ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน หมวด » ทั่วไป » การเมือง » ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน

ความหมายของประชาธิปไตยPosted on January 3, 2009 by VA

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน


ความหมายของประชาธิปไตย
                1.ความหมายของคำว่า ประชาธิปไตย ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งมาจากคำภาษากรีกว่า Democratia ซึ่งประกอบด้วยคำ  2  คำ  คือ Demos กับ kratein คำว่า Demos หมายถึง ประชาชน และ Kratein หมายถึง การปกครอง ฉะนั้นประชาธิปไตย (Demoskratia) จึงหมายถึง ประชาชนปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชน
                2.ความหมายที่เน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาค นักปรัชญาการเมืองหลายท่านที่ชี้ให้เห็นว่ารูปแบบการปกครองที่ดีก็คือ การปกครองที่เคารพสิทธิและความเสมอภาคของมนุษย์ เชื่อว่าสมาชิกของสังคมทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมโดยส่วนรวม ยอกจากนี้ระบบการเมืองจะต้องเปิดโอกาส หรือให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการดำเนินการใดๆ ภายใต้กฎระเบียบของสังคมด้วย ซึ่งรูปแบบการปกครองดังกล่าว ก็คือระบอบประชาธิปไตย
                3.ความหมายที่เน้นการเข้ามีส่วนร่วมหรือเสียงของประชาชน ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ใช้อำนาจนี่ผ่านทางองค์กรทางการเมืองต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของตนเอง บาทบาทของประชาชนในทางการเมือง จึงมีความสำคัญมากในระบอบนี้ จนมีผู้กล่าวว่า ประชาธิปไตยนั้นถือว่าประชาชน คือ เสียงสวรรค์ เป็นระบอบที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมดำเนินการเพื่อสร้างสรรค์สังคมของตนเอง กิจกรรมการเข้าร่วมทางการเมืองของประชาชน อาจเป็นทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์เข้าไปทำหน้าที่แทน หรืออาจเป็นทางตรง เช่นการประท้วง การร้องเรียน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลรับทราบถึงปัญหา เป็นต้น
                4.ความหมายที่เน้นเจตนารมณ์ของประชาชน ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น แห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของคำว่าประชาธิปไตยไว้อย่างกระชับและคมคายว่า เป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ในระบอบประชาธิปไตยนั้น ผู้นำทางการเมืองเป็นผู้ที่ถือเสมือนเป็นตัวแทนเจตนารมณ์ของประชาชน รัฐบาลเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก หรือได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่ รัฐบาลจะคงอยู่ในอำนาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็โดยการแสดงให้ประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่า รัฐบาลสามารถสนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น
                5.ความหมายตามที่มาและขอบเขตอำนาจ มีผู้ให้ความหมายของประชาธิปไตยไว้ว่า อำนาจสูงสุดมาจากประชาชน ทั้งนี้โดยอ้างว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ   โดยธรรมชาติ พวกเขาสามารถที่คิดและกระทำการใดๆ ได้ แต่เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นสังคม เขาจะสละสิทธิ์และอำนาจบางประการให้กับผู้ปกครอง เพื่อใช้อำนาจนั้นดำเนินการภายในกรอบที่กำหนด ฉะนั้นเราจะพบว่ารัฐบาลในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนั้นจะมีอำนาจที่มีขอบเขต
                จากความหมายอันหลากหลายของคำว่า ประชาธิปไตย นี้ จึงอาจสรุปความหมายหลักได้ 3 ประการ คือ
                    1.ความหมายในเชิงอุดมการณ์ทางการเมือง
                    2.ความหมายในเชิงรูปแบบการปกครอง
                    3.ความหมายในเชิงวิถีวิชีวิตของประชาชน

 

