อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง หมวด » ทั่วไป » การเมือง » อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง

อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง 

ที่มา http://www.constitutionalcourt.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=83&lang=thindex.php

อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ

          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๙ ประการคือ

               (๑) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างกฎหมาย และร่างข้อบังคับการประชุมของฝ่ายนิติบัญญัติก่อนที่จะประกาศใช้บังคับมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

               (๒) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายที่ประกาศใช้บังคับแล้วมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

               (๓) การวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของเงื่อนไขการตราพระราชกำหนดมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

               (๔) การวินิจฉัยว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ กระทำการใดเพื่อให้ตนมีส่วนโดยตรงหรือโดยอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย หรือไม่

               (๕) การวินิจฉัยปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป

               (๖) การวินิจฉัยมติหรือข้อบังคับของพรรคการเมือง  การพิจารณาอุทธรณ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการวินิจฉัยกรณีบุคคลหรือพรรคการเมืองใช้สิทธิและเสรีภาพในทางการเมืองโดยมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

               (๗) การวินิจฉัยสมาชิกภาพหรือคุณสมบัติของสมาชิกรัฐสภา รัฐมนตรี และกรรมการการเลือกตั้ง

               (๘) การวินิจฉัยหนังสือสนธิสัญญาใดต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนหรือไม่

               (๙) อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. ๒๕๕๐

อยากทราบว่าการรับคำร้องคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  เข้าเงื่อนไขข้อไหนมิทราบ  

Advertisement
รูป bomb1970
โดย: bomb1970
ตั้งเมื่อ: 30 เม.ย. 13
แท็ก:
เปิดดู: 14,638 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : อำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรบ้าง
avatar

ผมหาแล้ว ...ก็ยังไม่พบว่า เป็นหน้าที่ของศาลรัดทะทำมะนวยของมันตรงไหน...

โดย: ชายไร้พุง เขียนเมื่อ 1 พ.ค. 13 IP IP: 171.98.190.XXX