วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556 หมวด » ทั่วไป » เรื่องเด่นประเด็นดัง » วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556

วันมาฆบูชา ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556

วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปี

วันมาฆบูชาจึงเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา

 

                                                        พิธีตักบาตรตอนเช้า เนื่องในวันมาฆบูชา

     ความเป็นมาของวันมาฆบูชา
เหตุที่พุทธศาสนิกชนถือว่า "วัมาฆบูชา" เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณ์พิเศษที่มาบรรจบกัน 4 ประการ หรือที่เรารู้จักกันดีว่า "จาตุรงคสันนิบาต" อันเป็นประดุจการปฐมนิเทศในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการนั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่โลกต้องจารึก เพราะเป็นการประชุมของผู้บริสุทธิ์ล้วนๆ และเป็นครั้งแรกที่มีการประขุมเพื่อรับฟังทิศทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เป็นไปในทิศทางเดียกัน

    เหตุอัศจรรย์ในวันมาฆบูชา 4 ประการ
1. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ (วันเพ็ญเดือน 3 )
2. พระภิกษุ 1,250 รูป มาประชุมโดยมิได้นัดหมาย
3.ภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา 6 ทั้งหมด ไม่มีภิกษุผู้เป็นปุถุชนหรือพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีแม้สักรูปเดียวมาประชุมในครั้งนี้
4.พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ที่ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา ซึ่งพระบรมศาสดาทรงประทานการบวชให้

      มีใครบ้างมาเข้าร่วมประชุมพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป ที่เข้าร่วมสันนิบาตในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ

กลุ่มที่ 1 คณะพระภิกษุอดีตชฏิล 3 พี่น้อง มีท่านอุรุเวลกัสสปะเป็นหัวหน้า และบริวารทั้งหมด 1,000 รูป
กลุ่มที่ 2 คณะที่เป็นบริวารของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ มีจำนวน 250 รูป
     

     สาระสำคัญของโอวาทปาฏิโมกข์
โอวาทปาฏิโมกข์ หลักคำสอนอันเป็นหัวใจพระพุทธศาสนา ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานในวันมาฆบูชา ประกอบด้วย หลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6

                                           ชาวต่างชาติร่วมกันจุดโคมมาฆประทีปในวันมาฆบูชา

หลักการ คือ หลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องมี 3 ประการ ได้แก่1. การไม่ทำบาปทั้งปวง ได้แก่การงดเว้น การลดละเลิก ได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ทางแห่งความชั่วมี 10 ประการ อันความชั่วทางกาย ทางวาจา และทางใจ
2. การทำกุศลให้ถึงพร้อม ได้แก่ การทำความดีทุกอย่างซึ่งได้แก่ กุศลกรรมบถ 10 เป็นแบบของการทำฝ่ายดีมี 10 ประกาศอันเป็นความดีทางกาย ทางวาจาและทางใจ
3. การทำจิตให้ผ่องใส ได้แก่ การทำจิตของตนให้ผ่องใส ปราศจากนิวรณ์ซึ่งเป็นเครื่องขัดขวางจิตไม่ให้เข้า

ถึงความสงบมี 5 ประการ ได้แก่1. กามฉันทะ คือความพอใจในกาม
2. พยาบาท คือความอาฆาตพยาบาท
3. ถีนะมิทธะ คือความหดหู่ท้อแท้ ง่วงเหงาหาวนอน ขี้เกียจ
4. อุทธัจจะ กุกกุจจะ คือความฟุ้งซ่าน รำคาญใจ
5. วิจิกิจฉา คือความสงสัย

อุดมการณ์ คือ เป้าหมายสูงสุดในการดำเนินชีวิต มี 4 ประการ ได้แก่1. ความอดทน ได้แก่ ความอดกลั้น ไม่ทำบาปทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
2. ความไม่เบียดเบียน ได้แก่ การงดเว้นจากการทำร้ายรบกวน หรือ เบียดเบียนผู้อื่น
3. ความสงบ ได้แก่ ปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ
4. นิพพาน ได้แก่ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้จากการดำเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8

