สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน

                       

สยามบนแผนที่โลก พอจะแบ่งตามช่วงระยะเวลาได้เป็นสังเขป ถ้าย้อนไปยุคเริ่มต้นมีแผนที่ นักวิชาการยอมรับกันว่า แผนที่ชิ้นแรกปรากฏขึ้นในโลกมีอายุประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว โดยเขียนลงบนดินเหนียว รู้จักกันในชื่อว่า Clay Tablet

ลักษณะเป็น "แผนที่โฉนด" (Ca dastral Map) หรือ "แผนที่ชุมชน" แสดงอาณาเขตกรุงบาบิโลน บริเวณลุ่มแม่น้ำไลน์และภูมิประเทศโดยรอบ ลักษณะแสดงให้เห็นเป็นภูเขา ทางน้ำ บ้าน จากเส้นทางกรุงไบแซนไทน์(Byzantine) ไปปากแม่น้ำดานูป

กระนั้นก็ดี สถาบันการสำรวจและทำแผนที่ของกรุงปักกิ่งก็อ้างว่า แผนที่มณฑลฉางชา ซึ่งขุดได้จากฮวงซุ้ยราชวงศ์ฮั่น ณ มาวังทูอี มณฑลฉางชา เป็นแผนที่เก่าที่สุดของโลก มีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถนน ทางน้ำ ภูเขา หมู่บ้าน และมีตัวเลขบอกจำนวนครอบครัว แต่ลักษณะแผนที่กลับหัว คือทิศเหนืออยู่ด้านล่าง ทิศตะวันออกอยู่ด้านซ้าย ปัจจุบันบางหมู่บ้านในแผนที่ยังคงปรากฏอยู่ในเขตลุ่มน้ำเชียวฉุย(Xiao shui)

*แผนที่โลก-ก่อนปรากฏรูปร่างประเทศไทย*

นักวิชาการภูมิศาสตร์ท่านนี้ได้ถ่ายทอดให้เห็นแผนที่ช่วงที่ 2 นี้นับว่าน่าสนใจยิ่ง ตั้งแต่สมัยที่อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก(384-322 B.C.) เริ่มสงสัยว่า โลกมีลักษณะเป็นทรงกลม นักวิทยาศาสตร์พยายามพิสูจน์ด้วยการเดินทางรอบโลก

กระทั่งร้อยปีก่อนคริสตกาลนักภูมิศาสตร์-ประวัติศาสตร์ชาวกรีกนาม "สตราโบ"(Stra bo) ได้เขียนแผนที่จากคำบอกเล่าของนักสำรวจใช้หลักการสังเกตทิศทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงดาวต่างๆ และเขาก็ชี้ให้เห็นว่าโลกมีเพียง 3 ทวีป ได้แก่ ยุโรป เอเชีย และแอฟริกา

แม้รูปร่างไม่ถูกต้องนัก แต่ก็ทำให้สตราโบได้ชื่อว่าเป็นนักแผนที่คนแรกของโลก

กระนั้นความก้าวหน้าของการทำแผนที่อย่างชัดเจน ก็คือผลงานของนักปราชญ์ชาวกรีก คลอเดียส พโตเลมี(90-160 A.D.) แสดงแผนที่ Geographia และ World Atlas แสดง 26 ภูมิภาคโลก(87-150 A.D.) ผลงานชิ้นนี้ชาวอาหรับเป็นผู้เก็บรักษาไว้นานถึง 1,000 ปี จึงนำออกมาเผยแพร่ต่อชาวโลก

ทว่า แม้จะมีการสืบค้นว่าผลงานของพโตเลมีนี้ได้รับอิทธิพลจากแผนที่มารินุส(Marinus) ซึ่งเป็นชาวเมืองคาร์เธจ(เลบานอนในปัจจุบัน) ร่วมสมัยกับพโตเลมี อันเป็นที่ยอมรับกันต่อมาว่า เป็นนักทำแผนที่และนักภูมิศาสตร์ยุคแรก แต่พโตเลมีได้จัดทำแผนที่โลก แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นแผ่นดินและพื้นน้ำ ครอบคลุมจากมหาสมุทรแอตแลนติกไปถึงมหาสมุทรอินเดีย

