โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง ! หมวด » ทั่วไป » การเมือง » โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !

เตรียมตัวเตรียมใจอยู่นานในการรอร่าง พ.ร.บ.กู้ 2 ล้านล้านบาท
       
       สงสัยว่าจะออกมาในรูปแบบไหน เพราะเจ้ากระทรวงการคลังท่านคุยใหญ่คุยโตไว้เยอะ ทำนองว่าจะเป็นร่างกฎหมายที่มีความรัดกุมในทุกด้าน มีโครงการละเอียดระบุไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ มีการกำหนดระยะเวลาการชำระหนี้คืน มีการกำหนดวงเงินขั้นต่ำที่จะชำระคืนในแต่ละช่วงเวลา และ ฯลฯ ทั้ง ๆ ที่แต่แรกผมเองก็คาดว่าเนื้อหาคงไม่ต่างจากพ.ร.ก.อนุญาตให้กระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ฉบับล่าสุดใน 2 รัฐบาลที่ผ่านมา คือ 4 แสนล้านบาทสมัยพรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี 2552 เพื่อนำมาเป็นโครงการย่อย ๆ ในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอีก 3.5 แสนล้านบาทของรัฐบาลนี้เมื่อต้นปี 2555 เพื่อทำแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศที่กำลังจะกู้ให้ครบภายในมิถุนายน 2556 แต่เมื่อได้ยินคำคุยของรัฐบาล ก็ต้องฟังเขาหน่อย
       
       สุดท้ายก็ไม่มีอะไรใหม่ครับพี่น้อง ! 
       
       กวาดสายตาอ่าน 19 มาตราขอร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท หรือชื่อทางการ "ร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ...." รวมทั้งบัญชีท้ายพ.ร.บ.แล้ว ไม่มีอะไรมากพิเศษพิสดารมากไปกว่าพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2554 และพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่มีเนื้อหา 13 มาตราทั้ง 2 ฉบับ
       
       สารัตถะที่แท้จริงของร่างพ.ร.บ.ฉบับที่กำลังจะพิจารณาวาระแรกในสภาผู้แทนราษฎรวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 28 – 29 มีนาคมนี้ยังคงเป็นกฎหมายใช้เงินเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 169
       
       ร่างกฎหมายใหญ่ระดับยกเว้นรัฐธรรมนูญมีความยาวเพียง 7 หน้ากระดาษ A 4 เป็นตัวเนื้อหาที่มีอยู่ 19 มาตราเสีย 4 หน้า หลักการและเหตุผล 1 หน้า ส่วนอีก 2 หน้าเป็นบัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัติที่มีบรรจุรายละเอียดโครงการและมูลค่าแบบรวม ๆ
       
       คำคุยโวก่อนหน้านี้ที่ว่าจะมีการควบคุมกลั่นกรองนั้นแม้จะมีเขียนไว้ในมาตรา 12, 15, 18 และอาจจะพิจารณาได้ว่าเป็นมาตรา 14 ด้วย แต่ก็ไม่มีรายละเอียดชัดเจน
       
       เพราะต้องรอหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ครม.และ/หรือกระทรวงการคลังจะกำหนด

       
        พ.ร.ก.ปี 2554 และ 2552 นั้นเมื่อตราแล้ว คณะรัฐมนตรีก็ไปออกระเบียบรองรับ คือ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2554 (มี 28 ข้อ) และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 (มี 29 ข้อ) ทีแรกผมยังคาดว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะนำเนื้อหาดังกล่าวมาประยุกต์ใส่ไว้ แต่ปรากฏว่าผมประเมินรัฐบาลสูงไป
       
       ยังคงเลือกใช้วิธีให้รัฐสภาเซ็นเช็คเปล่าให้เหมือนเดิม ! 
       
