระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้ที่รับทำงานให้ เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายย่อมไม่มีเจตนารมณ์ให้หาช่องทางหลีกเลี่ยงให้ทำได้โดยง่าย "

ขณะเดียวกันบริษัทเฟซ มีเดียกับมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนก็มีสถานะและวัตถุประสงค์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงโดยบริษัท เฟซ มีเดียเป็นองค์การธุรกิจที่แสวงหากำไร ขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนมิใช่องค์การธุรกิจที่แสวงกำไรตามกฎหมาย

นอกจากนั้นงานพิธีกรรายการทีวีเป็นธุรกิจเต็มรูปแบบ ขณะที่งานสอนหนังสือเป็นการบริการสาธารณะอย่างหนึ่ง

แม้กรณีของนายสมัคร และนายจรัญ อาจมีข้อเท็จจริงและองค์ประกอบแตกต่างกันในหลายประเด็น


แต่เมื่อมีข้อสงสัยในเรื่องดังกล่าวและเพื่อดำรงความน่าเชื่อและศรัทธาของศาลรัฐธรรมนูญต่อสาธารณชน ศาลรัฐธรรมนูญจึงควรทำเรื่องนี้ให้หระจ่างหรือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนที่สงสัยว่า พฤติการณ์และการกระทำของนายจรัญขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ สามารถเข้าชื่อกันยื่นต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้วินิจฉัยหรือถอดถอนนายจรัญตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 270-271 ได้ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก
Advertisement
รูป Supawan
โดย: Supawan
ตั้งเมื่อ: 12 ก.ย. 08
เปิดดู: 6,603 ครั้ง
กระทู้นี้ปิดไม่ให้แสดงความคิดเห็น
ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 104 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ได้มีโอกาสรับการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายจากท่าน
อ.จรัญ.. เท่านี้ก็ถือว่าคุ้มแล้ว.

ส่วนพฤติกรรมท่านเป็นอย่างไร..ข้าไม่สน
สิ่งดีน้อมนำ..สิ่งไม่ดีก็เลี่ยง ก็แค่นั้น.
มีปัญญา คิดเอง ตรองเอง เลือกเองเด้อ!!!

โดย: อยากมีความรู้... เขียนเมื่อ 18 ก.ย. 08 IP IP: 202.91.18.XXX
ความคิดเห็นที่ 103 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

เคยอ่าน งบ การเงินประจำปี ของ ม.เอกชน พวกดังๆ จะมีกำไร แต่ละปีมาก เช่น เอแบก กรุงเทพ หอการค้า รังสิต
แม้ กระทั่ง งบการเงิน ของศรีปทุม ก็กำไร ไม่ใช่เล่น
อ่านเพราะสงสัยว่าทำไม ถึงมีคน ตั้ง มหาวิทยาลัยเอกชนเยอะ เพราะเป็นการลงทุนที่ให้ ผลตอบแทนดี ยิ่งดังยิ่งเก็บแพง
รายได้ ของอาจารย์ พิเศษ ชั่วโมงหลายพันบาทนะจ๊ะ ถ้า ตจว จ่าย ค่าเดินทางและที่พักด้วย คนจ่ายก็ นักศึกษา น่ะแหละ
เดี๋ยวนี้ ตจว อาจารย์ มหาวิทยาลัย อ. พิเศษ คิวแน่นเอี๊ยด
ในวันเสาร์ อาทิตย์
เคยได้ยินไม๊ ของฟรีไม่มีในโลก
วิทยาทาน น่ะเรียกให้โก้ ไปอย่างนั้น เพียงแต่ ทำท่า เนียนว่า เป็น คนดี มี จริยธรรม แต่ ขอโทษ โคตระ เลว ทั้งครอบครัว โดย: gout เขียนเมื่อ 15 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.127.XXX

ความคิดเห็นที่ 102 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

อาจารย์จรัญจัดว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก มีแต่คนอยากให้มาร่วมงาน แม้แต่นักศึกษาก็อยากเรียนด้วย ถ้าหากว่าแกไปทำงานกับหน่วยงานของเอกชน หรือที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของเอกชน เงินเดือนคงไม่ต่ำกว่า 5 แสน ซึ่งถ้าหากว่าอาจารย์จรัญเห็นแก่ผลประโยชน์แล้วแกจะมาทำงานทางด้านนี้ทำไม การที่มาสอนหนังสือก็ได้ค่าตอบแทนไม่มากเลยและการสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนมิใช่องค์การธุรกิจที่แสวงกำไรตามกฎหมาย