ทั้งนี้ รายละเอียดหลักๆ อยู่ที่อาณาจักรในยุโรปและคาบสมุทรอาหรับ แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลบริเวณประเทศอินเดียหรือจีน รวมทั้งพื้นที่ประเทศไทยด้วย

แผนที่ฉบับที่เด่นที่สุดช่วงนี้คือ Turin Map หรือแผนที่ T-O คริสต์ศตวรรษที่ 12 แสดงให้เห็นถึงอาณาจักรที่รุ่งเรือง มีกรุงเยรูซาเล็มอยู่กลาง มีอาณาจักรที่เรียกว่า เอเชีย แอฟริกา และยุโรป แต่ตำแหน่งทวีปยังไม่ถูกต้อง เอเชียอยู่ด้านบนของแผนที่ ยุโรปอยู่มุมซ้ายล่าง และแอฟริกาอยู่มุมขวาล่าง แสดงให้เห็นผู้เขียนแผนที่ไม่ได้ทำการสำรวจ แต่เขียนตามที่ได้ยินได้ฟังมาผสมกับตำนานการกำเนิดของโลกตามความเชื่อทางศาสนา คือทางศาสนาคริสต์ก็มีรูปอาดัม เอวา และงู

ทั้งยังแสดงแนวคิดของพุทธศาสนาไว้ด้วย คือแอ่งน้ำจากเขาพระสุเมรุ เป็นต้นน้ำของทางน้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำคงคา ไนล์ ไทกริส และยูเฟรติส คั่นด้วยแนวเขา 4 แนว ที่เป็นอาณาจักรของเงิน พลอย และคริสตัล ซึ่งนักภูมิศาสตร์ชาวโรมัน Pomponuis (ค.ศ.1937-1943) สันนิษฐานว่า เป็นอาณาจักรทองและอาณาจักรเงิน(Chryse and Argyre) ที่เรียกชื่อดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แม้แผนที่นี้จะไม่ปรากฏชื่อผู้เขียน แต่ได้บรรยายไว้ในแผนที่ "Turin" บอกความสำคัญของอาณาจักรทอง หมายถึงมลายา(Malaya) ตั้งอยู่ริมทะเล Erythrean เหมือนเป็นเกาะอยู่โพ้นทะเลตะวันออกของโลก ส่วนอาณาจักรเงิน อาจหมายถึง พม่า หรืออารข่าน(Burma or Arakan) ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตอีกว่า มีพื้นที่พม่าหรืออารข่านอยู่ แต่ยังไม่ปรากฏพื้นที่ประเทศไทย

กระทั่งเข้าสู่ยุคแผนที่โลกและแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนที่โลกของ Beatus(ค.ศ.1483) จึงเริ่มปรากฏชื่อเมือง Nago(นคร-นครศรีธรรมราช)

แผนที่ที่แสดงพื้นที่ของประเทศไทยที่ได้จากการค้นคว้า สันนิษฐานว่า แผนที่ที่น่าจะเก่าที่สุดคือ "แผนที่ Ramusio" แสดงที่ตั้งเมืองเชียงใหม่(Lago de chaimay)

วัสดุที่ใช้เป็นแผ่นไม้ โดยแผนที่นี้แสดงทะเลสาบเชียงใหม่ ที่ชาวพื้นเมืองเรียกว่า "Cunebete" บางทีเรียกว่า "ทะเลสาบแห่ง Singapamor" แต่กลับหัวเหมือนแผนที่มณฑลฉางชาของจีน และแผนที่ Ramusio แสดงให้เห็นว่ามีอิทธิพลต่อแผนที่ในช่วงต่อมา คือความเชื่อที่ว่า ทะเลสาบเชียงใหม่เป็นต้นน้ำ 6 สาย โดยแม่น้ำ 3 สาย ไหลลงอ่าวเบงกอล และอีก 3 สาย เป็นต้นน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา

นักภูมิศาสตร์ท่านนี้ได้สรุปว่า เพื่อให้รับกับแผนที่โลก แผนที่เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แผนที่ระบุประเทศไทยหรือสยามไว้ชัดเจน คือแผนที่ SIAN เป็นแผนที่ระวางแรกที่เขียนโดย Lambert Andreas(ค.ศ.1596) ชาวเยอรมนี มีพื้นที่ประเทศไทยอยู่กลาง ล้อมรอบด้วยประเทศข้างเคียง ตั้งแต่อินเดีย พม่า กัมพูชา เกาะสุมาตรา แต่ไม่ปรากฏประเทศฟิลิปปินส์ หรือญี่ปุ่น

แผนที่นี้นับว่ามีข้อมูลใกล้เคียงกับข้อมูลในแผนที่โลกของ Gerard แต่มีการเปลี่ยนชื่อเมืองลูกอร์ เป็น Nacaon แทน และตำแหน่งของ SIAN อยู่บริเวณเหนืออ่าวไทยปัจจุบัน รวมทั้งเมืองปัตตานี(Patane) เพิ่มขึ้นมาอยู่เหนือเมืองกลันตัน(Calantan)

กระทั่งมาถึง Le Pere Placide นักภูมิศาสตร์ประจำราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เขียนแผนที่ SIAM ขึ้น เมื่อเอกอัครราชทูตเดอ โชมองต์ เดินทางกลับจากการเข้าเฝ้าสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(ค.ศ.1685) แผนที่ที่เขียนมีลักษณะรวมทั้งตำแหน่งของชื่อตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น ชื่อประเทศใช้คำว่า SIAM จึงเป็นเหมือนต้นแบบของแผนที่สยามและประเทศไทยที่ปรากฏบนแผนที่โลกในเวลาต่อมา

แน่นอน แผนที่โลกปัจจุบันคงมิได้กำหนดชื่อประเทศกว่าร้อยประเทศไว้เพียงเท่านี้ ยังคงมีชื่อใหม่ๆ ปรากฏขึ้นไม่วันนี้หรือพรุ่งนี้ อย่างไรก็ดี มีข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาพื้นที่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ พบแผนที่ Town of Bangkok (ค.ศ.1828 หรือ พ.ศ.2371) หน้าตาสี่เหลี่ยมคล้ายบล็อค ลายเส้นทางน้ำเขียน Menam River แสดงพื้นที่ 2 ฝั่งเจ้าพระยา พระราชวัง วัดพระแก้ว เกาะรัตนโกสินทร์ ล้อมรอบด้วยคลอง 3 ชั้น คือ คลองคูเมือง คลองบางลำพู และคลองสามเสน นอกจากนี้แสดงมาตราส่วน เส้นบรรทัด ระบบไมล์ไว้ชัดเจน

แผนที่นี้ปรากฏอยู่ในหนังสือ "Early Mapping" โทมัส ซัวเร(Thomas Saurey) ได้นำมาตีพิมพ์ที่สิงคโปร์ ปี ค.ศ.1999(พ.ศ.2542) เกี่ยวกับเรื่องแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ส่วนชื่อผู้วาดนั้นไม่ได้ระบุไว้ นักวิชาการท่านนี้ได้สันนิษฐานว่าเป็นช่างเขียนพื้นเมืองสยาม หรือชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ชีวิตในสมัยต้นรัตนโกสินทร์
แม้แผนที่กรุงเทพฯนี้ยังไม่เก่ามาก แต่เท่าที่ศึกษาและพบตอนนี้คิดว่าน่าจะเก่าที่สุดเวลานี้

แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1459

แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1659

แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1683

 แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1683

แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1686

 แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1691

 

แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1702

แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1730

 แผนที่ประเทศไทย คศ 1750 ราวๆ ปลายกรุงศรีอยุธยา

 

 แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1854

 แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1886

 แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1888 ตอนก่อนที่จะเสียดินแดน

 แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1893

แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1897 (พศ 2440)