ข้อดีและข้อเสียของประชาธิปไตย
            ข้อดี
                1.ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพและเสมอภาค ประชาชนทุกคนมีสิทธิแห่งความเป็นคนเหมือนกันไม่ว่ายากดีมีจน เช่น สิทธิในร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน ทุกคนมีเสรีภาพในการกระทำใดๆ ได้หากเสรีภาพนั้นไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เช่น เสรีภาพในการนับถือศาสนา เสรีภาพในการพูด การเขียน การวิพากษ์วิจารณ์ และทุกคนมีความเสมอภาค หรือเท่าเทียมกันที่จะได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย มีความเสมอภาคในการประกอบอาชีพ เป็นต้น
                2.ประชาชนปกครองตนเอง ประชาชนสามารถเลือกตัวแทนไปใช้อำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายมาใช้ปกครองตนเอง และเป็นรัฐบาลเพื่อใช้อำนาจบริหาร ซึ่งสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนส่วนรวมได้ดี เพราะผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของปวงชนย่อมรู้ความต้องการของประชาชนได้ดี
                3.ประเทศมีความเจริญมั่นคง การมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองทำให้ประชาชนมีความพร้อมเพรียงในการปฏิบัติตามกฎ และระเบียบที่ตนกำหนดขึ้นมายอมรับในคณะผู้บริหารที่ตนเลือกขึ้นมาและประชาชนไม่มีความรู้ต่อต้าน ทำให้ประเทศมีความสงบสุขเจริญก้าวหน้าและมั่นคง
            ข้อเสีย

                 1.ดำเนินการยาก ระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักการปกครองที่ดี แต่การที่จัดสรรผลประโยชน์ตรงกับความต้องการประชาชนทุกคนย่อมทำไม่ได้ นอกจากนั้นยังเป็นการยากที่จะให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามสิทธิ เสรีภาพทุกประการ ทั้งนี้เพราะวิสัยของมนุษย์ย่อมมีความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ การดำเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมจึงมีการกระทบกระทั่งและละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นได้
                2.เสียค่าใช้จ่ายสูง การปกครองระบอบประชาธิปไตย จำเป็นต้องให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แทนตน การเลือกตั้งในแต่ละระดับต่างต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก ทั่งงบประมาณดำเนินงานชองทางราชการและค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
                3.มีความล่าช้าในการตัดสินใจ การตัดสินใจในระบอบประชาธิปไตยต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ โดยผ่านขั้นตอนการอภิปราย แสดงเหตุผลและมติที่มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับของสมาชิกส่วนใหญ่ จึงต้องดำเนินตามขั้นตอนทำให้เกิดความล่าช้า เช่น การตรากฎหมาย ต้องดำเนินการตามลำดับขั้นตอนของวาระ อาจใช้เวลาเป็นสัปดาห์เป็นเดือน หรือบางฉบับต้องใช้เวลาเป็นปี จึงจะตราออกมาเป็นกฎหมายได้

Advertisement
ตั้งเมื่อ: 21 พ.ย. 13
แท็ก:
เปิดดู: 1,666 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 30 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ประชาธิปไตยฉบับควายแดงคือการรับเงินเข้าคูหากากบาทเท่านั้น จบ!?!

โดย: Sirichokchai4

----

อ้ายพรรคที่ใช้เงินซื้อเสียง มากที่สุด คือพรรคหัวควว ยยธิปัด

ว่ะ โดน กกต.จับเชือดเป็นพรรคแรกว่ะ พอตอนหลัง

มี กกควว ยย อภิซาหน้าควายมรึน พรรคหัวควว ยยธิปัด เลยได้

ใจ ขนาดโกงเงินบริจาคพรรคการเมือง อภิซาดหน้าควายมรึน

ยังอุ้ม พรรคหัวควว ยยธิปัด จนคดีขาดอายุความ หรือ เลือกตั้ง

ผุ้ว่า ก็อุ้มอ้ายเอ๋อ สุขาพัง ให้เป็นผู้ว่า ทั้งที่อีตุ๊ดสิริโต๊ก ใส่ร้าย

ป้ายขี้ หาเสียงกล่าวร้ายทางการเมือง ก็ไม่ให้ใบเหลือง โทษว่า

เป็นความผิดส่วนตัวของอีตุ๊ดสิริโต๊ก เพียงตัวเดียว แล้วแม่งง ก็

ใช้เอกสิทธิ์ สส.ซุกเข้ากระดองตามสันดาน อีตุ๊ดสิริโต๊ก

สส.พรรคหัวคววว ยยธิปัด

โดย: wawit เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 119.46.64.XXX
ความคิดเห็นที่ 29 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

