อานุภาพความเพียร + clip บทภาวนาก่อนทำบุญ หมวด » ห้องธรรมะ » ธรรมะทั่วไป » อานุภาพความเพียร + clip บทภาวนาก่อนทำบุญ

อานุภาพความเพียร 

ในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต (๒๐/๖๒,๑๐๒) พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไป เหมือนการปรารภความเพียร เมื่อบุคคลเป็นผู้ปรารภความเพียร กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไป

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะชี้แจงถึงเหตุภายใน เราย่อมไม่เล็งเห็นเหตุอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ เหมือนการปรารภความเพียร การปรารภความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่

พระพุทธดำรัสนี้แสดงให้เห็นถึงอานุภาพความเพียร หลักเรื่องความเพียรเป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของพุทธศาสนา คำสอนใดเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน คำสอนนั้นไม่ใช่พุทธศาสนา ความเพียรเป็นองค์ประกอบในหมวดธรรมะที่สำคัญต่าง ๆ มากมาย เช่น อิทธิบาท (ธรรมที่ทำให้สำเร็จความประสงค์) โพชฌงค์ (ธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้) นาถกรณธรรม (ธรรมที่เป็นที่พึ่งของตน) เป็นต้น

เป็นที่น่าสังเกตว่า หมวดธรรมะที่กล่าวถึงความเพียร มักจะมีปัญญากำกับอยู่ด้วย เพราะความเพียรที่ไม่ประกอบด้วยปัญญา เป็นความเพียรที่ผิดพลาดไร้อานุภาพ ไม่สำเร็จประโยชน์อันใด เช่น การรีดนมจากเขาโค เป็นการกระทำที่โง่เขลา เป็นความเพียรที่ผิดอย่างมหันต์ แม้จะพยายามอย่างไรก็เหนื่อยเปล่าไม่มีทางสำเร็จได้เลย ความเพียรจะสำเร็จประโยชน์ได้ ก็ต่อเมื่อมีปัญญาคอยนำทาง หรือชี้แนะ ความเพียรจะมีอานุภาพหรือมีผลมากยิ่งขึ้น ถ้ามีธรรมะมาเสริมอีก ๒ ประการ คือ ฉันทะและจิตตะ รวมเป็นหมวดธรรมะที่เรียกว่า อิทธิบาท ๔ ซึ่งเป็น ธรรมะที่ทำให้สำเร็จความประสงค์ทุกอย่างที่ไม่เหลือวิสัย อิทธิบาท ๔ มี

๑. ฉันทะ พอใจทำ

๒. วิริยะ ขยันทำ

๓. จิตตะ ตั้งใจทำ

๔. วิมังสา (ปัญญา) เข้าใจทำ

คนที่เกียจคร้านมัวแต่คิดสมบัติบ้า เพ้อฝันถึงเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งสำนวนไทยเรียกว่า มั่งมีในใจแล่นใบบนบก คนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ หยิบหย่งจับจด ไม่ทำอะไรจริงจัง คนที่ก่อแล้วไม่สาน ปล่อยงานการให้คั่งค้างไว้ คนเหล่านี้ไม่อาจประสบ ความสำเร็จในชีวิตได้เลย คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ไม่ว่าในทางโลกหรือทางธรรม ล้วนเป็นคนขยัน ฉลาด พูดจริงทำจริง และเอาการเอางาน ดังเรื่องของบุคคลต่าง ๆ ที่จะนำมาสาธกต่อไปนี้

http://www.dhammajak.net/book/payayam/payayam03.php 

[​IMG] 

Advertisement
รูป thepureway
โดย: thepureway
ตั้งเมื่อ: 19 มี.ค. 17
เปิดดู: 351 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น กับกระทู้ อานุภาพความเพียร + clip บทภาวนาก่อนทำบุญ

ผู้สนับสนุน

ความคิดเห็นที่ 1 : อานุภาพความเพียร + clip บทภาวนาก่อนทำบุญ
avatar

:em07: :em07: :em07: :em07:

โดย: จินจง เขียนเมื่อ 19 มี.ค. 17 IP IP: 182.52.115.XXX