โดย: ลูกศิษย์อาจารย์จรัญ เขียนเมื่อ 14 ก.ย. 08 IP IP: 202.28.47.XXX
ความคิดเห็นที่ 100 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

นายจรัญ และนางจารุวรรณ ลาออกได้แล้วครับ ผมอายแทนคุณจริงๆ กฎหมายการตีความต้องใช้กับทุกคนในบ้านเมือง
รีบลาออกแสดงความรับผิดชอบ มิฉะนั้นมัวหมองไปทั้ง วงศ์ตระกูล มีลูกมีหลานจะได้ไม่อาย "นามสกุล" เพราะปฏิเสธไปแก้ตัวไปก็ เลี่ยงบาลี เปล่าๆ ลูกจ้าง แล้ว รับเงิน มันจบแล้ว
หรือถ้าท่านสอนฟรีๆ ไม่ได้รับค่าจ้างก็เอาหลักฐานมาแสดง
ทุกอย่างก็จบ ประชาชนจะได้สรรเสริญ ให้คนด่าในเว๊ปไม่อายเขาหรือ

โดย: คนไทยแน่ๆ เขียนเมื่อ 14 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.55.XXX
ความคิดเห็นที่ 99 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

จรันมาดถานสงตีน

โดย: แถ 2008 เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 58.8.127.XXX
ความคิดเห็นที่ 98 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ก็จรัล นี้เเหละ มอบปริญญาให้ เเป๊ะลิ้ม

ดูมันทำ หน้ามันหนาถึงขนาดนี้

เอามันมาา ศาลเอี้ยๆ

โดย: dfgdf เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 58.8.88.XXX
ความคิดเห็นที่ 97 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

95

ฟายเอ้ย เมิงรู้เรื่องอะไรวะ หาาา
จีนเขาพยายามดันประเทศให้เปนประชาธิปไตยเเต่มันทำไม่ได้เพราะกลุ่มอำนาจด้านบน เมิงดูซิ ระดับความต่างของคนจนกับคนรวย มันห่างพอๆกันเหมือนไทยนี่เเหละ ถุย พูดยังกะเคยอยู่จีน กรูเนี้ยอยู่มาหลายปีเเล้ว ยังไม่กล้าอวดรู้เหมือนเมิง เเล้วถ้าระบบนี้มันใช้ไม่ได้ พ่อเมิงรับผิดชอบไหวหรอ อ้ายกราจั๊ว

โดย: asdas เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 58.8.88.XXX
ความคิดเห็นที่ 96 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ข่าวมาตั้งนานแล้ว แต่จรัญหนีหน้าไม่กล้าพบสื่อมวลชน แค่นี่ก็รู้แล้ว
กฎแห่งกรรมแรงเนอะ พยายามเล่นงานคนอื่นแบบแฝงเร้น แต่เรื่องก็ย้อนกลับเข้าหาตัวเอง จนปัญญาที่จะแถแล้ว

โดย: SOS เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.112.XXX
ความคิดเห็นที่ 95 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ฮาๆ ความเห้นที่ 94 รุ้จักประชาธิปไตยเพียงเศษกระพี้ ก็เอามากระแด่ะว่า คอมมิวนิสต์ไม่ดี..ดูจีนนั่นประไร คอมมิวนิสต์เต็มๆ แต่ประเทศกลับเจริญรุดหน้า และสิ่งที่พันธมิตรเรียกร้อง คือ จริยธรรมและคุณธรรมเป้นที่จะต้องมี และต้องเป็นพื้นฐานให้กับประชาธิปไตยสำหรับไทยและไม่ไช่ไปก๊อปจากชาติตะวันตกมาแบบ ร้อยเปอเซนต์ ไม่ไช่คอมมิวนิสต์อย่างที่คุณกล่าวหา..เอ้อ เลิกพูดเรื่องประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งได้ป่าว ปัญหา คือ ฝ่ายหนึ่งคิดประชาธิปไตยคือการเลือกตั้ง แต่อีกฝ่ายหนึ่งคือ ประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า และแตกต่างไปจากเดิม..เอาไปคิดก่อนนะ ก่อนจะว่าคนอื่นเขา