มนุษย์เรา ควรมี วาจาและคำพูด ไว้สร้างไมตรี ไม่ใช่มีไว้ ใส่ร้ายป้ายสี เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

โดย: keroluk เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 171.6.96.XXX
ความคิดเห็นที่ 28 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

กร๊ากกกกกกกกกกกก คห.24

ลองเปลี่ยน ดู ฟรี ทีวี เจาะประเด็น ช่อง 3 ช่วง สรยุทธ์ เมื่อวาน แซบ กว่าเยอะ

กร๊ากกกกกกกกกกกก ดีกว่า เป่านกหวีด หน้าทีวี เป็นไหนๆ

:em12: :em12: :em12:

โดย: TarlMay เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 14.207.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 27 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ไอ้คิมจองอิลนี่
พอคนอื่นทำมันประหารเขา
แต่ตัวเองทำได้ไม่มีใครว่า
ก็แปลกดี
มันจะออกกฏหมายไว้ควบคุมคนอื่นทำไม
ในเมื่อแม้แต่ตัวมันเองก็ทำไม่ได้
:em30:

โดย: เฮียหลง1978 เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 210.77.24.XXX
ความคิดเห็นที่ 26 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ประชาธิปไตยต้องเริ่มจากการเลิกเป็นคนตอแหล
และหันมาพูดความจริงกันก่อนครับ
ต้องมีความเป็นธรรมเที่ยงตรงไม่มีสองมาตรฐาน
อภิสิทธิ์ชนต้องไม่มี
เพราะอภิสิทธิ์ชนคือจุดเริ่มต้นของการตอแหล ปกปิดหมกเม็ดไม่กล้าพูดความจริง ทำผิดเป็นถูก

อันนี้ล่ะทำยากสุดๆ
แต่ถ้าทำไม่ได้
ชาติหน้าบ่ายๆก็ไม่มีทางมีประชาธิปไตย

ในประวัติศาสตร์ไอ้ชนชั้นปกครองที่ชอบทำตัวเป็นมาตรฐานทางศีลธรรมชี้นิ้วว่าไอ้โน่นไอ้นี่ไม่ดีนี่ล่ะที่มักจะเป็นพวกที่เสื่อมเสียด้านศีลธรรมมากที่สุด
ไทยสมัยก่อนยุคระบอบสมบูรณ์ฯนี่ใครเป็นชู้โดนประหาร แต่ชนชั้นสูงแม่งมีเมียไม่รู้กี่คน

เกาหลีเหนือนี่ประชาชนมันดูละครเกาหลีใต้ต้องโดนประหาร
แต่ไอ้คิม จองอิล กลับเป็นแฟนตัวยงของละครเรื่องแดจังกึม

สรุปแม่งกำหนดศีลธรรมไว้ควบคุมและลงโทษคนอื่น แต่ตัวแม่งเองทำผิดเองทุกอย่างแต่ไม่มีใครไปลงโทษ

พวกที่ชอบตัดสินศีลธรรมคนอื่นนี่ล่ะตัวมันเองเสื่อมด้านศีลธรรมกว่าใครๆ

โดย: เฮียหลง1978 เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 210.77.24.XXX
ความคิดเห็นที่ 25 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ล็อกสเปคกันมา... เมียน้อย หรือคู่ขา หรือนายหน้ากลุ่มผลประโยชน์ ใครรับประกันคุณภาพ? อย่าสักแต่อ้าง รธน.