       ที่คุยไว้ว่าจะมีความรัดกุมไม่ต่างการใช้เงินในงบประมาณตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปรกติที่ต้องผ่านระบบราชการประจำอย่างสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ก็มีเพียงบัญญัติไว้ในมาตรา 14 วรรคสองให้สภาพัฒน์ฯ สำนักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง สามารถเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาโครงการที่เสนอมา แต่อำนาจตัดสินใจก็เป็นของคณะรัฐมนตรี มิพักต้องพูดว่าในทางความเป็นจริงข้าราชการทั้ง 3 หน่วยงาน ณ วันนี้แทบจะศิโรราบกับฝ่ายการเมืองหมดแล้ว ไม่ได้เป็นปราการอันแข็งแกร่งของระบบราชการประจำเหมือนในอดีตแต่อย่างใด ไม่มีแม้แต่ศักยภาพที่จะเสนอความเห็นแตกต่างจากฝ่ายการเมือง
       
       มาตรา 14 วรรคสองจึงเป็นเพียงพิธีกรรมดาด ๆ ประกอบการรัฐประหารระบบการเงินของประเทศเท่านั้น ! 
       
       และที่เคยคุยว่ากฎหมายฉบับนี้จะกำหนดระยะเวลาการใช้หนี้คืน อัตราขั้นต่ำการใช้หนี้ ไม่มีปรากฏให้เห็นในมาตราใด
       
       ปัญหาใหญ่ของประเทศนี้คือรายรับไม่พอรายจ่าย รายรับจากภาษีอากรรูปแบบต่าง ๆ และค่าสัมปทานทรัพยากรปีหนึ่งกลม ๆ มีเพียง 2.1 ล้านล้านบาท รายจ่ายมีถึง 2.4 ล้านล้านบาท ต้องกู้มาใช้ตามปรกติอยู่แล้วเฉลี่ยปีละ 3 แสนล้านบาท ต้องเข้าใจว่าในจำนวนรายจ่ายมหาศาลนั้นเป็นรายใช้ประจำประเภทเงินเดือนและบำรุงรักษาเสียร้อยละ 80 เหลือเป็นงบลงทุนปีละประมาณร้อยละ 20 คือประมาณ 4 แสนล้านบาทบวกลบ
       
       แปลง่าย ๆ ว่างบลงทุนปรกติในแต่ละปีงบประมาณเราก็แทบจะต้องกู้มาทั้งหมดอยู่แล้ว
       
       คำถามคือเรากำลังจะลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดนับแต่ตั้งประเทศมา กะว่าจะใช้เงินทั้งสิ้น 4.24 ล้านล้านบาท โดยแยกออกมาเป็นเงินกู้ล้วน ๆ 2 ล้านล้านบาท ภายใน 7 ปีงบประมาณ เท่ากับเฉลี่ยกู้ปีละ 3 แสนล้านบาท
       
       เฉพาะในขั้นนี้ก่อน ก็แปลว่างบลงทุนของประเทศนี้ ทั้งลงทุนปรกติ(ในงบประมาณ) และลงทุนพิเศษ(นอกงบประมาณ) มาจากการกู้เกือบทั้งหมด
       
       และแปลว่าในแต่ละปีงบประมาณเราจะกู้ดับเบิ้ล 2 เท่า เพราะเป็นไปไม่ได้ที่พอลงทุนพิเศษ(นอกงบประมาณ)แล้วจะไม่ลงทุนปรกติ(ในงบประมาณ)เลย
       
       ยังไม่ใช่แค่นี้เท่านั้น เพราะไอ้การลงทุนครั้งประวัติศาสตร์นี่มันไม่ใช่แค่ 2 ล้านล้าน แต่เป็น 4.24 ล้านล้านบาท โดยอีก 2.24 ล้านล้านบาทรัฐบาลท่านบอกว่าจะอยู่ในงบลงทุนปรกติในงบประมาณแต่ละปี คำถามจึงคือว่าแยกไปอยู่นี่คือแยกไปใช้งบลงทุนปรกติเฉลี่ย 4 แสนล้านบาทบวกลบในแต่ละปีงบประมาณโดยไม่ต้องลงทุนอย่างอื่นเลยหรือเปล่า ถ้าไม่ใช่ จะแปลเป็นอื่นไม่ได้นอกจากไปเพิ่มงบลงทุนปรกติในงบประมาณขึ้นไปอีก แปลว่าต้องกู้เพิ่มขึ้นไปอีก
       
       จะแปลได้ไหมว่า... จากนี้ไป 7 ปีงบประมาณประเทศนี้กู้ทริปเปิ้ลจากปรกติ(เกือบ) 3 เท่า ??
       