โดย: อย่ารักนักการเมืองเหนือประเทศชาติ เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 210.86.128.XXX
ความคิดเห็นที่ 94 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

เห็นด้วยกัย คห82 อยากเป็นประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิส์หรือ อยากให้ม็อบที่ทำเนียบกลับบ้านกลับช่องได้แล้ว จะไปนั่งทรมานตัวเองทำไม

โดย: garagade เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.251.XXX
ความคิดเห็นที่ 93 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ม.เอกชนที่ไหนไม่เเสวงหาผลกำไร อาจารย์พิเศษนี่ถือเป็นลูกจ้างด้วยน่ะคับ ถ้าได้รับค่าตอบแทน

โดย: 9999 เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 124.157.248.XXX
ความคิดเห็นที่ 91 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

สื่อมติชนเอียงอยู่แล้ว ใครได้อ่านก็จะรู้เองว่าเอียงไปทางไหน

โดย: ลองอ่านดูสิ เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 125.26.171.XXX
ความคิดเห็นที่ 90 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ก็ให้คิดอย่างเดียวว่า สมัครได้เงินจากผู้ว่าจ้างบริษัท เฟซ มีเดียในการทำรายการใช่ไหม และจรัญก็ได้เงินจากผู้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการสอนพิเศษใ่ช่หรือไม่ ก็แค่นี้แหล่ะ จะดูเจตนาทำซากอะไร ผลสุดท้าย ลูกจ้างได้เงินก็แค่นี้ล่ะ (ถ้าสอนฟรีจะไม่ว่าเลย)

โดย: ครือกัน เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 125.26.171.XXX
ความคิดเห็นที่ 89 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ตราชั่งเอียงก็เงี้ย

สองมาตรฐาน

ตัดสินตามกระแส ทำไงก็ได้ล้มนายสมัครให้ได้

โดย: t เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 118.175.208.XXX
ความคิดเห็นที่ 88 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ใช้สมองตรองก่อนอกความเห็นนิดนึง กรณีสมัครเป็นนักการเมือง แต่ศาลรธน.ไม่ใช่นักการเมืองเค้าย่อมรู้ดีเรื่องกฏหมายไม่งั้นคงเป็นไม่ได้เราจะวิจารณ์อะไรต้องวิเคราะห์และสังเคราะห์ อย่าเอาแต่ความสะใจ ผมขอถามว่า ทักษิณโกงเงินชาติ ทำเอฟทีเอโดยไม่ปรึกษาสภา เอาเงินภาษีเราไปให้เขมรกู้แล้วไม่ได้คืน ให้พม่ากู้เอาไปลงทุนเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและพวกพ้อง พวกคุณยังเห็นว่าถูกก็กรรมของประเทศ คนที่ไร้ความคิดมองแง่เดียวก็สมแล้วว่าเป็นรากหญ้า

โดย: insider เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 125.26.88.XXX
ความคิดเห็นที่ 87 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ตลบ ตแลง เสียเอง แล้วทำเอง ตัดสินคดีคนอื่น แต่ตัวเอง ก็ทำเอง ยังงี้ควรทำอย่างไร น่าจะรู้ ความรู้ยิ่งมาก สิ่งที่ไม่ดีก็ย่อมมาก และก็คิดว่าความลับในโลกมี นี่แหละกรรมตามทัน สมควร ลาออก หรือไม่ก็ขับไล่ออก

โดย: เห็นด้วย เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 125.25.106.XXX
ความคิดเห็นที่ 86 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ทุกอย่างที่ผ่านมา.....ในสายตาและความถูกต้อง.....ย่อมมีผู้เห็นและท้วงติงได้....."อย่าปล่อยให้ ความอคติมาบดบังความเพี้ยนของความถูกต้อง".....