บางองค์กร มีสมาชิกนับได้ไม่ถึงร้อย บางองค์กรตั้งมาแบบฉุกละหุก ลองย้อนตรวจสอบตัวเองดูก่อนเป็นไง

บางคนได้ตำแหน่งมาจาก เลี้ยงสุนัขไว้เป็นฝูง ในปาก พอด่าฝ่ายตรงข้ามได้ เลยได้รับอานิสงส์ผลบุญ ทำคุณูปการเพื่อใคร เอ้ย อะไรไว้ จึงได้มีตำแหน่งอันทรงเกลียดนี้...

โดย: ปชช นวมินทร์ เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 124.120.189.XXX
ความคิดเห็นที่ 24 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ถ้าดูแต่บลูสกาย แล้วจะเล่าถูกเหรอว่า นักข่าวแดงสัมภาษณ์ บรรดาแมงกุดจี่ยังไง ยัยนกแซก บอก ให้แมงกุดจี่ทั้งหลายกลับบ้าน ไปอ่านคำพิพากษาหลายๆรอบแล้วจะเข้าใจ ว่าอำมาตย์ครอบงำอย่างไร โธ่อีแก่ ผมฟังแล้วหัวเราะกลิ้ง ชื่นชมแกจริงๆ ที่ไล่ตอนแมงกุดจี่กลับบ้าน และให้ไปหาอ่านคำพิพากษาจะได้เข้าใจ ที่ศาลอธิบายเรือง ปชต. จะได้หายโง่ เสียที

โดย: กู ล่ะ เบื่อ... เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 180.180.103.XXX
ความคิดเห็นที่ 23 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

กร๊ากกกกกกกกกกกกกกกกก

รู้ได้ไง รู้ได้ไง ..............สว สรรหา ไม่อิงการเมือง

สว.มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนคัดเลือกตามระบบ และประชาชนต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจ

รธน.50 ปกป้อง คณะปฎิวัติ และองค์กรอิสระ ที่ไม่เป็นกลาง

ศาลรธน..........เอียง เเบ่งฝ่าย ระบบ ไร้ขอบเขต

กร๊ากกกกกกกกกกกกกก เสียงส่วนน้อยเป็นใหญ่ ดูจะ ไร้สำนึกเกินไป

:em12: :em12: :em12:

โดย: TarlMay เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 14.207.118.XXX
ความคิดเห็นที่ 22 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

แล้วมันจะไปกลัวอะไร กับการถูกตรวจสอบเบื้องต้นโดยคนกันเอง ซึ่งเป็นสมาชิกขององค์กรเอง แข่งกับคนในกลุ่มเดียวกัน หาคนที่ดีพร้อมที่สุด แม้แต่จะฮั้วกันมา แล้วส่งมาเป็นตัวแทน คนอื่นเขาจะรู้ไหม ไม่ใช่เป็นเด็กฝาก หรือจับยัดมา แบบนี้

ถ้าจะอยู่ จะเป็นแบบมีศักดิ์ศรี มันต้องมีที่มาแบบคนเขาศรัทธาจริงๆ...

ราชสีห์น่ะ โดนหนามข่วนหน่อยเดียว มันไม่ร้องนะโว้ย แต่นี่เจือกร้องเอ๋ง ออกมา คนเขาก็รู้สิ ว่าแกเอาหนังเขามาคลุมตัวเองไว้...

พรรคพวกช่วยไว้ ก็อย่าลำพอง ให้มาก ...

ฟังเสร็จคนเขาเข้าใจกันทั้งประเทศ แค่สถาปนาอำนาจที่ 4 ขอแจ้งเกิดแบบเต็มตัว เท่านั้นเอง ... แล้วทิ้งปัญหาไว้เพียบ นี่มันผู้มีสติปัญญาจริงเหร้อ...

โดย: ปชช นวมินทร์ เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 124.120.189.XXX
ความคิดเห็นที่ 21 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ก๊อปวางๆ ไม่เคยใช้สมอง ..