       จะแปลได้ไหมว่า... จากนี้ไปรัฐบาลมีวงเงินนอกงบประมาณมหาศาล 2 ล้านล้านบาทให้ใช้ถึงปี 2563 ซึ่งหากรวมกับงบลงทุนในงบประมาณแต่ละปีตามปกติ จะเท่ากับรัฐบาลมีอำนาจในการใช้เงินงบลงทุนเฉลี่ยปีละ 7 แสนล้านบาทนับจากนี้ไป 7 ปี ที่จะผ่านการเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง ??
       
       จะแปลได้ไหมว่า... จากนี้ไปรัฐสภาในระบอบเผด็จการรัฐสภาผูกขาดอำนาจของกลุ่มทุนเจ้าของพรรคการเมืองโดยเนื้อหากำลังจะโอนอำนาจการตรวจสอบกลั่นกรองของตัวเองตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่รัฐบาลสำหรับเงินก้อนมหาศาลนี้ ?? 

       
       ถึงอย่างไรก็ตามโดยตัวระบอบแล้ว ผ่าน 2 สภาภายในเดือนกันยายน 2556 นี้แน่
       
       แต่ศาลรัฐธรรมนูญก็จะต้องวินิจฉัยตามว่าที่คำร้องของทั้งส.ว.และส.ส.ว่าไอ้การกำหนดให้กู้เงินยาวจนถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยที่วันนี้ยังไม่มีรายละเอียดโครงการนี่มันเข้าข้อยกเว้นเป็นเหตุเร่งด่วนตามมาตรา 169 หรือไม่ ?
       
       ถ้าไม่ ! มันขัดรัฐธรรมนูญไหม ?
       
       ถ้ายังผ่านอีก คนชั้นกลางและคนจนก็พึงตระหนักไว้ว่าในทางเศรษฐศาสตร์ของฟรีไม่มีในโลก รัฐบาลชุดนี้จะดีหรือชั่วก็ตาม แต่ไม่โง่ วิธีหาเงินรายได้เพิ่มมาจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งในและนอกงบประมาณมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น
       
       เก็บภาษีเพิ่ม !
       
       แล้วคิดหรือว่าเขาจะเก็บภาษีเพิ่มจากคนรวยหรือกลุ่มทุนโดยเฉพาะทุนปิโตรเลี่ยม ?? 

 

Advertisement
ตั้งเมื่อ: 25 มี.ค. 13
แท็ก:
เปิดดู: 935 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 39 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

กระทู้ คนไม่มีสมอง วันทำเอี้ยไรเป็นมั่งนอกจากหาแด ก กับการตั้งกระทู้แลกเศษเงิน

โดย: everest1000 เขียนเมื่อ 26 มี.ค. 13 IP IP: 110.49.242.XXX
ความคิดเห็นที่ 38 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ยุค พลเอกชาติชาย ก็พยายามพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ พรรค แมงสาบ ก็ค้านสุดลิ้มทิ้มประตู จนยกเลิกรถไฟโฮปเวล เหลือแต่เสาตอมอ พรรคนี้ไม่ชอบให้ใครดีเกิน กลัวคะแนนเสียงตก ดีนะที่นายกชาติชาย ทำถนน 4 แลนไปโคราชเสร็จ ก่อนที่พรรคแมงสาบจะยกเลิกหมด

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 26 มี.ค. 13 IP IP: 115.87.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 37 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

กว่าจะรู้ตัว ก็หมดตูดเสียแล้ว ความเจริญมาพร้อมๆกับตัวเลขในบัญชี คิกๆๆ กู้โว้ย

โดย: กู ล่ะ เบื่อ... เขียนเมื่อ 26 มี.ค. 13 IP IP: 180.180.108.XXX
ความคิดเห็นที่ 36 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