โดย: คนไทย เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.175.XXX
ความคิดเห็นที่ 85 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ท่านจรัญฯ ซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย กระทำผิดกฎหมาย กฎหมายรัฐธรรมนูญเสียเอง เห็นควร ออก/ไล่/ฆ่า (ฆ่าทางสถานะภาพ) แล้วเรียกเงินทั้งหมด เช่น เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เงินค่าจ้างที่รับจากการเป็นอาจารย์พิเศษ
เป็นผู้รู้ ผู้ตัดสินคนอื่น ได้ ควรตัดสินตยเอง คิดไม่ได้
ลาตายเสีย
นี้คือคำสั่งจาก เปา

โดย: เปา เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.54.XXX
ความคิดเห็นที่ 84 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

กฏหมายมีอยู่สองอย่างให้คิด...
บางสิ่งถูกใจแต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
บางสิ่งถูกต้องแต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกใจ...
อย่าพยามเอาหลักการรัฐธรรมนูญเข้าหาตัวเอง
แต่จงเอาตัวเองเข้าหาหลักการรัฐธรรมนูญ..
เพราะกฏหมายในใจคนมีการเปลี่ยนแปลงได้..
แต่กฏหมายรัฐธรรมนูญมีบ่ง่บอกไว้อย่างชัดเจนเปลี่ยนแปลงไม่ได้ง่ายๆ
อย่าให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟเลย.ผิดว่าไปตามผิด..ความน่าเชื่อถือในศาลจะหมดไปหรือไม่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจครั้งนี้..

โดย: อนาคิน เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 118.173.92.XXX
ความคิดเห็นที่ 83 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ครูที่ โรงเรียนจ้างสอน ถ้ายังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชการ เขาเรียก ลูกจ้างประจำ ไม่มีสิทธิ์เบิกสวัสดิการใดๆ
ส่วน ครูที่จ้างเป็นเดือน พวกครู พิเศษสอนภาษา ตปท เขาเรียก ลูกจ้างชั่วคราว

อยากทราบว่า กรณี นายจารัน ต่างกันตรงไหน เพราะ รับจ้างสอนพิเศษ รับเงินเป็น ครั้ง ก็เช่นเดียวกับรับเงินแบบคนรับจ้างตามการตีความของศาลเช่นกัน
แม้การนั่งเครื่องบินที่ไปสอนที่หาดใหญ่ ต่างอะไรกับค่าน้ำมันรถ

ส่วนสถาบันการศึกษา เช่น ม.ธุรกิจ ตั้งมหาวิทยาลัยเป็นเอกชนก็เพื่อการค้า เฉกเช่น ธุรกิจทั่วไป เขาเรียกธุรกิจการศึกษา ดูผลดำเนินการที่แจ้งเป็นงบรายปี ว่า กำไรเท่าไร
อย่าตะแบง หรือลากข้าง
มาตรฐานความยุติธรรมต้องเท่ากัน ไม่อย่างนั้นบ้านเมืองแย่
การที่มติชนเอาใจช่วยก็ระวัง ด้วยอีกหน่อย เสาทุกเสาล้มหมด แผ่นดินนี้คงลุกเป็นไฟ โดย: gout เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.123.XXX

ความคิดเห็นที่ 82 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

พทม. หยุดได้แล้ว มีประชาะธิปไตย ดีแล้ว อย่าเอาระบบคอมมิวนิส หรือคนห้าหกคนมาบริหารประเทศเลย ดูแล้วเขาไม่รักประเทศจริงหรอก การเสียสละก้อไม่มี พูดน้ำขุ่นๆ ไปวันๆ มีแต่การยุยงให้เกิดปัญหา สุดท้ายก้อขอให้มีนายกจาก ปชป. ซึ่งมันเป็นการขอร้องจากคนห้าหกคน ไม่ใช่ ห้าหกสิบล้านคน ต่อไปเขา (ห้าหกคน)คงจะขอเก้าอี้หรือผลประโยชน์อื่นๆ อีก เราควรคิดให้ดี คนผิดคือคนที่ทำผิดกฏหมาย ไม่ใช่จากการยุยง

โดย: A.. เขียนเมื่อ 13 ก.ย. 08 IP IP: 125.24.207.XXX
ความคิดเห็นที่ 81 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