โดย: ชายไร้พุง เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 171.98.184.XXX
ความคิดเห็นที่ 20 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

พี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายครับ อย่ามัวอยู่แต่ในซ่องโสเภณีขายชาติ
รอรับสะเก็ดน้ำลายจากพวกแกนนำชั่วขายชาติกันอีกเลยครับ
ออกมาดูโลกภายนอกบ้างนะครับ
ว่าพวกแกนนำมันทำตัวเป็นโสเภณีเร่ขายชาติ ยอมกราบแม้
กระทั่งกระโปกเขมรที่เผาสถานทูตไทย ฆ่าทหารและชาวบ้านชายแดนไทย
จ้องจะยึดดินแดนไทย เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
ให้ชาวโลกได้เห็นความอัปยศไปถึงไหนต่อไหนแล้ว
-------------
http://www.youtube.com/watch?v=Z0sXRIdxkDk
------------
http://www.youtube.com/watch?v=C9LB-CVMarw
:em15: :em15: :em15: :em15:

โดย: ไพร่อุปทาน... เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 101.108.204.XXX
ความคิดเห็นที่ 19 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

=========================
ควายแดงชอบใจ ctw โดนเผา
http://www.youtube.com/watch?v=A_Vl8il_VuA
==================================
Mukdahan (Thailand) city hall Burning (เผาศาลากลางมุกดาหาร)1
http://www.youtube.com/watch?v=fTEkucoNenM
====================================
สั่งเผาเมืองไม่อายเด็ก
http://www.youtube.com/watch?v=qnzz847epn8
:em15: :em15: :em15: :em15:

โดย: ไพร่อุปทาน... เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 101.108.204.XXX
ความคิดเห็นที่ 18 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ควายแดงบุกโรงพยาบาล
http://www.youtube.com/watch?v=Sf3Ii_Qm-1o
---------------
ควายแดงปิดถนนไม่ให้คนไปโรงพยาบาล
http://www.youtube.com/watch?v=dTAFARAkSYE
------------------
ควายแดงปลุกระดมเผาโรงพยาบาล
http://www.youtube.com/watch?v=yy3a73Y6fBg
----------------
ทุกข์ของคนไข้เมื่อควายแดงปิดถนน
http://www.youtube.com/watch?v=JjtkN4PpXEY :em15: :em15: :em15:

โดย: ไพร่อุปทาน... เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 101.108.204.XXX
ความคิดเห็นที่ 17 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

คห. 16

กลับถึงบ้านรีบเปิดดูแต่ช่อง บลูสควาย..ไม่เปลี่ยนช่องเลย..
ถึงว่า .สมองถึงกลวง..

:em13:

โดย: ชายไร้พุง เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 171.98.184.XXX
ความคิดเห็นที่ 16 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

สุดท้าย ก็เอา แพ้ ชนะ และการเลือกตั้ง มาพูดกันอีกแล้ว มันนี้ มันเลยจุดนั้นไปแล้วครับพี่น้อง เราต้องมารับความจริงว่า วันนี้ พท.เป็นรัฐบาล มาสองปี เขาบริหารชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไร ทำอะไรให้กับปชช. บ้าง นี้ตะหาก คือประเด็น มัวแต่ไปนั่งด่าปชป. วันนี้ พวกที่ออกมา เป็นปชป.ทั้งหมดหรือ หรือเป็น มวลมหาปชช. ทุกหมู่เหล่า เขาออกมาทำไม เปิด ช่องแดง ดูการสัมภาษณ์ ปชช.แล้วรู้สึกสงสาร นักข่าวแดงถามมาทำไม บอกมาเพราะต้องการสู้ อีกฝ่ายทำอะไรก็ไม่ผิด ฝ่ายนี้ทำอะไรก็ผิด อะไรของมรึง ดูแต่ช่องแดง ถูกล้างสมองทุกวัน ดูที่เนื้อหาบางรึเปล่า ทำอะไร ผิดอย่างไร ไร้เหตุผลสินดี อิๆ กลับบ้านรีบไปเปิด ดู บลูสกาย ดูมวลมหาปชช. จะได้เห็นเหตุผลอีกฝั่งบ้าง