แค่เก็บภาษีที่ดินอำมาตย์ใหญ่ ก็เหลือพอมาพัฒนาประเทศได้แล้ว

โดย: ชายไร้พุง เขียนเมื่อ 26 มี.ค. 13 IP IP: 171.98.190.XXX
ความคิดเห็นที่ 35 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ไอ้พวกสลิม แมงสาบ มันชอบค้านไปทุกเรือง เดียวรัฐบาลเขาทำสำเร็จ มันก็ไปใช้กับคนอื่นเขาด้วย เหมือนสนามบินสุวรรณภูมินั้นแหละ เขาเรียกพวก เกลียดตัวกินไข เลี้ยดปลาไหล่ แต่กินน้ำแก่ง

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 26 มี.ค. 13 IP IP: 115.87.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 34 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

โดย: konthai

คุณรู้มั้ยครับว่า ทักษิณ และ เผาไทย กลัวอะไร ?

กลัวว่าเสื้อแดงมันจะฉลาดครับ แค่นี้จริงๆ กลัวอยู่อย่างเดียว

เพราะถ้าเสื้อแดงฉลาดขึ้นมา พวกทักษิณจะจูงจมูกใครไม่ได้

:em13: :em13: :em13:

โดย: ประชาธิปไตยต้องรับฟัง เขียนเมื่อ 26 มี.ค. 13 IP IP: 101.108.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 33 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ดูโลโก้หน้าคนตั้งกะทู้ก็รู้อยู่แล้ว เป็นลูกที่พ่อแม่ไม่มีเวลาสั่งสอน ถึงได้โง่นัก เรื่องของเรื่องที่ออกมาคัดค้าน เพราะสมัยแมลงสาป รัฐบาล มันกู้มาโกง เช่น โครงการไทยเข็มแข็งเอ่ย แจกไปซื้อโกเต็ก 2000เอ่ย คนปล่อยกู้เค้าเค้าก็ไม่ให้กู้ เพราะกู้มาก็ทำอะไรไม่เป็น พอนายกยิ่งลักษณ์ขอกู้ คนปล่อยกู้อยากให้กู้มาพัฒนาประเทศเยอะๆ เพื่อประเทศไทยจะได้เป็นศูนย์กลาง AEC ไอ้แมลงสาปและลิ้วล้ออิจฉา เพราะอีกหน่อยความเจริญเข้ามา คนก็ฉลาดขึ้น หลอกไม่ได้อีกแล้ว เรื่องก็มีเท่านี้แหละ

โดย: konthai เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 124.122.174.XXX
ความคิดเห็นที่ 32 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

จินตนาการไปเอง ว่ารัฐบาลจะทุจริตอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่เหตุมันยังไม่เกิด พวกพรรคขี้อิฉาตาร้อน กลัวประเทศจะเจริญ กลัวคนอื่นจะได้หน้า กลัวพรรคอื่นจะมีผลงาน เพราะพรรคตัวเองคิดไม่เป็น

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 115.87.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 31 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

พรรคแมงสาบ อยู่มาแล้ว 60 กว่าปี มันมีวิสัยทัศน์สร้างอะไรให้ประเทศบ้าง นอกจากค้านไปทุกเรือง กับกู้มาโกงทุกเรือง

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 115.87.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 30 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

เว้นเสียแต่ว่าจะมีข่าวดีหนุนเนื่องเข้ามา เช่น
กรณีของไซปรัสที่จะตัดสินกันในบ่ายวันจันทร์
หรือข่าวจากการปรับเครดิตประเทศไทย
หรือข่าวดีจากตลาดหุ้นเอเชียอื่นๆ ก็คงต้องประเมินสถานการณ์กันใหม่
ใครที่ด่วนสรุปวันการขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถือเป็นวันสุดท้ายของการปรับฐานแล้ว
อาจจะต้องรอบคอบก่อนสรุปมากขึ้น
เพราะนักลงทุนที่ออกคำสั่งขายเพื่อหนีตายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
อาจจะยังไม่หายจากอาการแฮงโอเวอร์ดีนักก็ได้
ทั้งนี้ ไม่ต้องนับพวกขายทำกำไรช่วงรีบาวด์สั้นๆ อีกกลุ่มหนึ่งที่รอจังหวะอันดีอยู่
.
ป.ล. จบข่าวสั้น!