วิธีการ คือ แนวทางปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตนและการเผยแผ่พระพุทธศาสนามี 6 ประการ คือ
1. อนูปวาโท ไม่ไปว่าร้ายกัน ผู้เผยแผ่คำสอนจะต้องไม่โจมตี ไม่นินทาใคร
2. อนูปฆาโต ไม่ไปล้างผลาญกัน ไม่เผยแผ่ศาสนาด้วยการฆ่า และต้องไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
3. ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร สำรวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่ได้ตรัสห้ามไว้ และทำตามข้อที่ทรงอนุญาต
4. มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ต้องรู้จักประมาณในการกิน การใช้เครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่าง
5. ปนฺตญฺจ สยนาสนํ เลือกที่นั่งที่นอนในที่สงบ เพื่อให้ตนเองมีโอกาสในการบำเพ็ญเพียรเต็มที่
6. อธิจิตฺเต จ อาโยโค ประกอบความเพียรในการทำใจหยุดนิ่งอยู่เสมอ มุ่งทำตนให้หลุดพ้นจากกิเลส

   พุทธศาสนิกชนร่วมกันจุดโคมมาฆประทีปเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาของทุกปี 

Advertisement
รูป aisukurimu
โดย: aisukurimu
ตั้งเมื่อ: 13 ก.พ. 13
เปิดดู: 3,040 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 6 : วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556
avatar

สาธุ

โดย: Fresh55120 เขียนเมื่อ 14 ก.พ. 13 IP IP: 118.172.251.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556
avatar

3. ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร สำรวมในพระปาฏิโมกข์ เว้นข้อที่ได้ตรัสห้ามไว้ และทำตามข้อที่ทรงอนุญาต
ปาฏิโมกข์ คือ ศีล 227 ข้อ ของพระสงฆ์
พระรับเงิน เป็นข้อห้ามในศีล 227 ข้อ

โดย: ho_r-u เขียนเมื่อ 14 ก.พ. 13 IP IP: 49.49.21.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556
avatar

พระพุทธเจ้า ตรัสว่า พระธรรมนั้นคือตัวแทนของเรา ผู้ใดเห็นธรรมผุ้นั้นเห็นเราตถาคต
กราบพระพุทธเจ้า อย่านึกถึงรุปปั้นใด ๆ นึกถึงบุญบารมี เมตตาบารมี ปัญญาบารมี ที่มีต่อ สรรพสัตว์ ที่อยู่ใน สงสารวัฎ ของพระพุทธเจ้า
เป็นพุทธแท้ จะไม่เปลืองตังค์
บุญทำได้ โดยไม่ต้องใช้ตังค์ซื้อ
ตั้งจิตอนุโมทนา บุญกุลศลที่ผู้อื่นทำดี บุญนี้มากกว่า จ่ายตังค์ให้พระนายหน้าขายที่บนสวรรค์

โดย: ho_r-u เขียนเมื่อ 14 ก.พ. 13 IP IP: 49.49.21.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556
avatar

บูชาที่ได้บุญกุศลสูงสุด ไม่ใช้ ดอกไม้ ธูปเทียน หรือ พิธีการอันอลังการณ์ใหญ่โต ใช้เงินทอง ทรัพย์สินมากมาย บูชา
พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ การปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของเรา เป็นการบุชาสูงสุด
พระวินัััััย พระสงฆ์รับเงิน ผิดศีล
ให้คนผิดศีลนำทาง ประตูบานไหนจะเปิดรับ
กราบคนผิดศีล 3 ครั้ง มากกว่ากราบพ่อ-แม่ สมควรแล้วหรือ เหล่า บัณฑิต ตรี โท เอก ทางโลก

โดย: ho_r-u เขียนเมื่อ 14 ก.พ. 13 IP IP: 49.49.21.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556
avatar

พ่อ-แม่ เรากราบ 1 ครั้ง
พระพุทธเจ้า เรากราบ 3 ครั้ง
พระสงฆ์ ผิดศีล ผิดวินัย ทำไมเราต้องกราบ 3 ครั้ง
พระมีเมีย พระนอนห้องแอร์ อาบน้ำอุ่น ฉันอาหารอร่อยจนลืมกลับวัด ดีกว่า พ่อ-แม่ หรือ จึงต้องกราบมัน 3 ครั้ง

โดย: ho_r-u เขียนเมื่อ 14 ก.พ. 13 IP IP: 49.49.21.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : วันมาฆบูชา วันจันทร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556
avatar

ไอ้พวกควายวัดทำมะกาย

โดย: rocketmail เขียนเมื่อ 13 ก.พ. 13 IP IP: 171.4.113.XXX