 ในแผนที่ ไทยได้เสียดินแดนให้ฝรั่งเศสไปแล้วสามครั้ง

ครั้งที่ 1 เสียดินแดนแคว้นสิบสองจุไท พื้นที่ 87,000 ตารางกิโลเมตร ให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2431

ครั้งที่ 2 เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ที่เป็นประเทศลาวทั้งหมด และดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่เป็นดินแดนอาณาจักรล้านช้าง เป็นพื้นที่รวม 143,000 ตารางกิโลเมตร ให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2436

ครั้งที่ 3 เสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของเมืองน่าน และดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขง ในพื้นที่ของเมืองจำปาศักดิ์ และเมืองมโนไพร ให้แก่ฝรั่งเศส เป็นพื้นที่ 62,500 ตารางกิโลเมตร ให้แก่ฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2446 เพื่อแลกกับเมืองจันทบุรี ที่ฝรั่งเศสยึดไว้ตั้งแต่เหตุการณ์ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2437)

เส้นสีเหลืองในแผนที่คือแนวที่ฝรั่งเศสได้ทำข้อตกลงกะอังกฤษไว้ ให้กรุงสยามเป็นรัฐกันชน (ฺBuffer State) เมื่อ พ.ศ. 2438

ในแผนที่ประเทศไทยยังมี เมืองศรีโสภณ เมืองเสียมราฐ และเมืองพระตะบอง ในประเทศกัมพูชา และ รัฐกลันตัน ตรังกานู ไทรบุรี และปะลิส ในประเทศมาเลเซีย

แผนที่ประเทศไทย ปี คศ 1903(2446)

 

สรุปการสูญเสียแผ่นดิน ประเทศไทย

ครั้งที่ 1 - เกาะหมาก ให้กับอังกฤษ
ครั้งที่ 2 - มะริด, ทวาย, ตะนาวศรี ให้กับพม่า
ครั้งที่ 3 - บันทายมาศ ให้กับฝรั่งเศส
ครั้งที่ 4 - แสนหวี, เมืองพง, เชียงตุง ให้กับพม่า
ครั้งที่ 5 - รัฐเปรัค ให้กับอังกฤษ
ครั้งที่ 6 - สิบสองปันนา ให้กับจีน
ครั้งที่ 7 - เขมร และเกาะอีก 6 เกาะ ให้กับฝรั่งเศส
ครั้งที่ 8 - สิบสองจุไท ให้กับฝรั่งเศส
ครั้งที่ 9 - ฝั่งซ้ายแม่น้ำสาละวิน ให้กับอังกฤษ
ครั้งที่ 10 - ประเทศลาว ให้กับฝรั่งเศส
ครั้งที่ 11 - ฝั่งขวาแม่น้ำโขง ให้กับฝรั่งเศส
ครั้งที่ 12 - พระตะบอง, เสียมราฐ, ศรีโสภณ ให้กับฝรั่งเศส
ครั้งที่ 13 - รัฐกลันตัน, ตรังกานู, ไทรบุรี, ปริส ให้กับอังกฤษ
ครั้งที่ 14 - เขาพระวิหาร ให้กับเขมร

รวมๆ แล้วประเทศเราหายไปกว่าครึ่ง...ในยุคที่รัฐไทยถือคอมมิวนิสต์เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของชาติ โปสเตอร์นี้เป็นภาพแทนที่สื่อความคิดของคนไทยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย การเสียดินแดน ความเป็นไทย และศัตรูของชาติได้อย่างเจิดจ้า ศัตรูทางประวัติศาสตร์ที่คลาสสิคอย่างพม่าไม่ได้ถูกรวมอยู่ในภัยคอมมิวนิสต์ด้วย แต่หากจะดีไซน์โปสเตอร์แผนที่ทำนองนี้อีกชิ้นหนึ่งโดยเปลี่ยนโฟกัสไปที่พม่า ก็คงจะท้าทายไอเดียของกราฟิกดีไซเนอร์ดีทีเดียวว่าจะทำเป็นรูปตัวอะไรที่จะมาข่มขู่คุกคามชาติไทยแผนที่ประเทศไทย ปัจจุบัน
  http://seedang.com/stories/19635