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ในห้วงเวลาของเศรษฐกิจโดยรวมยังคงสดใส
และการเมืองมีเสถียรภาพ
และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังแข็งแกร่ง มีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้น
การกลับตัวของดัชนีเป็นขาขึ้นรอบใหม่เป็นได้
หากคนที่สูญเสียความมั่นใจตั้งสติกลับมาได้ว่า
การขายแบบกระต่ายตื่นตูมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้น
เป็นแค่บทเรียนของการ “เสียของ” หรือ “ขายหมู
เพื่อกลับมาซื้อควาย”
โอกาสที่จะทำให้ดัชนีในสัปดาห์นี้ กระเตื้องขึ้นมาอีก ย่อมเป็นไปได้สูง
ประเด็นปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบก็คือ
คนที่เสียขวัญจากหุ้นร่วงหนักเมื่อวันศุกร์จำนวนมากนั้นเป็นนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในตลาดแบบนักลงทุนรุ่นเก๋าที่ประสบการณ์โชกโชน
โอกาสที่จะมีการขัดขวางการวิ่งขึ้นรอบใหม่ ย่อมเกิดขึ้นได้
ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่จะมีปรากฏการณ์ซึมหาทิศทางไม่ได้ ก็มีโอกาสสูงเช่นกัน

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

กู้มาแดรกซะมากกว่า

:em13:

โดย: ประชาธิปไตยต้องรับฟัง เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 101.108.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ในห้วงเวลาของเศรษฐกิจโดยรวมยังคงสดใส
และการเมืองมีเสถียรภาพ
และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนยังแข็งแกร่ง
มีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้น
การกลับตัวของดัชนีเป็นขาขึ้นรอบใหม่เป็นได้
หากคนที่สูญเสียความมั่นใจตั้งสติกลับมาได้ว่า
การขายแบบกระต่ายตื่นตูมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานั้น
เป็นแค่บทเรียนของการ “เสียของ” หรือ “ขายหมู
เพื่อกลับมาซื้อควาย”
โอกาสที่จะทำให้ดัชนีในสัปดาห์นี้ กระเตื้องขึ้นมาอีก ย่อมเป็นไปได้สูง
ประเด็นปัญหาที่ยังไม่มีคำตอบก็คือ
คนที่เสียขวัญจากหุ้นร่วงหนักเมื่อวันศุกร์จำนวนมากนั้นเป็นนักลงทุนกลุ่มใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในตลาดแบบนักลงทุนรุ่นเก๋าที่ประสบการณ์โชกโชน
โอกาสที่จะมีการขัดขวางการวิ่งขึ้นรอบใหม่ ย่อมเกิดขึ้นได้
ดังนั้น ความเป็นไปได้ที่จะมีปรากฏการณ์ซึมหาทิศทางไม่ได้ ก็มีโอกาสสูงเช่นกัน

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

จะมีข้อยกเว้นที่ค่อนข้างพิสดารก็เพียงหุ้นอย่าง TIPCO หุ้นบ.น้ำผลไม้
ที่แต่ไรมาไม่เคยมีวอลุ่มเทรดในระดับยอดนิยมมาก่อน กลับกลายเป็นหุ้นที่ทวนกระแสหุ้นร่วงได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ
เป็นข้อยกเว้นที่ทำให้มีข้ออ้างว่าเพราะนักลงทุนมั่นใจในพื้นฐานของบริษัท
หากเราใช้สมมติฐานง่ายๆ ของตลาดหลักทรัพย์ จากพื้นฐานของประสบการณ์
จะพบว่า ไม่ว่าตลาดหุ้นที่ไหนๆ โอกาสของการรีบาวด์ในระยะสั้นหลังจากร่วงหนักทั้งตลาดนั้น จะเกิดขึ้นในทันทีตามปฏิกิริยาการเก็งกำไรที่เรียกว่า “เข่าสะดุ้ง”
โดยหุ้นพื้นฐานแข็งแกร่ง
ตามด้วยหุ้นเก็งกำไรยอดนิยมที่นักลงทุนขาใหญ่พยายามจะทำกำไรจากการรีบาวด์ระยะสั้นจากส่วนต่างราคา
เมื่อผ่านช่วงเวลาของปฏิกิริยาเข่าสะดุ้งไปแล้ว
หุ้นจะรีบาวด์ต่อไปนานจนเป็นขาขึ้นรอบใหม่
หรือจะกลับเป็นขาลง
ซึ่งทำให้ปฏิกิริยาเข่าสะดุ้งกลายเป็น
“การรีบาวด์แบบแมวตาย”
หมายถึงกรณีที่แมวตกจากอาคารสูงมากระแทกพื้นตาย แต่ยังเด้งขึ้นมา ซึ่งจะต้องกลับไปที่พื้น
ขึ้นกับความเชื่อมั่นในข้อมูลของนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