นายไจรัญ

โดย: .... เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 125.26.3.XXX
ความคิดเห็นที่ 80 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ใครต้องการคำตอบเชิญร่วมรายชื่อถอดถอนที่ประธานวุฒิสภา
หรือส่งเรื่องร้องเรียนได้ที่http://www.senate.go.th/complain.htm

โดย: คนตรัง เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 118.173.127.XXX
ความคิดเห็นที่ 79 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ทำไหม พธม. กับ ปชป. ไม่เลิกหยุดทำลายชาติ ทำลายประชาธิปไตย เสียที่ ทำลายชาติตัวเองแล้วมันภูมิใจตรงไหน ได้อะไรขึ้นมา ใช้หัวคิดหน่อยสิ อย่าเอาแต่กินหญ้าในทำเนียบ ไม่สงสารประเทศชาติบ้างรึไหง

โดย: fff เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.186.XXX
ความคิดเห็นที่ 78 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

วิบากกรรมตามทันให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถืงตัวทําคนอื่นทุกข์100เท่า ตัวเองจะได้ 10000เท่า

โดย: t8ok เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 118.172.89.XXX
ความคิดเห็นที่ 77 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ความคิดเห็นที่ 47 ผมก็ยอมรับไงครับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ

ใหญ่กว่าแล้วไอพจนานุกรมบัณฑิตเนี้ยมันอยู่ในกฎหมาย

รัฐธรรมนูญหรอครับ งั้นขอถาม ทำไมเขาไม่เอาคำว่าลูกจ้าง

ในพจนานุกรมบัณฑิตสถานมาแทน คำว่าลูกจ้าง ในกฎหมาย

เพ่งและพาณิชย์ละ ในเมื่อถ้าเขาเห็นว่ามันสำคัญกว่า

ช่วยตอบด้วยนะผมจะได้กระจ่าง

โดย: ตอบมารออยู่ เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 203.156.20.XXX
ความคิดเห็นที่ 76 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ท่านอาจารย์จรัญ ภักดีธนากูล ท่านเป็นบุคคลที่ประเสริฐ ท่านเป็นอาจารย์ที่เป็นที่รักเคารพของนักศึกษาวิชากฏหมาย ครอบครัวของท่านก็น่ารักมากท่านเป็นคนรักครอบครัว รักลูกศิษย์ มีเมตตาต่อทุกผู้คน ขอความกรุณาอย่านำท่านไปเปรียบเทียบกับคุณสมัคร สุนทรเวช เลย พวกเราควรภูมิใจที่แผ่นดินนี้มีคนสูงค่าเช่นท่านอยู่ นกยูง จะไปเทียบกับไก่เรื้อนได้อย่างไร

โดย: f16 เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.241.XXX
ความคิดเห็นที่ 75 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

อ้ายจรัญมันเป็นพวกอยากดัง
โง่แต่อวดฉลาดไปทุกเรื่อง
จบแค่เนติ ความรู้ไม่แตกฉานแต่ชอบเสนอหน้าโง่ๆ
แนะนำสังคมแต่แบบเอาอำนาจให้ตุลาเกินพวกมัน
ฉวยโอกาสผิดหลักประชาธิปไตย

โดย: แกงค์ตุลาเกิน เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 75.110.167.XXX
ความคิดเห็นที่ 74 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

"ขณะที่มหาวิทยาลัยรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนมิใช่องค์การธุรกิจที่แสวงกำไรตามกฎหมาย" เก็บค่าเทอมปีละครึ่งแสนอัพ ไม่หากำไรแล้วเรียกว่าอะไรอะ

โดย: ....... เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 210.13.80.XXX
ความคิดเห็นที่ 73 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

มหาวิทยาลัยเอกชนไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรจริงหรือ แล้วอย่างนี้ เจ้าของมหาวิทยาลัยทำไมถึงรวยเอาๆล่ะ ถ้าทำเพื่อการศึกษาจริงค่าเล่าเรียนก็ต้องไม่แพงจนโอเวอร์ แล้วพวกอาจารย์ที่มาสอนถ้าไม่แสวงหาผลประโยชน์ก็ต้องรับแค่เพียงค่ารถค่าข้าวแค่พอเหมาะสมเท่านั้นเช่นวันนึงไม่เกิน 200 บาท ไม่ใช่ชั่วโมงนึงหลายพันบาท จะบอกว่าค่าตอบแทนที่มากกว่าค่าแรงขั้นต่ำนั้นเป็นการทำโดยไม่แสวงหากำไรเหรอ แล้วทำไมพวกอาสาสมัครหรืออย่างรศ.อะไรจำชื่อไม่ได้แล้วที่ท่านเป็นหมอรักษาคน 5 บาท บางทีคนไข้ไม่มีเงินหมอก็บอกว่ามีเมื่อไหร่ค่อยมาจ่าย มีหลายรายที่ไม่เคยกลับมาจ่าย หมอก็ไม่เห็นจะรวยขึ้นเลยมีแต่เงินที่ได้มาไม่พอค่ายาให้คนไข้ต้องควักเนื้อตัวเองตลอด นี่สิถึงจะเรียกว่าไม่แสวงหาผลประโยชน์ ถ้าครูบาอาจารย์ไม่แสวงหาประโยชน์แล้วเรียกว่าวิชาชีพทำไมแล้วครูอาจารย์ทำไมต้องเสียภาษีในเมื่อทำเพื่อประโยชน์สาธารณะล่ะ

โดย: เบื่อไอ้พวกกบฏ เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 124.120.39.XXX
ความคิดเห็นที่ 72 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

เอาอาจารย์ นักวิชาการ พันธมิตร ตุลาการ รัฐวิสาหกิจ
มาบริหารประเทศซะสิ เก่งกันเหลือเกิน

โดย: เทพๆทั้งนั้น เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 58.9.43.XXX
ความคิดเห็นที่ 71 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

เขียนเองเล่นเอง ทำเอง เจริญนะท่าน

โดย: ผลไม้พิษ จิงๆ เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.160.XXX
ความคิดเห็นที่ 70 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ปัญหาเกิดจากตีความ คำว่า "ลูกจ้าง" กว้างกว่ากฎหมายแรงงาน ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ ก็เลยเป็นเช่นนี้แล...

โดย: นักกฎหมาย เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 124.122.128.XXX
ความคิดเห็นที่ 69 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

สงสัย นปช นปก วางยากระทู้นี้อีกแล้ว

โดย: นรก๘ป่วน๘กรุง เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 125.26.153.XXX
ความคิดเห็นที่ 68 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

94.75 fm ฟังบางนะ ขอมูลเพียบ

โดย: ผลไม้พิษ เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.160.XXX
ความคิดเห็นที่ 67 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ความชั่วคนอื่นมองทะลุปรุโปร่ง ความชั่วตัวเองกับมองไม่เห็น

โดย: ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 124.121.160.XXX
ความคิดเห็นที่ 66 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

จรัญน่าจะละอายบ้างที่ตัวเองก็ไม่ต่างจากคนที่เราตัดสินส่วนถ้าใครเป็นพวกพันธมิตรแล้วเป็นคนดีหมดช่วยกันปกป้องเต็มที่โดยไม่รู้จักแยกแยะเป็นเรื่องๆหรือคนๆไปแล้วจะเป็นผู้เจริญแล้วได้อย่างไรส่วนเรื่องเขาพระวิหารชาตินี้ก็ไม่มีวันได้คืนหรอกเขาขึ้นไปปักธงตั้งแต่บางคนยังไม่เกิดเลบอย่าดัดจริตกันมากนักเลยแต่ถ้าเป็นสมัยพระเจ้าตากสินป่านนี้ได้คืนแล้ว

โดย: 66 เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 117.47.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 65 : ไขปริศนา!! จรัญ ภักดีธนากุล เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเอกชนต้องพ้นเก้าอี้ตุลาการศาลรธน.หรือไม่
avatar

ท่านรับตำแหน่งสมัย คมช หรือเปล่า
ที่ลาออกมาจากศาล มาดูกระทรวงยุติธรรมหรืออะไรนี่แหละ
คนละขั่วกันกะสมัครมั้ง

โดย: ใครจำแม่นบอกที เขียนเมื่อ 12 ก.ย. 08 IP IP: 203.153.253.XXX