คลิป มาดูแผ่นดินไทยที่สูญเสียไป..........เมื่อครั้งอดีต  hacksecrets

Advertisement
รูป fole_man
โดย: fole_man
ตั้งเมื่อ: 18 ม.ค. 12
แท็ก:
เปิดดู: 14,411 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 10 : สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน
avatar

ที่ร้ายที่สุด! ณ ปัจจุบันนี้หลายท่านกำลังเช่าเค้าอยู่ เพราะอะไร น้าาาา อิๆ
:em13: :em13: :em20:

โดย: fole_man เขียนเมื่อ 23 ม.ค. 12 IP IP: 58.9.194.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน
avatar

...ได้ความรู้มากเลยค่ะ.. :em07: :em07:

โดย: 6potato9 เขียนเมื่อ 21 ม.ค. 12 IP IP: 183.89.80.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน
avatar

ได้ความรู้ดีครับ ได้ดูคร่าวๆเดวกลับไปอ่านใหม่ที่บ้านหลังเลิกงานเอิ้กๆ ดีกว่ากระทู้กีฬาสีเยอะ-.-
------------------------------------------------
เราเสียดินแดนให้ต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศษ แต่คนไทยปัจจุบัน กลัยแห่แหน ของฝรั่งเศษ ราคาหลายหมื่น หลายแสน แค่กระเป๋าใบเดียวราคาเป็นแสน มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ ต้องโง่ด้วย ต้องขายชาติด้วย ลืมอดีตได้ง่ายดายจัง เสียดินแดนแล้ว ยังจะให้เสียดุลการค้าอีก
---------------------------------------------------
อันนี้เห็นด้วยอยากให้คนไทยมีความเป็นชาตินิยมแบบเกาหลีใต้ เกาหลีใต้เกลียดญี่ปุ่นเข้าใส้ จากแรกๆที่เกาหลีใต้เป็นทาสทางวัฒนธรรมญี่ปุ่นแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าญี่ปุ่นได้กลายเป็นทาสทางวัฒนธรรมเกาหลีไปเสียแล้ว เพราะเขามีความเป็นชาตินิยมสูง

โดย: nut_tk เขียนเมื่อ 21 ม.ค. 12 IP IP: 110.169.132.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน
avatar

เราเสียดินแดนให้ต่างชาติโดยเฉพาะฝรั่งเศษ แต่คนไทยปัจจุบัน กลัยแห่แหน ของฝรั่งเศษ ราคาหลายหมื่น หลายแสน แค่กระเป๋าใบเดียวราคาเป็นแสน มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ ต้องโง่ด้วย ต้องขายชาติด้วย ลืมอดีตได้ง่ายดายจัง เสียดินแดนแล้ว ยังจะให้เสียดุลการค้าอีก

โดย: คนไทยคนหนึ่งครับ เขียนเมื่อ 21 ม.ค. 12 IP IP: 171.7.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน
avatar

จะไม่เหลือให้ คนรุ่นลูกอีกต่อไปแล้ว ประเทศไทย
ถ้าคนไทยยัง ขาดสมัครคี และไม่รักประเทศไทย

โดย: A344GT5 เขียนเมื่อ 19 ม.ค. 12 IP IP: 203.213.93.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน
avatar

ได้ความรู้มาก

โดย: cowcow2 เขียนเมื่อ 18 ม.ค. 12 IP IP: 1.20.0.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน
avatar

"ท่านซี" มีสารอันใดจะชี้แนะข้าฯน้อย รืออ! ขอรับบ!
:em06:

โดย: fole_man เขียนเมื่อ 18 ม.ค. 12 IP IP: 58.11.135.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : สยาม จากอดีต ถึงปัจจุบัน
avatar

......เจงคิสข่าน ไม่ได้ดังขนาดนี้หรอกครับคุณ จขกท...ถ้าธนูไม่ปักเข่าผมซะก่อน...!

โดย: ซีsexฉ่าย1 เขียนเมื่อ 18 ม.ค. 12 IP IP: 171.4.80.XXX