พรรคแมงสาบ พวกสลิม แมงสาบ ต้อนเป็นรัฐบาลปล้นเขามาทำไมไม่ทำ เอาแต่กู้มาโกงจนประเทศฉิบหายหมด พอคนอื่น พรรคอื่น เขาจะทำ กลับชอบค้านไปทุกเรือง เหมือน 3 G 4 G นั้นแหละ

โดย: kokocun เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 115.87.136.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

หากมองย้อนกลับไปพิจารณาการขายทิ้งเพื่อตัดขาดทุนของนักลงทุนกลุ่มต่างๆ
จะเห็นชัดเจนว่า คนที่มีบทบาทสูงที่สุดในวันศุกร์ที่ผ่านมาคือ
โบรกเกอร์"..
ซึ่งแม้จะมีสัดส่วนการซื้อขายไม่มากนัก แต่ก็เป็นแรงเหวี่ยงทางอารมณ์ของตลาดที่สำคัญ
เพราะแรงขายของโบรกเกอร์ที่เรียกกันว่าขายทุกราคา และทุกหุ้นที่มีในมือ
ทำให้ตัวเลขการร่วงลงของหุ้นหลักที่นักลงทุนนิยมซื้อขายมากร่วงลงหลายช่อง
เป็นเหตุให้เกิดข่าวลือที่หลากหลายทำให้เกิดปฏิกิริยาแบบ “ความบ้าคลั่งของฝูงชน” เกิดขึ้นทั่วทั้งตลาด
สีแดงเถือกกันเกือบทั่วทั้งตลาดถือเป็นเรื่องปกติสำหรับวันไป

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

มี หัวคิวด้วยเรอะ!!!! กรรม :em18:

โดย: แมววัด เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 180.183.63.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ข้อเท็จจริงที่นักลงทุนส่วนใหญ่ได้ประจักษ์ก็คือ
หุ้นเกือบทั้งตลาดร่วงลงแรงชนิดที่มาร์เก็ตเมกเกอร์คนไหนก็สุดปัญญาจะต้าน
ต้องปล่อยให้หุ้นร่วงหนักจนติดพื้นหมดแรงขายเสียก่อน
จึงเข้าไปช้อนกลับมาปลายตลาด
ไม่ได้เพราะมั่นใจเศรษฐกิจไทยหรือกำไรของบริษัทอะไรอย่างที่อ้าง
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ที่นักวิเคราะห์เรียกกันว่า
เทคนิคอล รีบาวด์ ธรรมดาเท่านั้น

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

101,361.64 ล้านบาท คือตัวเลขซื้อขายหุ้นวันเดียวที่กลายเป็นสถิติใหม่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ไม่ต้องอาศัยการทำบิ๊กล็อตมาช่วยแต่อย่างใด
แต่โชคร้ายวันที่ทำสถิติใหม่นี้ ดัชนีตลาด SET ดันร่วงแรงกันกว่า 3% หรือ 50.55 จุด
คนที่ดูเหมือนจะดีใจมากที่สุด เพราะเห็นออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มที่ริมฝีปาก
หนีไม่พ้นคนชื่อ จรัมพร โชติกเสถียร ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ที่ออกมายืนยันว่า ดัชนีร่วงแรง ไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลัง เป็นการขายทำกำไรของนักลงทุนตามปกติ
และเป็นโอกาสอันดีของนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติในการเข้าซื้อหุ้นพื้นฐานดี

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ท่าน จขกท. สิ่งที่เกิดขึ้น เขาอธิบายความได้ว่า..
มันเป็น..
technical rebound (เทคนิเคิล รีบาวน์ด) แปลว่า องค์การสหประชาชาติ..ฮา
.
ป.ล. อย่างนี้ น่าคุยด้วยทั้งคืน

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

เพิ่งรู้ว่า ปชป.กิน40% นึกว่า20% เลวกว่าที่คิดนะเนี่ยะ ชอบเอาตัวเองเป็นมาตรฐานคิดว่าคนอื่นเขาจะทำแบบเธอว์เหรอ ว่าทำไม ไทยเข้มแข็งถึงได้ ....