โดย: กู ล่ะ เบื่อ... เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 180.180.103.XXX
ความคิดเห็นที่ 15 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

เสียงข้างน้อย เอากระจกส่องดู ปชป ด้วย ว่าทำอะไรให้ประเทศบ้าง ทำไมพรรคเก่าแก่ถึงไม่สามารถแก้ปัญาความยากจน ปัญหาการศึกษา และอื่นๆ เพราะอะไร เพราะปชป ไม่ชอบทำงานจริงๆ เพราะมันยาก สู้ทำงานด้วยปากไม่ได้ สบายกว่าเยอะ ปัญหาจึงไม่ได้ถูกแก้ เสียงข้างมากเขาเลยไม่อยากเลือก ก็มั่วแต่หลงประเด็นของตัวเอง ต้องล้มระบอบทักษิณ โง่เป็นควาย ยังไม่รู้อีกว่าแพ้เลือกตั้งเพราะอะไร

โดย: dada2012 เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 171.97.164.XXX
ความคิดเห็นที่ 14 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ถ้าศาล รธน. รู้จักใช้อำนาจแต่พอเพียง... ก็จะรอดตีน ปชช.

โดย: ชายไร้พุง เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 171.98.184.XXX
ความคิดเห็นที่ 13 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

http://video.mthai.com/upclip/player.php?id=16M1384921158M0 :em04:

โดย: gompoo เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 58.9.43.XXX
ความคิดเห็นที่ 12 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

รู้จักไช้อำนาจเเต่พอเพียง รู้จักเรียกร้องเเต่พอตัว

ถ้าเกินจากนี้ มันวุ่นวาย เดือดร้อนกรุต้องออกมาขับไล่ระบอบทักษิณ

อยูสังคมนี้ ไม่ว่ารัฐธรรมนูญได ไม่เคยรู้สึก ว่าถูกจำกัดเสรีไดๆทั้งสิ้น เมื่อเราคิดดี เหตุผลมีเยอะเเต่เบื่อ พวกอ้าง ปชต.

โดย: acman07 เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 171.99.44.XXX
ความคิดเห็นที่ 11 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ที่ จขกท. พูดมาถูกทั้งหมด ''แต่ใช้ไม่ไม่ได้กับประเทศที่คนส่วนใหญ่ยังไม่พัฒนา ทั้งการศึกษาและความรู้ รวมทั้งจิตสำนึกรักชาติ เช่น ประเทศไทย''

โดย: zgundam เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 49.48.183.XXX
ความคิดเห็นที่ 10 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ดู ๆ ไป ก็เหมือน ตลก.กำลังปกป้องพวกเดียวกันอยู่ดี เพราะถ้า สว.สรรหาไป ตลก.ก็ไปได้เช่นกัน

โดย: คนนอกคอก เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 1.179.169.XXX
ความคิดเห็นที่ 9 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

เมื่อประชาชนเลือกไม่ได้ ก็ต้องย้อนไปกำหนดให้องค์กรที่เป็นผู้คัดเลือก 40 สว. นี้ เข้ามา เป็นผู้รับผิดชอบการเลือกตั้งเข้ามาด้วย

ไม่ใช่คัดสรร จากความพึงพอใจ ของหัวหน้าองค์กรอย่างเดียว อย่างนี้ด่าเก่งอย่างเดียว ก็เป็นได้

ลองโยงดูซิ พวกนี้ใครยืนอยู่ข้างหลัง...

โดย: ปชช นวมินทร์ เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 124.120.189.XXX
ความคิดเห็นที่ 8 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ประเทศไทย ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
เพราะชนชั้นปกครอง เป็นคนเลวทราม ไร้คุณธรรม

คนจนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ กระจุกอยู่ในหมู่คนรวย คนชั้นกลาง
ทางแก้คือ ต้องเก็บภาษีที่ดิน เอาเงินไปตั้งธนาคารที่ดิน
ต้องเก็บภาษีที่ดิน กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระ ม หา ....

ประชาธิปไตย อย่างแท้จริงคือ
การสร้างรัฐสวัสดิการ เพื่อดูแลคนไทยทุกคน ให้อยู่อย่างมีความสุข
คือ เรียนฟรีจนจบ ม.6 , รักษาพยาบาลฟรี ทุกโรค
เบี้ยยังชีพ คนชรา คนพิการ
รถเมล์ร้อนฟรี , รถไฟชั้นสามฟรี
แจกแท๊บเล็ต เด็ก ป.1
ประกันสุขภาพ อุบัติเหตุเอื้ออาทร
กองทุนการออมแห่งชาติ
กองทุนสวัสดิการแรงงานต่างด้าว

โดย: riaf เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 124.122.87.XXX
ความคิดเห็นที่ 7 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ไอ้โชค ถ้ามีหลักฐานก็ไปแจ้ง กกต อย่ามากล่าวหาลอยๆ ครับ

โดย: manops21 เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 101.108.55.XXX
ความคิดเห็นที่ 6 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ดร.สุขุม พูดตรงประเด็นที่สุดแล้ว (ศาล รธน. วิจารณ์ได้) แต่ ศาล รธน. กำลังสร้างระบบอำนาจ เหมือนก่อนนี้ประเด็น การแก้ รธน. ที่ผ่านๆมาในหลายๆเรื่อง ไม่แปลกใจหรอกที่ผลจะออกมาในรูปนี้ ก็ตลอดมานั่นแหละ

ไม่ตื่นเต้นสักนิด :em13:

โดย: folioh เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 58.8.45.XXX
ความคิดเห็นที่ 5 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ประชาธิปไตยฉบับควายแดงคือการรับเงินเข้าคูหากากบาทเท่านั้น จบ!?! :em32:

โดย: Sirichokchai4 เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 101.51.89.XXX
ความคิดเห็นที่ 4 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ประชาธิปไตย ของแมงสาปควายๆ ..

เลือกตั้งแพ้ แต่เสือ ก อยากเป็นรัฐบาล...หาเรื่องไล่รัฐบาลตลอดเวลา จนบ้านเมืองไม่สงบสุข ..ไม่มีการพัฒนา..

ดีแต่ทำสำนวนโวหาร...นโยบายพรรคไม่เคยคิดเอง..ใครเขาจะเลือก

โดย: ชายไร้พุง เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 171.98.184.XXX
ความคิดเห็นที่ 3 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ของไทยเรามันไม่ใช่ ปชต.

แต่มันเป็นระบอบอำมาตยาธิปไตยที่ยอมให้มีการเลือกตั้ง (บังหน้า)

โดย: ชายไร้พุง เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 171.98.184.XXX
ความคิดเห็นที่ 2 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ประชาธิปตรัย ควายแดง อะไรไม่พอใจ กู พวกกู ด่า ไล่ เผา สาดน้ำกรด เห็นต่างจากพวกกูไม่ได้

นี่แหละประชาธิปตรัย ฉบัยควายแดง จ้างเผา 1.5 ล้านยังทำได้เลย

:em13: :em13: :em13:

โดย: Fire_Wolf เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 202.57.133.XXX
ความคิดเห็นที่ 1 : ความหมายของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองและวิธีการดำเนินชีวิต ซึ่งยึดหลักของความเสมอภาค เสรีภาพและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตยถือว่าทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน และอำนาจอธิปไตยต้องมาจากปวงชน
avatar

ประชาธิปไตยมันต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย ยกตัวอย่าง มีบ้านหลังหนึ่ง คนในบ้านมี 5คน ถ้ามีโจร 10 คน บอกว่ากการปล้นบ้านของชอบธรรมเพราะเสียงส่วนใหญ่ มันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แบบนี้ใช่ไหมที่ฝ่ายเพื่อไทยต้องการ

โดย: glofhotza เขียนเมื่อ 21 พ.ย. 13 IP IP: 1.1.222.XXX