โดย: maamiipoko เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.49.98.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ฉิบหายกันล่ะ..
นับจากนี้ไปหุ้นแม่งขึ้น อีก ๗ ปีต่อเนื่อง..
.
ป.ล. แม่งเลย ๓,๐๐๐ จุด แหง๋เลย

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

กูว่าแล้ว ทำไมอาทิตย์ที่แล้วหุ้นตก

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

กูว่าแล้ว ทำไมบาทแม่ง แข็ง..โป๊ก

โดย: อออ่ออ้ออ๊ออ๋อ เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 49.48.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

พรรคเก่าๆทำไม่เป็นหรอก โครงการดีๆแบบนี้
ทำได้แค่ตีฝีปาก ชั่งไข่ ปรี้เมียคนอื่น แล้วก็คอยกินเปอร์เซนต์จากโครงการก่อสร้าง
แล้วทิ้งตอหม้อไว้ดูอย่างโฮปเวลไง

โดย: มิกกี้เมาส์009 เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 101.108.164.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

เขาก็ทำกันถึงหนองคายนั่นแหละ ถึงมีข่าว พท. ออกมาชี้แจงไว้....ว่า ปชป. เข้าใจผิด

จะให้มันถึงไหน ใครทำ ..... ก็หาข่าวดูเอาเหอะ

อีกอย่าง อัตราดอกเบี้ย ก็ต้องดูกันอีก เห็นบอกเป็นพันธบัตร 35 40 50 ปี ประมาณนี้ แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ ก็รอเขาสรุปพูดกันก่อน ฟังก่อน แล้ว.....กัลลลล

โดย: folioh เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 58.11.69.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

5555+ ไอ้ตุ๊ดอย่างมึงนี่ แค่เค้าเอาเงิน 300 บาทฟาดปากให้รับจ้างโพสเป็นวัน ๆ ไป มึงก็แทบขายวิญญาณกราบตีนเค้าแล้วไม่ใช่เหรอ

ไม่สวะกว่าเหรอวะ

โดย: มูเตคิง เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 203.149.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ใครคิดสั้น ใครคิดไกล

รถไฟความเร็วสูง
ภาคอีสาน
ประชาธิปัตย์ ทำถึงหนองคาย
เพื่อไทย ทำถึงโคราช

ภาคใต้
ประชาธิปัตย์ ทำถึงปาดังเบซาร์
เพื่อไทย ทำถึงหัวหิน

โดย: ประชาธิปไตยต้องรับฟัง เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 101.108.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

เรื่องดอกเบี้ยและการชำระคืน มันเป็นแนวคิดของ สบน. เขา 35-50 ปี ก็ลดหลั่นกันไป อย่าเพิ่งรีบสรุปดีกว่ามั๊ง....เรื่องนี้จะกระจ่างชัดข้อมูลมากกว่านี้ ต้องเราเขาอภิปรายกันก่อน เดี๊ยวจะหน้าแตกแบบ "นอกระบบ" "4 หน้า" .... ช้าๆ ใจเย็นๆ รอข้อมูลอีกหน่อย

ถ้ามันอัดอั้นทนไม่ไหว ก็ดื่มวีต้าแล้วนอนซะ เฮ้อเอาเป็นเอาตาย ไม่ถงไม่ถามสุขภาพซ๊ากคำ
:em13: :em13: :em13:

โดย: folioh เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 58.11.69.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ควายแดงเขาถือสโลแกนที่ว่า "รู้เขาหลอก แต่เต็มใจให้หลอก"

พวกเปรตนี้โดนเงินฟาดหัวไม่กี่ร้อย ก็พร้อมขายวิญญาณให้แล้ว

:em13: :em13: :em13:

โดย: ประชาธิปไตยต้องรับฟัง เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 101.108.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่โกหกประชาชนเก่งที่สุดในโลก
เชื่อมะ และต้องเชื่ออีกเรื่องว่าคนเสื้อแดงโง่มากพอที่จะให้แกนนำคนโง่ๆหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่า
เห็นได้จากสื่อต่างๆ รวมถึงหลายๆตัวในเว็ปนี้ด้วย
พวกเรา(ที่ไม่ใช่คนเสื้อแดง) ต่างสังเวทใจ ที่เห็นพวกควายแดงโดนหลอกซ้ำไปซ้ำมา แถมน่าขบขันที่พวกมันก็ไม่รู้ตัวแถมไล่ขวิดพวกเราอีกต่างหาก แต่มันก็สนุกดีเนอะ ฮะฮะฮะ :em15: :em15: :em15:

โดย: It_Is เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 110.78.149.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ไอพวกกู้คงตายโหงหมดแล้ว ทิ้งหนี้ และ ดอกเบี้ยให้กับ ประชาชน

ดอกเบี้ย 3.16 ล้านล้าน เยอะกว่าเงินต้นเสียอีก

ไหนจะแดรกกันอีก 30-40 %

ฉิบหายกันละประเทศสารขัณฑ์

:em13: :em13: :em13:

โดย: ประชาธิปไตยต้องรับฟัง เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 101.108.238.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ดอกโคตรถูก แมร่งเป็นกรูจะเอาซัก 10ล้านๆ

โดย: mcs533 ... เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 183.89.152.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

คิดแบบคน "ถ่วง" ความเจริญ

โดย: ชายไร้พุง เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 171.98.190.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

คนรวยจ่ายภาษีน้อยหรือไงวะ ไอ้ตุ๊ด

ง่าย ๆ คนเงินเดือน 1 แสน กับคนเงินเดือน 1 หมื่นจ่ายภาษีต่างกันเท่าไร

ถ้าพวกมึงจะค้านนักก็ไปอยู่อูกันด้า ไป๊... ไอ้พวกถ่วงความเจริญ

:em12: :em12: :em12:

โดย: มูเตคิง เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 203.149.56.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

คดี ปรส.........68ปี** อุ้มคนรวย **

กร๊ากกกกก

:em12: :em12: :em12:

โดย: TarlMay เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 124.120.195.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

ตีโพยตีพาย ให้เขาทำหน้าที่อภิปรายกันในสภาเหอะ ต้องผ่านทั้ง 2 สภา ถึงจะตราเป็นกฏหมาย....บอกตรงๆ เบื่อว่ะ คือ จะให้โกงให้ได้ ถึงขนาดว่า พท.เป็นรัฐบาลสองสมัย ก็ยังยอม (ไม่รักศักดิ์ศรี ปชป บ้างเนอะ ก็ให้มันแพ้ไปตลอดแล้วกัน) :em13: :em13: :em13:

โดย: folioh เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 58.11.69.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : โครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้า รัฐบาลถืออำนาจใช้งบลงทุน 7 แสนล้าน/ปี ต่อเนื่องไปกัน 7 ปีงบประมาณ – ถึงปี 2563 ผ่านเลือกตั้งทั่วไปอีก 2 ครั้ง !
avatar

เป็นหนี้ 60 ปียังได้เห็นความเจริญของบ้านเมืองครับ ดีกว่า 60 ปีพรรค:-)เหวอะไรแดรกจนเหลือแต่เสากับตอ จขกท น่าจะเล่นเรื่อง ปรส บ้างนะครับ ท่องไว้กันลืมว่าอภิมหาโคตรโกง ต้องช่วยกันแก้ไขไอ้ที่มันโกงมาแล้ว ไม่ใช่ว่าใส่ร้ายเขาด่าเขาตั้งแต่เขายังไม่ทำอะไรเลยเลย แบบนี้คนไทยไม่ควรทำครับ ยังไงก็อย่าลืมนะครับ ปรส ปรส

โดย: jasminecfr เขียนเมื่อ 25 มี.ค. 13 IP IP: 171.98.117.XXX